Delwyn Derrick (Left) and Steve Williams (Right)

Rhoddwyd dwy wobr cydnabyddiaeth ddinesig Cyngor Wrecsam i unigolion sydd wedi cael effaith gadarnhaol ar y gymuned drwy eu cariad at chwaraeon.

Cymeradwywyd Delwyn Derrick a Steve Williams am eu cyraeddiadau a’u cyfranogiad yn ystod cyfarfod y Cyngor llawn diweddar ar 22 Rhagfyr.

O lawr gwlad i wychder

Cafodd Delwyn Derrick ei fagu yn agos at Barc Bellevue ac mae ganddo lawer o atgofion melys o chwarae pêl-droed yn y parc adnabyddus.  Diolch i’r oriau diddiwedd a dreuliodd yn y parc, cafodd Delwyn y cyfle i gwrdd â llawer o bobl o wahanol ddiwylliannau a ffyrdd o fyw.  Wrth iddo gwrdd â phobl o wledydd eraill yno, bu iddo gwrdd â llawer o fyfyrwyr a oedd yn astudio ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam fel rhan o’r Prosiect Erasmus.

O ganlyniad i’r holl ysbrydoliaeth, sefydlodd Delwyn y tîm pêl-droed cynghrair cyntaf erioed i gael ei gofrestru fel un aml-ethnig a chynhwysol.

Yn 2017, gyda’r gyriant a’r uchelgais i greu tîm a oedd yn gynhwysol i bawb, dechreuodd Clwb Pêl-droed Parc Bellevue.  Dechreuodd y tîm hyfforddi o ddifri ac nid oedd unrhyw beth yn mynd i’w stopio.

Tîm i bawb

Mae Clwb Pêl-droed Parc Bellevue yn cynnwys chwaraewyr sy’n dod o gefndiroedd BAME (Du, Asiaidd ac o Leiafrifoedd Ethnig), dinasyddion o dramor a phobl â phroblemau iechyd meddwl neu amrywiaeth o anableddau dysgu.  Prif nod y tîm yw sicrhau cynhwysiant, lles a chefnogaeth i’r rheiny yn y gymuned a all deimlo ar gyrion cymdeithas.

Mae Delwyn yn tyfu’r tîm ac yn ei gefnogi yn wirfoddol, ac wedi mynd a’r tîm pêl-droed ar lawr gwlad i fod yn chwarae yng Nghynghrair Pêl-droed Gogledd Ddwyrain Cymru yn y System Byramid.

Mae Delwyn wedi ennill llawer o wobrau, yn cynnwys dinesydd y flwyddyn Cyngor Cymuned Offa a Phersonoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru. Yn 2021 derbyniodd Delwyn Wobr fawreddog Dewi Sant gyda Llywodraeth Cymru hefyd.

Dywedodd y Dirprwy Faer, y Cynghorydd Brian Cameron:  “Mae’r ganmoliaeth, gwobrau a llwyddiant y mae Delwyn Derrick wedi’i gael hyd yn hyn, mewn cyfnod byr iawn, yn ysbrydoledig.

“Hoffwn ddymuno’n dda iawn iddo ar gyfer y dyfodol”.

Dechreuad cyffredin

Rhywun arall oedd yn cael ei gydnabod am ei gyfraniad anhygoel i’r gymuned oedd Llywydd Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Steve Williams, sydd wedi’i benodi’n ddiweddar.

Cafodd Steve ei fagu ym mhentref lleol Cefn Mawr, a dangosodd lygad craff iawn a dawn fel gweinyddwr pêl-droed yn fachgen ifanc iawn.  Yn 18 oed, daeth yn ysgrifennydd ar gyfer ei glwb lleol, Cefn Albion.

Yn 1992, unodd Cefn Albion gyda Druids United, a arweiniodd at greu’r tîm y gwyddom amdano heddiw fel Clwb Uwch Gynghrair Cymru JD, Derwyddon Cefn.   Yn ystod yr uno hwn chwaraeodd Steve rôl allweddol yn y trafodion ac fe gafodd ei roi mewn lle da ar gyfer y byd gwleidyddiaeth pêl-droed.

Un i gyrraedd y brig

Tynnodd Steve sylw’r Cyn-gynghorydd Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Mr Jack Evans.

Gyda chymorth Mr Evans a’i gefnogaeth, etholwyd Steve ar Gymdeithas Bêl-droed Cymru yn 1997.  Parhaodd enw da arbennig Steve i dyfu a sefydlodd ei hun fel unigolyn uchel ei barch yn y gymuned bêl-droed ar draws Cymru.

Tasg hawdd

Chwaraeodd Steve rhan ganolog mewn adeiladu a datblygu Parc y Glowyr yn Wrecsam.  Mae’r cyfleuster yn enwog yn yr ardal am ddarparu cyfleusterau hyfforddiant o safon uchel.

Yn ystod ei gyfnod ar y Pwyllgor Rhyngwladol, cafodd Steve y fraint o weithio gyda’r diweddar Gary Speed.

Yn ystod ei gyfnod fel Llywydd, mae Steve yn ymrwymo i fod yn unigolyn ymarferol gyda llawer o syniadau blaengar ac uchelgeisiau ffres ar gyfer Cymdeithas Bêl-droed Cymru.

Parhau i gynnal y fflam

Yn ogystal â defnyddio ei arbenigedd i’w rôl newydd, mae Steve yn parhau i roi cymaint â phosibl i’w gymuned ac yn sicrhau bod hanes pêl-droed Cymru yn parhau i ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol.

Llwyddodd i gadw hyn i fynd yn ddiweddar pan wnaeth gyfraniad hael i’r amgueddfa bêl-droed Cymru newydd, a fydd yn cael ei chynnal yn amgueddfa Wrecsam ac adeilad yr archifdy ar Stryt y Rhaglaw.

Rhoddodd Steve nifer o eitemau cofiadwy pêl-droed a oedd yn cynnwys Cwpan Cenedlaethol Cymru.  Bydd y rhain i gyd yn cael eu harddangos mewn lle blaenllaw i gefnogwyr a darpar chwaraewyr eu mwynhau.

Yn ystod y cyfarfod, roedd Steve mor glên i dangos un o’r eitemau anghredadwy, crys a fu Gareth Bale yn Gwisgo.

Dywedodd y Dirprwy Faer, y Cynghorydd Brian Cameron:  “Oherwydd ei werthoedd cryf o ran gweithio, ei benderfyniad a’i gyfraniad, nid yn unig i’w gymuned, ond i lawer o bobl ar draws Cymru, yr ydym yn cydnabod Steve heddiw gyda’r wobr ddinesig hon.

“Mae hefyd yn gyfle gwych i ddiolch iddo am ei gyfraniad i’r amgueddfa newydd drwy roi ei eitemau gwerthfawr yn hael.”