Roedd Diwrnod Chwarae 2020 yn wahanol iawn yn Wrecsam eleni – ond fe weithiodd a diolch i’ch cefnogaeth chi, fe gyrhaeddodd y fideos niferus a baratowyd dros 4 miliwn o bobl 🙂

Hoffem ddiolch i bawb a wnaeth ffilm neu a rannodd ffilm hyd yn oed ar y cyfryngau cymdeithasol. Gwyddom fod nifer ohonoch yn methu a bod yn egnïol fel y byddech wedi hoffi bod oherwydd eich bod yn gwarchod ne ar ffyrlo, ond gobeithio i chi allu gwylio o’ch cartref.

Efallai bod eich symptomau ddim yn ddifrifol ond dylech dal cael prawf am Coronafeirws

Ar y diwrnod:

  • Llwythwyd 51 o ffilmiau ar YouTube a’n sianelau cyfryngau cymdeithasol
  • Gwylwyd y ffilmiau 843 gwaith ar YouTube (dydy hyn ddim yn cynnwys y nifer a wyliodd ar Facebook a Trydar yn uniongyrchol) (06.08.20)
  • 1670 clic ar y cynnwys
  • Cyrraedd 4m

Bu nifer ohonoch yn cefnogi ein Tîm Chwarae, fel rydych yn gwneud bob blwyddyn, gan dderbyn ffordd newydd o wneud pethau. Ni allwn ddiolch digon i chi (mae gormod ohonoch i ddiolch yn uniongyrchol) oherwydd gwyddom eich bod yn rhannu ein gweledigaeth ni wrth i wneud rhywbeth clên dros blant Wrecsam a chefnogi eu hawl nhw i chwarae.

“Cefnogaeth wych unwaith eto i’r Diwrnod Chwarae”

Meddai’r Cynghorydd Andrew Atkinson, Aelod Arweiniol y Gwasanaethau Plant: “Roedd yn ddigwyddiad gwych unwaith eto ac mae’r staff yn haeddu clod am yr holl waith a wnaethant er mwyn sicrhau na wnaeth ein pobl ifanc golli’r cyfle i fwynhau eleni. Roeddwn i wedi gobeithio aros yn sych eleni gan mai rhith ddigwyddiad oedd o – ond nid felly y bu gan fod fy mhlant fy hun yn benderfynol fy mod yn rhan o’r hwyl. Diolch i bawb am eich cefnogaeth wych unwaith eto i’r Diwrnod Chwarae.”

Eleni fe groesawyd pobl newydd i’r tîm Diwrnod Chwarae, hysbysebodd y Co-op y “gwneud sŵn” yn ei siopau yn Wrecsam a gweithiodd Beth a Craig o adran gyfathrebu’r cyngor yn ddiflino er mwyn cael y clipiau’n barod a rhannu’r clipiau drwy’r dydd.

Roedd Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam, sydd fel arfer yn rhedeg y man gwybodaeth, yn gallu cael hwyl yn chwarae eleni a gwnaethant eu neidr garreg eu hunain. Roedd pobl fyddai fel arfer yn ymweld er mwyn dangos eu cefnogaeth, yn chwarae rhan fwy gweithredol a chafwyd straeon ac anerchiad gan y Maer Rob Walsh (a ysgrifennodd ei stori ei hun a chwarae’r drymiau), Cyng John Pritchard (Aelod Arweiniol dros Bobl, Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrth-dlodi) Cyng Andrew Atkinson (Aelod Arweiniol dros Wasanaethau Plant), Donna Dickenson (Pennaeth Atal a Chynhwysiad) a Craig Mathews (Arweinydd Cymunedol ac Adferol).

Buom yn rhannu nifer o ffilmiau hefyd gyda Chynghorau Conwy a Chaerdydd a dyma’r tro cyntaf i’n Diwrnodau Chwarae gael eu cysylltu. Fe gynhyrchodd y Tîm Gwaith Ieuenctid mewn Addysg, sydd fel arfer ar eu gwyliau dros yr haf, eu fersiwn eu hunain o Old Mc Donald, gan ddefnyddio anifeiliaid go iawn gan ddangos ochr chwareus arnynt eu hunain. Hoffem ddiolch hefyd i’r holl blant a theuluoedd fu naill ai tu ôl neu o flaen y camerâu er mwyn gwneud y ffilmiau. Roedd hi’n wych gweld cynifer ohonoch yn cymryd rhan.

Y gobaith y flwyddyn nesaf yw y byddwn yn ôl ym miri arferol canol y dref ar ddydd Mercher, Awst 4 ac nid yn poeni am isdeitlau neu drosglwyddo clipiau ffilm. Roedd eleni’n brofiad newydd i bawb a bydd ein clipiau ffilm ar gael o hyd i’n hatgoffa ni ymdrech mor dda wnaeth pawb – a byddant yn aros ar YouTube y cyngor i ni gael mynediad atynt.

Gall staff fwynhau egwyl haeddiannol rŵan ac maen nhw’n falch o hynny, ac am eleni o leiaf, doedd yna ddim cardfwrdd gwlyb, pelts a thywod i’w cadw.

Os colloch chi unrhyw beth, gallwch weld y cyfan ar Youtube 🙂

Sut i gael prawf

YMGEISIWCH RŴAN