Duke of Edinburgh
Wrexham County Borough Council Plasy and Youth Service Duke of Edinburgh awards presentation.

Dathlodd 40 o bobl ifanc o Ganolfan Gwobr Agored Wrecsam ar ôl cyflawni eu Gwobrau Dug Caeredin Aur, Arian ac Efydd yn ddiweddar.

Daethant ynghyd yn Tŷ Pawb ar gyfer seremoni wobrwyo a agorwyd gan Katrina Long o Wobr Dug Caeredin Cymru, gan nodi carreg filltir arwyddocaol yn y siwrnai ar gyfer nifer o bobl ifanc.

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf cyflawnodd pedwar o bobl ifanc y wobr Aur, cyflawnodd 13 y wobr Arian a chyflawnodd 23 y wobr Efydd.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan eich cyngor lleol – cofrestrwch i dderbyn bwletinau ar ffurf e-bost.

Cafodd y gwobrau eu cyflwyno gan Faer Wrecsam, y Cynghorydd Ronnie Prince, ac fe ddiolchodd i, a chanmolodd yr holl gyfranogwyr a chyfleu ei edmygedd.

Cymerodd yr athletwr Trac a Chae Paralympaidd Prydeinig, Sabrina Fortune, ran mewn sesiwn Holi ac Ateb gyda chyflwynydd y noson Clive Rowland. Rhannodd Sabrina straeon syfrdanol o ysbrydoliaeth, dewder a hyfedredd chwaraeon mewn siwrnai a arweiniodd at amrywiaeth o fedalau, gan gynnwys ennill Aur ym Mhencampwriaethau Athletau Paralympaidd y Byd yn Nubai. Siaradodd y bobl ifanc a’r oedolion oedd yn bresennol o’r ffordd y gwnaeth ei stori gymell a chynnig anogaeth iddyn nhw oll.

Duke of Edinburgh

Fe wnaeth y cyfansoddwr a’r perfformiwr dawnus lleol, Luke Gallagher, ddarparu adloniant trwy gydol y noson gyda thair cân wych.

Daeth y dathliadau i ben gyda sylwadau gobeithio gan Donna Dickenson, Pennaeth Atal a Chefnogi, a ddywedodd “Gall yr holl bobl ifanc hyn fod yn hynod o falch o’u cyflawniadau ynghyd â’u rhieni a ddarparodd gefnogaeth ddiamod trwy gydol eu siwrnai. Mae’n wirioneddol ysbrydoledig i glywed eu straeon ac rwy’n eu llongyfarch nhw oll.”

Mae cyflawni’r wobr yn gyflawniad anhygoel gyda’r nod o ennill Aur, ac yn ystod eu siwrnai Dug Caeredin, mae cyfranogwyr yn archwilio sgiliau a heriau newydd, datblygu cyfleoedd i wella eu gwybodaeth a galluoedd mewn pum maes: Gwirfoddoli, Gweithgarwch Corfforol, Sgiliau, Teithiau yn ogystal â Gweithgareddau Preswyl.

Mae Dug Caeredin Wrecsam wedi bod yn cefnogi ei bobl ifanc i gyflawni eu gwobrau am dros 30 mlynedd, gyda phobl ifanc o Wrecsam yn dewis cymryd rhan mewn amryw o ddiddordebau a gweithgareddau ac mae’r rhaglenni’n cael eu personoli yn ôl y diddordebau a’r hoffterau hyn.

Os ydych chi dan 23 oed, neu’n adnabod person ifanc a fyddai’n hoffi cael yr her o wneud Gwobr Efydd, Arian neu Aur Dug Caeredin, cysylltwch â thîm Gwobr Dug Caeredin sydd wedi eu lleoli yng Nghanolfan Pobl Ifanc Victoria ar nosweithiau Llun neu Fercher ar 01978 317958 neu ffôn symudol 07800689102 o 6.00pm tan 8.30pm, fel arall anfonwch e-bost i dofe@wrexham.gov.uk.

I gael rhagor o wybodaeth am Wobr Dug Caeredin, ewch i wefan Gwobr Dug Caeredin.

Derbyniwch ein prif straeon dros e-bost.

TANYSGRIFWYCH