Rydym yn falch o gyhoeddi bod rhai o’n hysgolion cynradd ymysg ysgolion o bob rhan o Gymru sydd wedi derbyn gwobr am ragoriaeth gan y corff cenedlaethol arolygu ysgolion.

Roedd Ysgol Gynradd y Santes Fair, Wrecsam, ac Ysgol Bryn Tabor, Coedpoeth ymysg yr ysgolion o bob rhan o Gymru a gafodd eu cydnabod fel rhai rhagorol gan Estyn.

Derbyniodd ‘The Woodland School’ – ysgol annibynnol – y dyfarniad hefyd.

OS YDYM NI’N CAEL SETLIAD GWAEL, BYDD YN RHAID I NI YSTYRIED TORIADAU PELLACH. DWEUD EICH DWEUD…

Derbyniodd pob un o’r ysgolion eu gwobrau mewn seremoni yng Nghaerdydd yn gynharach y mis hwn.

“Balch o staff a llywodraethwyr sy’n gweithio’n galed”

(Kevin Williams, Pennaeth Ysgol Bryn Tabor, gydag aelodau Cyngor yr Ysgol Sioned a Charlie, a thystysgrif rhagoriaeth yr ysgol gan Estyn)

Dywedodd Kevin Williams, pennaeth yn Ysgol Bryn Tabor: “Yn ddiweddar dathlodd yr ysgol ei phen-blwydd yn 50 ac roedd yn wych cael adborth mor bositif.

“Rydym wedi bod yn gweithio i ddatblygu llais y disgyblion yn Ysgol Bryn Tabor ac i baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd, ac mae hyn wedi cael effaith gadarnhaol iawn ar safonau disgyblon ac ar les.

“Rydw i’n falch o’r staff a’r llywodraeth sydd gennym yn yr ysgol sy’n gweithio’n galed. Mae gennym grŵp gwych o ddisgyblion a rhieni cefnogol.”

Dywedodd Nia Roberts, Cadeirydd y Llywodraethwyr ym Mryn Tabor: “Fel Cadeirydd y Llywodraethwyr, rwyd i’n falch iawn o’r staff a’r disgyblion yn Ysgol Bryn Tabor a hoffwn eu llongyfarch ar eu hymroddiad a’u gwaith caled.

“Fel Corff Llywodraethu, rydym yn teimlo’n falch iawn o fod yn rhan o dîm mor llwyddiannus ac yn edrych ymlaen at barhau i gefnogi’r ysgol ar ei thaith lwyddiannus.”

“Yn falch ac yn freintiedig” o dderbyn gwobr”

Meddai Rachel Acton, Pennaeth Ysgol y Santes Fair: “Roeddem yn falch ac yn freintiedig o gael ein gwahodd i dderbyn gwobr Estyn am ragoriaeth ar ran teulu anhygoel y Santes Fair; ein plant gwych, ein rhieni cefnogol a’n staff a’n llywodraethwyr ardderchog.”

“Newyddion gwych i’r ddwy ysgol”

Dywedodd y Cynghorydd Phil Wynn, Aelod Arweiniol Addysg: “Mae hyn yn newyddion gwych i’r ddwy ysgol, a hoffwn longyfarch staff, rhieni, disgyblion a llywodraethwyr Ysgol Bryn Tabor ac Ysgol y Santes Fair am y gwaith caled maent wedi ei wneud i sicrhau’r gwobrau hyn.

“Rydw i hefyd yn llawn edmygedd at y gwaith mae’r pennaeth a’r staff wedi ei wneud i’r dysgwyr yn Woodlands.”

Os ydym ni’n cael setliad gwael, bydd yn rhaid i ni ystyried toriadau pellach. Dweud eich dweud.

DWEUD EICH DWEUD