Ysgrifennwyd yr erthygl hon fel rhan o gyfres o negeseuon am yr ymgyrch #YfedLlaiMwynhauMwy

Ydych chi wedi bod am noson allan yn Wrecsam ac wedi gweld pobl mewn iwnifform glas yn rhoi fflip fflops a fferins i bobl? Dyma Fugeiliaid Stryd Wrecsam ac maent yn wirfoddolwyr sydd, ynghyd ag asiantau eraill yn helpu i wneud economi Wrecsam yn ystod y nos yn fwy diogel i bawb ar noson allan. Mae Bugeiliaid Stryd Wrecsam hefyd yn darparu cefnogaeth mewn digwyddiadau a chyngherddau ar raddfa fawr.

Maent yn wirfoddolwyr hyfforddedig o eglwysi lleol sydd yn gofalu am y gymuned leol. Bydd pob bugail stryd wedi cwblhau 9 sesiwn hyfforddi wedi’i ledaenu dros flwyddyn sy’n cynnwys pynciau gan gynnwys rheoli gwrthdaro, gwrando a chymorth cyntaf sylfaenol.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM DDIWEDDARIADAU WYTHNOSOL.

Cymorth Ymarferol

Mae bugeiliaid stryd yn gwrando a siarad â phobl, yn darparu gwybodaeth ar asiantaethau lleol, darparu presenoldeb sy’n cynnig sicrwydd ac yn ceisio atal ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Mae cymorth ymarferol sy’n cael ei roi gan fugeiliaid stryd yn cynnwys rhoi blancedi, fflip fflops i bobl sydd methu cerdded adref yn eu hesgidiau sodlau uchel, rhoi dŵr, siocled neu fferins i roi egni a sicrhau bod unrhyw un sy’n teimlo’n agored i niwed yn ddiogel. Mae bugeiliaid stryd yn cael gwared â photeli ac arfau posibl eraill sydd ar y stryd, er mwyn ceisio atal trais a fandaliaeth.

Gweithio mewn Partneriaeth

Maent yn cael eu harwain gan gydlynydd lleol (Laurie Searle) ac yn cael cymorth gan eglwysi a grwpiau cymunedol lleol mewn partneriaeth â CBSW, Heddlu GC, staff CCTV, staff drws/ diogelwch, Parafeddygon, Canolfan Lles a Gwirfoddolwyr y Groes Goch.

Mae cyfanswm o 36 o fugeiliaid stryd yn Wrecsam, ac maent yn gweithio bob nos Sadwrn o 10.30pm tan tua 3am, yn ogystal â’r 2il a 4ydd nos Wener y mis.

 

Ydych chi eisiau gwirfoddoli?

Ar hyn o bryd mae dros 300 o drefi a dinasoedd ar draws y DU gyda thîm bugeiliaid stryd. Hefyd mae nifer cynyddol o dimau bugeiliaid stryd dramor.

Os oes gennych ddiddordeb ac eisiau rhagor o wybodaeth am waith Bugeiliaid Stryd, neu â diddordeb mewn bod yn Fugail Stryd eich hun, cysylltwch â hwy yma.

I gael rhagor o wybodaeth am ymgyrch #YfedLlaiMwynhauMwy, cliciwch yma

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU