Hoffem estyn croeso cynnes iawn i Hotpack Packaging Industries yn dilyn eu cyhoeddiad eu bod am sefydlu eu Pencadlys Ewropeaidd a ffatri newydd 360,000 troedfedd sgwâr yn Llai.

Byddant yn seiliedig yn hen adeilad Cam 2 Sharp a gwnaethant gwblhau’r cytundeb y mis diwethaf.

Cafodd ein tîm Cymorth Busnes ein hunain yr ymholiad diddordeb cyntaf ganddynt rai misoedd yn ôl, a gan gydnabod y pwysigrwydd y byddai datblygiad o’r fath yn ei olygu i Wrecsam, aethant ati’n syth i sicrhau bod yr holl help a oedd ar gael yn barod i sicrhau bod eu gobeithion i sefydlu yn Wrecsam yn troi’n realiti.

Trwy’r trafodaethau, maen nhw wedi aros mewn cysylltiad gyda thîm Hotpack ac wedi darparu llety yn Redwither i sicrhau bod ganddynt sylfaen i gyfarfod er mwyn symud y prosiect ymlaen.

DYWEDWCH WRTHYM SUT RYDYCH CHI’N MEDDWL Y DYLEM NI ARBED £13M. LLENWCH YR HOLIADUR RŴAN.

Gallwch edrych ar fideo Corfforaethol Hotpack isod:

“Arwydd da o hyder yn Wrecsam”

Dywedodd y Cyng. Terry Evans, Aelod Arweiniol Perfformiad ac Adfywio Economaidd: “Mae gan Wrecsam restr hir o asedau economaidd cryf – yn enwedig o ran y sectorau cynhyrchu a gweithgynhyrchu – ac mae ein cryfder fel tref a lleoliad ar gyfer busnes yn enwog. Mae’r symudiad hwn gan H-Pack, a’u rhiant-gwmni Hotpack, yn arwydd da o hyder yn Wrecsam a dylem fod yn falch o hynny.

“Rydym ni yng Nghyngor Wrecsam wedi bod yn ymwneud yn fawr â’r prosiect hwn, ac wedi cynnig unrhyw help a allwn er mwyn hwyluso’r datblygiad hwn – a byddwn yn parhau i gynnig pa bynnag help a allwn yn y dyfodol.”

DYWEDWCH EICH DWEUD GADEWCH I BOBL ERAILL BENDERFYNU

Llenwch ein holiadur rŵan, a sicrhewch eich bod chi’n dweud eich dweud am yr arbedion arfaethedig i’r gyllideb.