Question mark

Bydd eich Bil Treth y Cyngor ar gyfer 2018/2019 yn cael ei anfon atoch chi cyn bo hir, felly rydym ni wedi llunio ychydig o atebion i gwestiynau sy’n cael eu gofyn yn aml am Dreth y Cyngor.

Pam bod fy mil yn dangos balans a ddygwyd ymlaen o flynyddoedd blaenorol?

Wyddoch chi fod y Cyngor yn cyhoeddi dros 60,000 o filiau ym mis Mawrth yn unig? Mae’n rhaid eu cynhyrchu’n fuan er mwyn i ni eu hanfon atoch chi ar amser. Eleni cafodd eich bil ei argraffu ar 25 Chwefror 2018, felly ni fydd unrhyw daliad sydd wedi ei wneud ar ôl y dyddiad hwn yn ymddangos.

Rydw i’n talu Treth y Cyngor drwy ddebyd uniongyrchol. Oes arnaf angen gwneud unrhyw beth

Os ydych chi’n talu Treth y Cyngor drwy ddebyd uniongyrchol ni fydd yn rhaid i chi wneud unrhyw beth. Unwaith y sefydlir eich debyd uniongyrchol, ni fyddwn yn ei ganslo oni bai eich bod chi neu’ch banc yn gofyn i ni wneud hynny. Os ydych chi wedi anghofio sut rydych chi’n talu’ch bil, gallwch ganfod eich dull talu ar waelod eich bil ar yr ochr chwith.

Pam bod fy mil yn cynnwys Premiwm Gwag o 50%?

Fel nad ydym ni’n gweld eiddo yn mynd yn wag am beth amser rydym ni wedi cyflwyno premiwm ychwanegol o 50%, sy’n golygu bod eiddo sydd wedi bod yn wag (yn ôl ein cofnodion Treth y Cyngor) ers deuddeg mis a mwy yn destun premiwm Treth y Cyngor.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM EBOSTIAU WYTHNOSOL RŴAN.

Rydw i’n symud tŷ, oes raid i mi roi gwybod i chi?

Oes. Mae’n rhaid i chi roi gwybod i ni am unrhyw newid yn eich amgylchiadau sy’n effeithio ar faint o Dreth y Cyngor sy’n rhaid i chi ei dalu. Mae hyn yn cynnwys newid cyfeiriad, ond hefyd unrhyw wybodaeth a all effeithio ar ostyngiad neu eithriad rydych chi’n ei dderbyn ar hyn o bryd. Mae’r manylion cyswllt perthnasol ar gefn eich bil Treth y Cyngor.

Fi yw’r unig oedolyn sy’n byw yn yr eiddo, ydw i’n gymwys i gael gostyngiad?

Ydych, os mai chi yw’r unig oedolyn yn yr eiddo mae gennych chi hawl derbyn gostyngiad person sengl o 25%. Os nad yw eich bil yn cynnwys y gostyngiad, cysylltwch ag Adain Treth y Cyngor yn defnyddio’r manylion cyswllt ar gefn eich bil.

Mae fy mil yn dangos balans o ddim gan fy mod wedi fy eithrio oherwydd bod fy eiddo yn wag a heb ddodrefn neu’n cael ei atgyweirio. Fydd y balans yn aros yr un fath ar gyfer y flwyddyn gyfan?

Nid o reidrwydd. Dim ond am 6 mis y caiff eithriadau i dai gwag a heb ddodrefn eu rhoi, ac eithriadau i dai gaiff eu hatgyweirio am 12 mis. Felly unwaith y mae’r cyfnod eithrio wedi dirwyn i ben, byddwch yn derbyn bil wedi ei addasu.

TALU TRETH Y CYNGOR DRWY DDEBYD UNIONGYRCHOL TALU TRETH Y CYNGOR AR-LEIN