Mewn ymgais barhaus i’ch cadw chi’n ddiogel ar noson allan yn Wrecsam, cymerodd goruchwylwyr drysau ran mewn hyfforddiant ychwanegol yn ddiweddar.

“Adnabod a chefnogi pobl sy’n agored i niwed”

Meddai’r Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol dros Gymunedau, Partneriaethau, Diogelu’r Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: “Mae’n wych bod ein goruchwylwyr drws yn gweithio’n agos â’r Cyngor yn ogystal â menter Atal Trosedd heddlu Gogledd Cymru er mwyn sicrhau fod pobl sydd ar noson allan yn Wrecsam yn cael eu cadw’n ddiogel.

“Bydd yr hyfforddiant yn helpu staff drysau i adnabod a chefnogi pobl sy’n mynd yn agored i niwed ar noson allan a hefyd yn ceisio sicrhau bod pawb sydd ar noson allan yn Wrecsam yn cael amser da a diogel.”

OHERWYDD SETLIAD SIOMEDIG GAN LYWODRAETH CYMRU, MAE RHAID I NI NEUD MWY O DORIADAU. MYNEGWCH EICH BARN…

Roedd yr hyfforddiant yn cynnwys codi ymwybyddiaeth o sut i helpu ymwelwyr ag economi’r nos Wrecsam sydd o bosibl yn agored i niwed am amryw o resymau, er enghraifft am eu bod wedi yfed gormod, wedi colli eu ffrindiau neu oherwydd eu bod dan oed. Roedd yr hyfforddiant hefyd yn cynnwys dysgu sut i adnabod ymddygiad annerbyniol o natur rywiol a cham-fanteisio’n rhywiol ar blant.

Pobl Agored i Niwed – ‘Nabod yr Arwyddion

Meddai Ann Williams, Swyddog Trwyddedu Rhanbarth Dwyreiniol Heddlu Gogledd Cymru: “Mae ein cwmnïau Diogelwch Drysau hefyd wedi yn cyfrannu at gynhyrchu cod ar gyfer pobl agored i niwed: ‘gweld, ymyrryd, gweithredu’ (S.I.A).  Bwriad y cod yw helpu goruchwylwyr drysau i ymateb yn effeithiol ac yn brydlon mewn os ydynt yn gweld rhywun sydd o bosibl yn agored i niwed.  Rhoddwyd copi maint poced o’r cod i bob goruchwyliwr drws.  Rydym yn gobeithio y bydd y cod, ynghyd a’r hyfforddiant,  yn helpu i gefnogi staff drysau i adnabod  yr arwyddion pan fydd rhywun angen help a sicrhau bod Wrecsam yn parhau i fod yn lle diogel i fynd am noson allan.”

Roedd yr hyfforddiant yn rhan o fenter atal trosedd Cyngor Wrecsam a Heddlu Gogledd Cymru: “Yfed Llai, Mwynhau Mwy”, sydd wedi’i anelu at annog pobl i gael noson allan dda a diogel drwy dynnu sylw at y ffaith bod pobl sydd wedi yfed gormod o alcohol yn fwy agored i niwed ac mewn mwy o berygl o ddioddef ymosodiad rhywiol neu dreisgar.

Mae rhaid i ni neud mwy o doriadau… a gofyn i dalwyr treth am fwy o arian. Ond cyn i ni fynd ymlaen, rydym ni yn eisiau’ch barn.

DWI ISIO MYNEGI FY MARN DOES DIM OTS GEN I