Wrexham Companies

Er bod y mwyafrif ohonom yn dilyn y canllawiau i aros adref ac arbed bywydau, mae rhai o gwmnïau Wrecsam wedi bod yn camu i’r adwy i ymateb i alwad y Llywodraeth i weithgynhyrchwyr gynorthwyo i gynhyrchu Cyfarpar Diogelu Personol.

Un o’r rhain yw’r cwmni lleol Riva UK Ltd a ddechreuodd ar y gwaith o ddylunio fisor wyneb amddiffynnol ddechrau mis Ebrill.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19 GAN IECHYD CYHOEDDUS CYMRU

Dywedodd Carl Bird, y Rheolwr Gyfarwyddwr: “Er waethaf y prinder cenedlaethol o ddeunyddiau a, diolch i gefnogaeth rhai cyflenwyr lleol allweddol wrth ddarparu cydrannau ar gyfer ein llinell gynhyrchu, mae gennym bellach y gallu i gynhyrchu 100,000 fisor yr wythnos. Mae’r cynnyrch wedi’i ardystio gan y CE ac yn cael ei ddefnyddio i helpu staff a gweithwyr y GIG ar draws y DU.”

Advance Spares Ltd (ASL), sydd wedi’u lleoli ar Ystâd Ddiwydiannol Vauxhall yn Rhiwabon yw un o’r cyflenwyr sy’n cefnogi cynhyrchant y fisors hyn, ac mae ASL yn cyflenwi’r fisors, yn ogystal ag ystod o offer Cyfarpar Diogelu Personol gan gynnwys masgiau, menig, thermomedrau a hylif diheintio dwylo, i’w cwsmeriaid yn y diwydiant modurol a diwydiannau eraill o amgylch Wrecsam.

Dywedodd Adrian Tant, Cyfarwyddwr Gwerthiant yn ASL: “Rydym wir eisiau cefnogi diwydiant lleol gan ein bod yn gwybod fod y cynhyrchion hyn yn anodd iawn i’w cael a bod eu gwir angen i roi ein heconomi leol ar ei thraed. Rydym yn dal i gyflenwi ein cynhyrchion tynhau creiddiol yn fyd-eang yn ogystal â chefnogi nifer o gynhyrchwyr sydd ar hyn o bryd yn creu awyryddion a chyfarpar meddygol eraill. Bu’n rhaid i ni addasu ein arferion gwaith i sicrhau y gallwn aros ar agor. Rydym wedi gorfod dysgu’n gyflym iawn, ac rydw i’n falch iawn o’r tîm ASL.”

Mae cwmni lleol arall, Silvergate Plastics hefyd wedi ymuno yn y frwydr yn erbyn Covid-19 a bu ymchwydd sylweddol yn yr archebion sy’n cael eu derbyn gan gynhyrchwyr poteli diheintio dwylo a diheintyddion eraill.

“Rhoi clod a diolch i gwmnïau Wrecsam”

Lead Member for Economic Development and Regeneration, Cllr Terry Evans, said: Dywedodd y Cynghorydd Terry Evans, Aelod Arweiniol Datblygu Economaidd ac Adfywio: “Rhaid rhoi clod a diolch i’r holl gwmnïau o Wrecsam sy’n cyfrannu at ddarparu’r nwyddau hanfodol hyn gan gynnwys Cyfarpar Diogelu Personol yn ystod y pandemig hwn am eu cyfraniad aruthrol i gadw pobl yn ddiogel. Maent wedi camu i’r adwy yn ystod cyfnod o argyfwng cenedlaethol ac wedi newid yr hyn maent yn ei gynhyrchu a’r ffordd maent yn trefnu eu gweithlu ac mae hyn wedi golygu fod yr holl rai sy’n cyfrannu wedi gorfod dysgu’n gyflym. Diolch am eich cyfraniad ac i bob busnes ar draws Wrecsam sydd wedi ateb yr alwad am gymorth.”

Dywedodd yr aelod ward lleol a Dirprwy Arweinydd y Cyngor, y Cyng A Bithell: “Hoffwn ychwanegu fy niolch i’r holl gwmnïau sy’n gysylltiedig. Mae’n galonogol iawn i weld cwmni lleol mor barod i gamu i’r adwy i ateb yr alwad am gymorth yn ystod y cyfnod anodd a heriol hwn. Da iawn bawb a chofiwch aros yn ddiogel.”

Mae canllawiau ‘COVID-19 diogel’ newydd ar gael i gyflogwyr yn y DU i’w helpu i ail-gydio yn eu busnes ac i sicrhau fod gweithleoedd yn gweithredu mor ddiogel â phosibl. Mae cyfres o ddogfennau ar gael ar-lein i helpu gwahanol sectorau i baratoi am ddychwelyd i’r gwaith.

https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19

Mae Llywodraeth Cymru a Diwydiant Cymru yn gweithio ar ganllawiau ar gyfer cwmnïau sy’n paratoi i ddychwelyd i’r gwaith. Bydd yn cael ei gyhoeddi’n fuan, ond mae’n ddolen ganlynol yn enghraifft o arferion da yn cael eu gweithredu gan gwmni yng nghanolbarth Cymru:

https://www.bbc.co.uk/news/av/business-52624288/coronavirus-how-to-run-a-factory-during-a-pandemic.

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19