Gyda dydd Sul, 21 Mawrth yn llythrennol rownd y gornel, mae Cyfrifiad 2021 ar ei anterth yn Wrecsam.

Mae’r llythyrau, gydag eich codau mynediad unigryw, i gyd wedi eu hanfon ac mae ymatebion eisoes yn cyrraedd.

Meddai’r Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: “Mae’r wybodaeth a gesglir yn y cyfrifiad o fudd i bawb yn Wrecsam gan y defnyddir y ffigyrau hyn gan y llywodraeth i’w helpu i bennu lefelau ariannu, felly mae gan y wybodaeth a roddir gennych wir werth i chi a’ch cymuned. Nid oes unrhyw beth arall sy’n cynnig cymaint o fanylion am y gymdeithas rydym yn byw ynddi.”

“Trwy gymryd rhan yn y cyfrifiad, sy’n cymryd ychydig iawn o’ch amser, rydych yn helpu eich cymuned i gael y gwasanaethau mae ei hangen ar gyfer y ddeg mlynedd nesaf a thu hwnt. Mae gan y cyfrifiad y potensial i drawsnewid bywydau er gwell, felly mae’n bwysig iawn eich bod yn cymryd rhan dros y dyddiau nesaf – os nad ydych wedi gwneud yn barod.”

Y diweddaraf am y rhaglen frechu rhag Covid-19 ar draws Wrecsam a Gogledd Cymru

Dywedodd Iain Bell, Dirprwy Ystadegydd Cenedlaethol yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol: “Bydd cyfrifiad llwyddiannus yn helpu i roi’r darlun gorau o anghenion pawb sy’n byw yng Nghymru a Lloegr.

“Mae’n ein helpu i ddeall beth mae ein cymdeithas ei angen yn awr a beth fydd yn debygol o’i angen yn y dyfodol. Rydym wedi cael ymateb gwych hyd yma, gyda chymaint ohonoch yn cwblhau’r holiadur ar eich gliniaduron, ffonau a chyfrifiaduron.

“Mae’n cymryd dim ond 10 munud i gymryd rhan ac os na allwch fynd ar-lein, mae ffurflenni papur ar gael i’r rhai sydd eu hangen. Nawr yw’r amser i adael eich marc ar hanes.”

Gan weithredu yn unol â chanllawiau Covid-19 diweddaraf y Llywodraeth, bydd swyddogion maes yn cael eu gosod ledled y sir i gysylltu â’r rhai sydd heb ymateb. Byddant yn cynnig cymorth a chyngor i’r rhai sydd ei angen. Byddant hefyd yn atgoffa pobl bod angen eu hymateb i’r cyfrifiad yn ôl y gyfraith.

Mae’r holiadur yn cynnwys cwestiynau am eich rhyw, oedran, gwaith, iechyd, addysg, maint yr aelwyd ac ethnigrwydd. Ac, am y tro cyntaf, bydd cwestiwn yn gofyn i bobl a ydynt wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog, yn ogystal â chwestiynau gwirfoddol i’r rhai 16 oed a hŷn am gyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o ran rhywedd.

Yng Nghymru, gofynnir cwestiwn penodol i aelwydydd am eu sgiliau Cymraeg, a gall y rhai sy’n dymuno cwblhau’r cyfrifiad yn y Gymraeg wneud hynny ar-lein ac ar ffurflen bapur. Mae botymau “Cymraeg” ac “English” i newid rhwng ieithoedd unrhyw bryd ar-lein, ac ar bapur gallwch ddefnyddio’r Gymraeg a’r Saesneg ar yr un ffurflen.

Bydd canlyniadau ar gael o fewn 12 mis, er y bydd cofnodion personol yn cael eu cloi am 100 mlynedd, i’w cadw’n ddiogel ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

I gwblhau eich cyfrifiad, neu i wybod sut i gael cymorth, ewch i cyfrifiad.gov.uk neu ffoniwch 0800 169 2021.

Mae Cyfrifiad 2021 yn bwysig nawr – ac ar gyfer cenedlaethau i ddod

😷 Mynnwch y ffeithiau…darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf am raglen frechu Covid-19 GIG Cymru ar gyfer Wrecsam a Gogledd Cymru 👈

CANFOD Y FFEITHIAU