GWYLIWCH: Disgyblion yn cael blas ar gyfleoedd a buddion defnyddio’r Gymraeg yn y Gweithle

Mae denu mwy a mwy o blant i siarad Cymraeg yn un o’n prif nodau.

Yn ogystal â’u hannog i siarad Cymraeg yn y dosbarth, rydym ni hefyd yn awyddus i roi cyfle i ddisgyblion ysgol gynradd weld pa mor bwysig a defnyddiol yw’r iaith Gymraeg yn y byd gwaith ar ôl ymadael â’r ysgol.

Gyda hyn mewn golwg, rydym wedi cynnal cyfres o ddigwyddiadau rhwydweithio ar gyfer ysgolion cynradd yn gynharach yn y tymor.

CADWCH YN DDIOGEL – DERBYNIWCH Y RHYBUDDION DISEDDARAF AR SGAMIAU GALW NÔL CYNNYRCH A MATERION DIOGELU’R CHYHOEDD ERAILL

Roedd amrywiaeth o gyflogwyr ar gael

Cynhaliwyd sesiynau cwrdd a chyfarch i roi ymdeimlad o bwysigrwydd yr iaith Gymraeg i ddisgyblion nid yn unig yn yr ysgol, ond yn y byd gwaith hefyd. Yn ogystal â hynny, dysgodd y disgyblion am y cyfleoedd a’r manteision sydd ynghlwm â’r iaith Gymraeg mewn gwahanol fathau o gyflogaeth.

Cynhaliwyd sesiynau rhwydweithio chwim yn dilyn llwyddiant digwyddiadau tebyg y llynedd drwy bartneriaeth rhwng ein hadran addysg, Gyrfa Cymru ac ysgolion cynradd.

Cynhaliwyd y sesiynau arloesol yn Ysgol Grango, Rhos ac Ysgol Rhiwabon, ac fe wnaeth 17 o ysgolion cynradd o ardaloedd Rhos, Dyffryn Ceiriog, Dyffryn Dyfrdwy, y Waun a Rhiwabon gymryd rhan – gyda dros 330 o ddisgyblion blwyddyn 6 yn bresennol.

Roedd nifer o gyflogwyr yn bresennol yn y digwyddiadau, gan gynnwys Heddlu Gogledd Cymru, Tân ac Achub Gogledd Cymru, Coleg Cambria, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Cyngor Sir Wrecsam, Principality, Dŵr Cymru, Prifysgol Glyndŵr, Scottish Power, Siop Siwan, Read Construction, Menter Iaith, yr Urdd a busnesau lleol eraill.

Rhoddwyd cyfle i ddisgyblion gyfweld â phob un o’r cyflogwyr am bum munud yr un, gan ofyn cwestiynau iddynt am eu swyddi a pha mor bwysig yw’r Gymraeg yn eu bywydau gwaith dyddiol a’u gallu i ymgymryd â’u dyletswyddau.

Dywedodd Emlyn, disgybl ym mlwyddyn 6 yn Ysgol y Santes Fair, Rhiwabon: “Mi wnes i fwynhau’r bore yn fawr – roedd y bobl yn gwrtais iawn ac roeddwn wrth fy modd yn clywed am bwysigrwydd dysgu a defnyddio’r Gymraeg.”

Fe wnaeth Comisiynydd y Gymraeg, Aled Roberts, cyn-ddisgybl yn yr ysgol ymweld ag un o’r sesiynau yn Ysgol Rhiwabon.

Gweler y fideo uchod i glywed beth oedd gan Mr Roberts i’w ddweud am y sesiynau.

Yn dilyn y sesiynau, gofynnwyd i blant gynhyrchu gwaith mewn cyfryngau gwahanol i ddangos yr hyn y maent wedi’i ddysgu yn ystod eu sgyrsiau â chyflogwyr.

Cynhaliwyd cyfres o seremonïau gwobrwyo dilynol yn Neuadd y Dref, Wrecsam, i longyfarch disgyblion ar eu gwaith.

“Mae’n bwysig fod plant yn clywed y Gymraeg y tu allan i’r dosbarth”

Dywedodd y Cynghorydd Phil Wynn, Aelod Arweiniol Addysg: “Rwy’n falch iawn fod y disgyblion hyn wedi cael cyfle i gyfarfod cyflogeion o ystod eang o sefydliadau, a dysgu am bwysigrwydd yr iaith Gymraeg yn y gweithle.

“Mae’n bwysig fod plant yn cael y cyfle i weld pwysigrwydd y Gymraeg y tu allan i’r dosbarth, ac rwyf yn ddiolchgar iawn i’r cyflogwyr hynny sydd wedi mynychu’r digwyddiadau.

“Hoffwn ddiolch hefyd i’r swyddogion a’r ysgolion sydd rhoi o’u hamser i gymryd rhan ac am drefnu’r sesiynau hyn – mae’n cyfrannu at un o amcanion allweddol ein Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg, ac rydym yn sicr yn awyddus i weld rhagor o ddigwyddiadau o’r fath yn cael eu cynnal yn y dyfodol.”

Meddai Lesley Lloyd, Ymgynghorydd Ymgysylltu Busnes gyda Gyrfa Cymru: “Roedd y mentoriaid gwirfoddol yn cynrychioli ystod eang o gefndiroedd proffesiynol.

“Rhoddodd y digwyddiad gyfle i bobl ifanc gael blas ar lawer o siwrneiau gyrfaol a rhannu gwybodaeth werthfawr am sgiliau dwyieithog yn y byd gwaith a’r cyfleoedd sydd ynghlwm â siarad Cymraeg.

“Rydym yn falch o ddweud bod y sefydliadau a gymerodd ran wedi nodi eu diddordeb, eu hymrwymiad a’u boddhad, ac maent yn awyddus iawn i gymryd rhan yn nigwyddiadau’r Gymraeg yn y Gweithle yn y dyfodol.”

Derbyniwch y newyddion diweddaraf ar sgamiau, galw nôl cynnyrch a materion diogelu’r cyhoedd eraill

COFRESTRWCH FI RŴAN