CThEM

Erthyl Gwadd – CThEM

Mae Cyllid a Thollau EM (CThEM) yn rhybuddio bod risg uwch y gallai myfyrwyr prifysgol sy’n cymryd swyddi rhan-amser gael eu twyllo gan sgamiau.

Wrth i niferoedd uwch o fyfyrwyr fynd i’r brifysgol eleni, mae hyn yn golygu y gallai mwy o bobl ifanc ddewis ymgymryd â gwaith rhan-amser. Gallai bod yn newydd i ryngweithio â CThEM a bod yn anghyfarwydd â chyswllt gwirioneddol gan yr adran eu gwneud yn agored i sgamiau.

Trefnwch eich apwyntiad brechlyn Covid-19 ar-lein.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gwnaeth bron i 1 miliwn o bobl roi gwybod am sgamiau i CThEM.

Mae bron i hanner yr holl sgamiau treth yn cynnig ad-daliadau treth ffug, nad yw CThEM yn eu cynnig drwy SMS nac e-bost. Mae’r troseddwyr dan sylw fel arfer yn ceisio dwyn arian neu wybodaeth bersonol i’w gwerthu i eraill. Mae CThEM yn frand cyfarwydd y mae sgamwyr yn ei gamddefnyddio i sicrhau bod eu sgamiau’n fwy credadwy.

Gall cysylltiadau neu ffeiliau mewn e-byst neu negeseuon testun hefyd lawrlwytho meddalwedd peryglus ar gyfrifiadur neu ffôn. Gall hyn wedyn gasglu data personol neu gloi peiriant y derbynnydd nes iddo dalu pridwerth.

Rhwng mis Ebrill a mis Mai eleni, gwnaeth pobl ifanc 18 i 24 oed roi gwybod am fwy na 5,000 o sgamiau dros y ffôn i CThEM.

Dywedodd Mike Fell, Pennaeth Gweithrediadau Seiberddiogelwch yn CThEM:

“Ni fydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr wedi talu treth o’r blaen, ac felly gallai fod yn hawdd iddynt gael eu twyllo gan negeseuon testun, e-byst neu alwadau ffôn twyllodrus sydd naill ai’n cynnig ‘ad-daliad’ neu’n mynnu bod treth yn cael ei thalu.

“Efallai y bydd myfyrwyr, a fydd wedi cael ychydig neu ddim cyswllt â’r system dreth, yn cael eu twyllo i glicio ar gysylltiadau mewn negeseuon e-byst neu negeseuon testun o’r fath.

“Ein cyngor yw bod yn wyliadwrus pe bai rhywun yn cysylltu’n ddirybudd gan ofyn am arian neu wybodaeth bersonol. Rydym yn clywed am niferoedd uchel o dwyllwyr yn cysylltu â phobl gan honni eu bod yn gweithio i CThEM. Os oes gennych unrhyw amheuaeth, ein cyngor yw peidio ag ymateb yn uniongyrchol i rywbeth amheus, ond yn hytrach i gysylltu â CThEM drwy GOV.UK ar unwaith ac i chwilio ar GOV.UK am ‘HMRC scams’.”

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf (Medi 2020 – Awst 2021), mae CThEM wedi:
• ymateb i 998,485 o atgyfeiriadau ynghylch cyswllt amheus gan y cyhoedd. Roedd bron 440,730 o’r rhain yn cynnig ad-daliadau treth ffug
• gweithio gyda’r diwydiant telegyfathrebu a chydag Ofcom i gael gwared ar 2,020 o rifau ffôn a oedd yn cael eu defnyddio i gyflawni sgamiau ffôn cysylltiedig â CThEM
• ymateb i gyfanswm o 413,527 o adroddiadau ynghylch sgamiau dros y ffôn, sy’n gynnydd o 92% o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol. Ym mis Ebrill y llynedd, cawsom adroddiadau ynghylch 425 o sgamiau ffôn yn unig. Ym mis Awst 2021, roedd hyn wedi codi i 3,269
• rhoi gwybod am 12,705 o dudalennau gwe maleisus i’w tynnu i lawr
• canfod 463 o sgamiau ariannol cysylltiedig â COVID-19 ers mis Mawrth 2020, a’r rhan fwyaf ohonynt drwy neges destun
• gofyn i Ddarparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd dynnu 443 o dudalennau gwe sgam cysylltiedig â COVID-19.

Erbyn mis Mehefin eleni, roedd dros 680,000 o fyfyrwyr wedi gwneud cais i’r brifysgol, ac roedd gan dros 900,000 swyddi rhan-amser yn ystod blwyddyn academaidd 2020-21.

Mae gwneud apwyntiad i dderbyn brechlyn Covid-19 yn haws nag erioed o’r blaen.

TREFNWCH APWYNTIAD AR-LEIN