Cynhaliwyd lansiad swyddogol y cynllun Braf Bob Nos 2019 yn Wrecsam ddoe yng nghyfarfod Diogelwch Min Nos canol y dref.

Mae Diogelwch Min Nos yn bartneriaeth rhwng trwyddedai, Heddlu Gogledd Cymru a Chyngor Wrecsam yn hybu diogelwch yn yr amgylchedd min nos.

Mae Braf Bob Nos Wrecsam yn rhan o Gynllun Braf Bob Nos gwirfoddol cenedlaethol ar gyfer lleoliadau min nos, a ddyluniwyd i gadw staff a chwsmeriaid yn ddiogel tra’n cydnabod y rhagoriaeth yn eu diwydiant drwy archwilio dros 120 maen prawf sy’n cynnwys popeth o reolaeth gyfrifol a diogel i ofal cwsmer.

ALLECH CHI WNEUD GWAHANIAETH I FYWYD PLENTYN SYDD MEWN GOFAL?

Dywedodd y Cyng Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod Y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol, “Mae cymryd rhan yn y Cynllun Braf Bob Nos yn wirfoddol ac angen llawer o ymrwymiad a gwaith caled gan bob un o’r cyfranogwyr.

Dylid canmol pob tafarn, clwb a bwyty sy’n rhan o’r cynllun am y gwaith a wneir ganddynt i wneud Wrecsam yn lle diogel.”

Mae Braf Bob Nos yn gynllun achredu cenedlaethol a gefnogir gan y Swyddfa Gartref a’r diwydiant diodydd a anelir yn bennaf at hybu rheolaeth a gweithrediad cyfrifol eiddo gyda thrwydded alcohol. Mae 75 tref a dinas ar draws y DU wedi’i fabwysiadu erbyn hyn.

Dywedodd Alison Watkin, Swyddog Diogelwch Cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, “Rydym yn edrych ymlaen at dderbyn ceisiadau ar gyfer Gwobrau Braf Bob Nos Wrecsam 2019 ac yn annog eiddo trwyddedig i gymryd rhan, waeth pa mor fach neu fawr ydynt – mae yna groeso i bawb a chefnogir drwy gydol y broses.  Rydym eisiau i bartneriaid yn yr amgylchedd min nos weithio gyda’i gilydd i ddangos bod Wrecsam yn cynnig noson allan ddiogel a llawn hwyl.”

Derbyniodd cynllun Braf Bob Nos Wrecsam wobr ym mis Chwefror eleni yn y Gwobrau Braf Bob Nos Cenedlaethol 2018 a gynhaliwyd yn Nhŷ’r Arglwyddi.

Bydd tafarndai,clybiau, bwytai a bariau yn Wrecsam yn mynd drwy gyfnod asesu lle byddant yn cael eu beirniadu yn erbyn meini prawf ac yna’n derbyn awgrymiadau ar sut i wella neu’n derbyn yr achrediad.

Anogir trwyddedai sy’n cymryd rhan i ymddwyn yn gyfrifol ac ymfalchïo yn eu heiddo a’r ardal o’u cwmpas. Mae’r cynllun yn diweddu bob blwyddyn gyda seremoni wobrwyo, sy’n dathlu cyflawniad pob eiddo.

Mae’r cynllun yn agored i bob eiddo, roedd 13 lleoliad canol tref wedi cymryd rhan y llynedd.

Mae pob eiddo sy’n rhan o’r Cynllun Gwobrau Braf Bob Nos yn cael ei archwilio gan aseswyr hyfforddedig ac os bydd yn llwyddiannus, yn aelod achrededig o’r cynllun gan gyflawni gwobr Aur, Arian neu Efydd. Yna mae’r eiddo gorau yn mynd gerbron panel o feirniaid annibynnol, sy’n dewis yr enillwyr ym mhob categori.

Dywedodd Ann Williams, Swyddog Trwyddedu’r Dwyrain, Heddlu Gogledd Cymru, “mae Atal yn allweddol i greu economi min nos diogel ac mae Braf Bob Nos yn rhoi cyfle ardderchog i’r holl bartneriaid a lleoliadau i weithio gyda’i gilydd i gadw pobl yn ddiogel.    Mae Braf Bob Nos Wrecsam eisoes wedi’i gydnabod yn genedlaethol am y mentrau a’r hyfforddiant a ddarparwyd ar waith bregusrwydd fydd yn parhau, ond rwy’n edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda’r busnesau y flwyddyn yma ar rai o’r meini prawf newydd yn canolbwyntio ar Gamau Ymwybyddiaeth o Derfysgaeth a Throsedd Cyllyll.”

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’r Tîm Diogelwch Cymunedol.

Dilynwch y Tîm Diogelwch Cymunedol ar y cyfryngau cymdeithasol:

@NWPComSafEast

Ai Maethu yw’r dewis i chi?

DYSGWCH FWY AM FABWYSIADU