Mae’n rhaid i ni wneud llawer o benderfyniadau ynglŷn â’n sefyllfa ariannol, a sut rydym ni’n mynd i wario a buddsoddi yn y dyfodol agos.

Rydym wedi amlinellu ein sefyllfa ariannol yn ddiweddar, ynghyd â’r mathau o doriadau y bydd yn rhaid i ni eu gwneud dros y blynyddoedd sydd i ddod.

Ond roeddem hefyd eisiau nodi sut rydym ni’n mynd i fuddsoddi a gwario dros y blynyddoedd nesaf hefyd.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael isod…

Y Rhaglen Gyfalaf

Amcangyfrif o gyfanswm y gwariant cyfalaf yn 2019/20 – yn cynnwys y Cyfrif Refeniw Tai sydd yn galluogi i ni wneud gwelliannau i’n stoc dai – ydi £89miliwn; tua £8.5m yn fwy na’r swm y cymeradwyodd y Bwrdd Gweithredol yn ei gyfarfod ym mis Gorffennaf.

Daw’r prif gynnydd oherwydd cynnydd mewn gwariant ar brosiectau nad ydynt yn Gyfrif Refeniw Tai a rhaglen gyfalaf Cyfrif Refeniw Tai.

Mae ein prif Raglen Gyfalaf wedi’i llunio o fenthyg – gyda chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru – grantiau, cyfraniadau, derbyniadau cyfalaf rydym yn eu cael o werthiannau, benthyca darbodus a benthyciadau di-log gan Lywodraeth Cymru a Salix.

Mae’r Rhaglen Gyfalaf yn rhan o’n prosesau ariannol arferol – er mwyn sicrhau ein bod yn gwybod beth fydd ein blaenoriaethau gwario yn y dyfodol agos, rydym yn cynllunio unrhyw fuddsoddiad mawr ac yn eu trafod yng nghyfarfod y Bwrdd Gweithredol.

Gwariant sydd wedi’u trefnu ar gyfer 2023/24

Yn ogystal ag adolygu ein gwariant presennol, rydym wedi cynllunio ein gwariant cyfalaf ar gyfer y blynyddoedd sydd i ddod, gyda chymorth Grŵp Strategaeth Adeiladau a Thir Corfforaethol.

Rydym wedi edrych ar rywfaint o’r gwariant y gallwn ei wneud yn 2023/2024 – a bydd ein Bwrdd Gweithredol yn trafod a fyddant yn eu cymeradwyo neu beidio ar ddydd Mawrth.

ProsiectDyraniad y Gofynnwyd Amdano

2023/24

£000

Dyraniad Arfaethedig

2023/24

£000

Ysgolion yr 21ain Ganrif Band B1,0001,000
Gwelliannau i Isadeiledd Priffyrdd1,000750
Cynllun Treftadaeth Treflun Ardal Gadwraeth Canol Tref Wrecsam359200
Ailosod ffenestri – Ysgol Uwchradd Rhosnesni422200
Ailosod ffenestri – Ysgol Uwchradd Clywedog2,215200
Grant Cyfleusterau Anabledd1,200950
6,1963,300

 

Fe amlinellwyd buddsoddiad hefyd ar gyfer Cynigion Treftadaeth a Lles Cymunedol ar gyfer yr un flwyddyn ariannol, fel a ganlyn:

Cynigion Treftadaeth a Lles Cymunedol Dyraniad y Gofynnwyd

Amdano

2023/24

Dyraniad

Arfaethedig

2023/24

Prosiectau£000£000
Canol Tref Wrecsam – Adfywio Treftadaeth fel rhan o gynllun ehangach canol y dref (gweler HE tabl1 uchod)10050
Cynnal a Chadw Cofgolofnau ac Ailarddangos Cofgolofnau Hynafol yn y Fwrdeistref10050
Cyfanswm200100

 

Bydd ein Bwrdd Gweithredol yn cwrdd i drafod yr adroddiad ar ddydd Mawrth, 7 Hydref.

Gallwch wylio’r drafodaeth yn fyw ar y gweddarllediad.

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN