Wrexham Council consultation on proposed cuts

Yn ystod y degawd diwethaf mae ein cyllid wedi’i dorri gan Lywodraeth Cymru. Rydym wedi cael ein gorfodi i dorri ein cyllideb dros £62 miliwn ers 2008 ac rydym wedi gorfod lleihau’r gweithlu gyda dros 600 o bobl.

Rydym yn cael ein gorfodi i wneud hyd yn oed mwy o doriadau nawr.

Mae cynghorau ar draws y DU yn mynd drwy amser caled, ac yn Wrecsam mae’r cyllid rydym yn ei dderbyn gan lywodraethau’r DU a Chymru eisoes yn llai na chyfartaledd fesul unigolyn yng Nghymru.

Mae pethau ar fin gwaethygu. Rydym yn disgwyl hyd yn oed llai o gyllid eleni.

Mae’r ansicrwydd o amgylch gwleidyddiaeth cenedlaethol yn ei gwneud yn anodd rhagweld nawr, ond rydym yn meddwl y byddwn angen arbed o leiaf £5.4 miliwn yn 2019-20… ac efallai cymaint â £7.2 miliwn.

Yn ogystal, rydym yn meddwl y byddwn o leiaf £9.8 miliwn yn brin dros y ddwy flynedd nesaf.

Mae’r cyfan yn dibynnu ar beth mae llywodraethau’r DU a Chymru yn penderfynu sydd fwyaf pwysig …. ac ni fyddwn yn gwybod yn iawn tan fis Tachwedd.

MAE CYNNIG GWAEL ARALL GAN LYWODRAETH CYMRU YN GOLYGU BOD WRECSAM YN CAEL EI ORFODI I WNEUD MWY O DORIADAU. DWEUD EICH DWEUD…

Mynd y tu hwnt i’r pwynt di-droi’n-ôl

Fel y soniwyd ar ddechrau’r erthygl hon, rydym wedi cael ein gorfodi i dorri ein cyllideb gyda dros £62 miliwn ers 2008. Mae hynny’n cyfateb i dros 25% o’n cyllideb bresennol o £237miliwn.

Er bod cyllid Wrecsam wedi’i gwtogi gan Lywodraeth Cymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi llwyddo i wneud arbedion drwy fod yn fwy effeithiol ac rydym wedi ceisio osgoi torri gwasanaethau lle bo hynny’n bosibl.

Fodd bynnag, nid oes amheuaeth y byddwn yn gorfod torri gwasanaethau y tro hwn a bydd yn rhaid i ni roi’r gorau i rai pethau yn gyfan gwbl.

Dywedodd y Cynghorydd Mark Pritchard, Arweinydd y Cyngor: “Nid ydym eisiau gwneud hyn. Ond nid oes gennym unrhyw ddewis.

“Mae Llywodraeth Cymru yn raddol llwgu ein cyllid – gan ein gorfodi i dorri’r gwasanaethau rydym yn eu darparu i bobl leol. Mae’n dorcalonnus. Nid yw pobl Wrecsam yn haeddu hynny.

“Ond rydym bellach wedi mynd heibio’r pwynt di-droi’n-ôl ac nid oes gennym unrhyw ddewis ond torri neu roi’r gorau i wasanaethau pan mae ein cyllideb wedi gostwng gymaint.

“Byddwn yn parhau i lobio Llywodraeth Cymru nes bydd yn sylweddoli nad yw’n gallu parhau i dorri gwasanaethau cyhoeddus a gadael i lefydd fel Wrecsam ddioddef.

“Ac rydyn ni’n annog pobl i lobïo eu Haelodau Cynulliad i gael bargen well i Wrecsam.

“Ond nid oes unrhyw amheuaeth y bydd yn rhaid i ni wneud penderfyniadau anodd iawn fydd yn effeithio ar bobl leol.”

Nid ydym yn meddwl fod gennym ddewis, ond…

Mae’r cyngor wedi llunio cynigion i arbed arian ac wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus i gael adborth.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, sy’n gyfrifol am arwain yr ymgynghoriad: “Er nad ydym yn meddwl fod gennym lawer o ddewis ond gwneud y toriadau arfaethedig hyn, hoffem wybod beth yw barn bobl a rhoi cyfle i bawb gyflwyno syniadau eraill.

“Mae’n bwysig iawn ein bod yn deall sut mae pobl yn teimlo am y cynigion hyn, a bydd ond yn cymryd ychydig funudau i lenwi’r holiadur. …. felly cymerwch ran os gwelwch yn dda.”

Mae’r cynigion yn cynnwys:

  • Creu mwy o incwm o ganolfannau adnoddau cymunedol a’r Neuadd Goffa.
  • Codi mwy am rai gwasanaethau (gofal cymdeithasol oedolion er enghraifft), i godi union gost darparu’r gwasanaeth.
  • Cyflwyno casgliadau bin du/glas bob tair wythnos.
  • Lleihau safon atgyweiriadau ffyrdd.
  • Cynyddu ffioedd parcio yn ein meysydd parcio.
  • Newid y ffordd yr ydym yn darparu digwyddiadau a gweithgareddau yn ein parciau gwledig, neu roi’r gorau iddynt yn gyfan gwbl.
  • Ystyried cynnydd o 5.5% o leiaf yn Nhreth y Cyngor.

Bydd yr ymgynghoriad – a elwir ‘Penderfyniadau Anodd – Toriadau Pellach’ – yn rhedeg tan Tachwedd 13, 2019, a dylai ond gymryd tua phum munud i’w lenwi ar-lein.

Os na fyddwch yn gallu ei lenwi ar-lein gallwch ofyn am gopi papur drwy ffonio 01978 292000.

Bydd eich adborth – ynghyd ag adborth o ymgynghoriadau eraill fel adolygiad o’n gwasanaethau llyfrgell – yn ein helpu i wneud ein penderfyniadau cyllideb derfynol ym mis Chwefror 2020.

Nawr mae’n rhaid i ni dorri hyd yn oed mwy.

Efallai nad dyma’r diwedd

Yn anffodus, nid yw’r toriadau yr ydym yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd yn debyg o fod yr unig arbedion y bydd yn rhaid i ni edrych arnynt. Mae mor ddrwg â hynny.

Meddai’r Cynghorydd Pritchard: “Bydd yn rhaid i ni edrych ar hyd yn oed mwy o ffyrdd i leihau’r hyn rydym yn ei wario – rhag ofn y bydd ein cyllideb gan Lywodraeth Cymru mor wael ag yr ydym yn meddwl y bydd.

“Ond oherwydd na fydd ein cyllid yn cael ei gadarnhau tan fis Tachwedd, ni fydd gennym amser i gynnal ymgynghoriad llawn arall ar unrhyw fesurau ychwanegol sydd eu hangen i gydbwyso’r llyfrau … felly mae’r ansicrwydd a’r amseru yn gwneud hyn yn anodd iawn.

“Fodd bynnag, byddwn yn gwneud yn siŵr ein bod yn ymgynghori gyda’r grwpiau sy’n fwy tebyg o gael eu heffeithio cyn i ni gymryd unrhyw gamau.

“Mae’n sefyllfa drist, ac os bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i gosbi Wrecsam blwyddyn ar ôl blwyddyn, ni fydd llawer o brif wasanaethau yn goroesi… ni fydd yna lawer ar ôl yn y diwedd.

“Bydd yr effaith ar fywydau pobl yn eithaf drwg.”

Rydym wedi cael ein gorfodi i wneud hyd yn oed mwy o doriadau. Ond cyn i ni wneud unrhyw beth, hoffem glywed eich barn chi.

DWEUD EICH DWEUD