Foundation Phase

Bydd disgyblion y cyfnod sylfaen yn dychwelyd i ysgolion Wrecsam ddydd Gwener ac rydym ni’n ddiolchgar iawn i rieni a gofalwyr sydd wedi gwneud gwaith penigamp yn addysgu eu plant gartref yn ystod cyfnod anodd dros ben.

Er bod hyn yn newyddion da iawn i bawb sy’n ymwneud ag addysg pobl ifanc, dydi hyn ddim yn rheswm i ni roi’r gorau i fod yn wyliadwrus.

“Mae llawer o gyfyngiadau ar waith o hyd i leihau cyfraddau trosglwyddo”

Foundation Phase

Meddai’r Cyng. Phil Wynn, Aelod Arweiniol Addysg: “Rydym ni’n falch iawn o weld plant yn dychwelyd i’n hysgolion ond mae llawer o gyfyngiadau ar waith o hyd i leihau cyfraddau trosglwyddo Covid-19 yn ein cymunedau. Mae’n rhaid i bob un ohonom ni barhau i fod yn amyneddgar am ychydig bach eto i wneud yn siŵr nad ydym ni’n mynd yn ôl i’r cychwyn cyntaf pan oedd gennym ni’r nifer mwyaf o achosion positif yng Nghymru.

“Gofynnwn yn garedig i chi barhau i weithio gartref os yn bosibl, i wisgo masg wyneb pan fyddwch chi’n mynd â’ch plant i’r ysgol a’u nôl nhw ac i beidio â sefyll o gwmpas y gatiau yn siarad efo rhieni eraill. Mae swigod ysgol yn berthnasol yn yr ysgol ac felly ni ddylai plant fod yn cymysgu y tu allan i’r ysgol. Hefyd, dim ond pedwar person a ddwy aelwyd wahanol sy’n gallu cwrdd y tu allan i wneud ymarfer corff.

“Os cadwn ni at hyn yna gobeithio y gallwn ni weld cynnydd pellach o ran codi cyfyngiadau ac anfon ein plant hŷn yn ôl i’r ysgol.”

😷 Mynnwch y ffeithiau…darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf am raglen frechu Covid-19 GIG Cymru ar gyfer Wrecsam a Gogledd Cymru 👈

CANFOD Y FFEITHIAU