Construction Trade Checks

Mae Safonau Masnach wedi sefydlu partneriaeth â Heddlu Gogledd Cymru i gynnal Gwiriadau ar Fasnachwyr ar draws Wrecsam.

Nod y gwiriadau hyn yw sicrhau bod masnachwyr yn cydymffurfio â Deddfwriaeth Diogelu’r Defnyddiwr a’u bod yn gweithredu’n gyfreithlon. Fel rhan o’r broses hon, cysylltir â masnachwyr gan roi cyngor iddynt. Bydd Swyddogion hefyd yn siarad â deiliaid tai er mwyn sicrhau diogelwch ariannol ac amddiffyniad rhag camdriniaeth.

Mae Swyddogion yr Heddlu hefyd yn cynnal gwiriadau treth / yswiriant perthnasol ar gerbydau a byddant hefyd yn gwirio manylion unrhyw un sy’n gweithio yn yr eiddo. Byddant hefyd chwilio am arwyddion o gaethwasiaeth fodern a bydd y rhain yn cael eu hasesu a’u hadrodd yn ôl. Mae hyn yn rhan o flaenoriaethau’r Cyngor i gadw pobl yn DDIOGEL yn eu cartrefi a chreu cymdogaethau DIOGEL ar draws Wrecsam.

CADWCH YN DDIOGEL – DERBYNIWCH Y RHYBUDDION DISEDDARAF AR SGAMIAU GALW NÔL CYNNYRCH A MATERION DIOGELU’R CHYHOEDD ERAILL

Fel y gwyddom, mae trosedd ar stepen y drws yn ymwneud â thargedu pobl yn fwriadol, pobl sydd yn aml yn hŷn neu’n ddiamddiffyn. Mae’r troseddwyr yn galw heibio’n ddigroeso, weithiau pan fo’r unigolyn allan yn yr ardd, ac yn cyhoeddi rhyw gelwydd megis bod teilsen i’w gweld yn rhydd ar y to. Maent yn cynnig gwneud y gwaith atgyweirio, gan honni eu bod eisoes yn gwneud gwaith i lawr y ffordd neu i gymydog. Byddant yn honni eu bod wedi gweld y broblem wrth basio ac mae’n bosib iddynt gynnig ei thrwsio yn y fan a’r lle am swm enwol.

Wedi iddynt dderbyn caniatâd gan yr unigolyn, buan iawn y mae’r gwaith a’r galw am daliadau yn dechrau cynyddu. O bosib y byddant hefyd yn mynd ag oedolion diamddiffyn i’r banc er mwyn iddynt allu tynnu arian o’u cyfrif. Yn aml, nid oedd angen gwneud unrhyw waith yn y lle cyntaf. Hefyd, mae’n bosib i’r gwaith a wnaed fod o ansawdd hynod wael a chreu problemau pellach i ddeiliad y tŷ yn ddiweddarach.

Cyngor Gwasanaeth Gwarchod Y Cyhoedd CBSW yw peidio ag ymdrin ag unrhyw un ar eich stepen drws. Nid oes rhaid i fasnachwyr cyfreithlon fynd i ddrws i ddrws. Ni fyddant ychwaith yn gofyn am daliadau arian parod ymlaen llaw. Mae gan fasnachwyr cyfreithlon gyfrifon busnes ar gyfer cyflenwyr, felly nid ydynt am ofyn i chi am filoedd ar filoedd o bunnoedd.

Mae Adran Dai CBSW yn gweithredu Cynllun Houseproud sydd ar gael i’r holl berchnogion tai sy’n byw yn Wrecsam. Am ffi fechan, bydd unigolion yn ymweld â thŷ ac yn asesu’r gwaith a ofynnir amdano ac yna yn chwilio am fasnachwyr lleol ag enw da i ddarparu dyfynbrisiau heb unrhyw rwymedigaeth.

Mae Houseproud yn goruchwylio’r gwaith ac yn sicrhau eich bod yn fodlon cyn talu. I gael rhagor o wybodaeth, gellir cysylltu drwy ffonio 01978 298993 neu anfon e-bost at housing@wrexham.gov.uk.

Mae Safonau Masnach ar draws Gymru yn goruchwylio’r cynllun Prynu gyda Hyder a gall masnachwyr lleol ymuno â’r cynllun hwn am ffi. Yna maent yn cael eu harchwilio gan Safonau Masnach ac yn derbyn cymeradwyaeth Safonau Masnach. Ar hyn o bryd mae’r cynllun yn mynd o nerth i nerth wrth i fwy o fusnesau lleol ymuno.

Gall aelodau gael mynediad at y rhestr gyfredol o fasnachwyr drwy www.buywithconfidence.gov.uk . Dylai unrhyw fusnes sy’n dymuno cofrestru ffonio 01978 298997 neu anfon e-bost at trading.standards@wrexham.gov.uk

Am gyngor a chymorth ar sut i ddelio â galwyr digroeso, ewch wefan Heddlu Gogledd Cymru.

I roi gwybod am unrhyw bryder mewn perthynas ag aelod o’r teulu, cymydog neu chi eich hun, cysylltwch â Heddlu Gogledd Cymru ar 101 neu’r Safonau Masnach drwy’r Gwasanaeth Cwsmer Cyngor Ar Bopeth ar 03454 04 05 05.

Derbyniwch y newyddion diweddaraf ar sgamiau, galw nôl cynnyrch a materion diogelu’r cyhoedd eraill

COFRESTRWCH FI RŴAN