Library Books Job Vacancy

Mae sawl rheswm pam gall llyfrgell fod yn lle gwych i weithio…

I ddechrau, mae’r gwasanaethau y mae ein llyfrgelloedd yn eu darparu yn amrywiol ac maent yn cyfrannu at – ymysg pethau eraill – helpu pobl i ddysgu sgil newydd, helpu plant i ddysgu darllen, cynorthwyo pobl i wella eu gwybodaeth ar ystod eang o bynciau, megis iechyd, a gallent helpu’r sawl sy’n chwilio am waith ddod o hyd i’w rôl newydd a dychwelyd i’r byd gwaith.

CYMRWCH RAN YN YR YMGYNGHORIAD AR GYNLLUN Y CYNGOR 20-22

Oes gennych chi ddiddordeb? Wel, y newyddion da yw bod gennym ddwy swydd wag i weithio yn ein llyfrgelloedd 🙂

Y swyddi…

Rydym yn hysbysebu am Lyfrgellydd Cynorthwyol (dros gyfnod mamolaeth) a Llyfrgellwyr Cynorthwyol Achlysurol.

Llyfrgellydd Cynorthwyol (cyfnod mamolaeth)

Mae’r swydd ar gyfer tri phrynhawn yr wythnos (Dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener) ac wedi’i lleoli yn Llyfrgell Wrecsam.

Llyfrgellwyr Cynorthwyol Achlysurol

Mae eich llyfrgellwyr cynorthwyol achlysurol yn gweithio ar draws pob llyfrgelloedd cyhoeddus yn Wrecsam, pan fo’r angen i lenwi ar gyfer staff sydd ar eu gwyliau neu’n sâl.

Mae’r ddwy swydd yn cynnwys yn gweithio mewn amgylchedd rheng flaen. Byddwch yn cynorthwyo cwsmeriaid gan ateb ymholiadau, lleoli ac awgrymu adnoddau a chymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n cael eu cynnal gan wasanaeth y llyfrgell.

Byddwch yn defnyddio’ch sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid a’ch gwybodaeth i gyfrannu at redeg y gwasanaeth llyfrgell yn gyffredinol.

Beth fydd arnoch ei angen…

Bydd angen o leiaf pump TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol). Mae sgiliau TG yn ddefnyddiol hefyd.

Byddai dealltwriaeth dda o lyfrgelloedd cyhoeddus ac awduron yn help, ac mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol hefyd.

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd, gallwch ffonio 01978 292090.

Neu i weld y swydd-ddisgrifiad yn llawn ac i wneud cais, cliciwch ar y ddolen isod.

Y dyddiad cau ar gyfer y ddwy swydd yw dydd Gwener, 19 Gorffennaf.

Llyfrgellydd Cynorthwyol (cyfnod mamolaeth) Llyfrgellwyr Cynorthwyol Achlysurol