Young Carer

Mae un o bob deuddeg o blant yn ymgymryd â rôl gofalwr ifanc ar ryw bwynt yn ystod eu plentyndod… a dyma ein harwyr di-glod o bob cymuned yn Wrecsam.

Maent yn aml yn helpu i ofalu am riant neu frawd/chwaer sydd o bosibl yn sâl neu’n anabl, ac maent yn cario cyfrifoldeb pwysig ar eu hysgwyddau ifanc.

Mae’n Ddiwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc heddiw (Mawrth 16) ac yn ddiwrnod lansio cerdyn adnabod Gofalwyr Ifanc Gogledd Cymru.

Y diweddaraf am y rhaglen frechu rhag Covid-19 ar draws Wrecsam a Gogledd Cymru

Yn ystod y cyfnod clo, roedd yn amlwg nad oedd nifer ohonom yn gwerthfawrogi’r gwaith y maent yn ei wneud, ac mae rhai gofalwyr ifanc hyd yn oed wedi wynebu camdriniaeth neu wedi cael eu gwrthod wrth geisio casglu eitemau hanfodol i’w teuluoedd.

O ganlyniad, mae cerdyn newydd wedi’i lansio – Cerdyn Adnabod Gofalwyr Ifanc Gogledd Cymru sy’n anelu at helpu i gydnabod ein harwyr ifanc gwych yma yn Wrecsam a gweddill Gogledd Cymru.

Mae gofalwyr ifanc wedi gofyn am y cerdyn hwn – fel bod pawb, athrawon, gweithwyr iechyd proffesiynol a siopau’n ymwybodol o’u cyfrifoldebau, ac yn gallu cynnig cefnogaeth ychwanegol iddynt lle bo angen.

Beth mae bod yn ofalwr ifanc yn ei olygu felly?

Dywedodd Amy, 12 oed o Wrecsam: “Mae bod yn ofalwr ifanc yn gallu bod yn hwyl, ond mae hefyd yn gallu bod yn anodd ac yn waith caled.”

Chwaraewyr Serennog

Mae’r cerdyn yn rhan o fenter genedlaethol sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, cynghorau lleol a grwpiau gofalwyr. Ac yng Ngogledd Cymru, mae Clwb Pêl Droed Wrecsam yn cefnogi’r lansiad – er mawr foddhad i’n harwyr lleol. Mae’r clwb yn dweud fod:  “Pawb o’r clwb, o’n perchnogion, Rob McElhenney a Ryan Reynolds, i’n rheolwr a’n chwaraewyr, yn credu bod gofalwyr ifanc yn wych ac yn ysbrydoliaeth i ni oll, ac yn haeddu cydnabyddiaeth a chefnogaeth.”

“Bydd y clwb yn gwella proffil gofalwyr ifanc pan fydd yn ffrydio ei gêm yn erbyn Eastleigh heno – felly archebwch docyn a gwyliwch y gêm heno i glywed mwy! https://page.inplayer.com/wrexhamafc/

Meddai’r Cynghorydd Phil Wynn, Aelod Arweiniol Addysg Cyngor Wrecsam: “Mae gofalwyr ifanc yn gwneud gwaith gwych ac yn ymgymryd â chyfrifoldebau pwysig.

“Mae sawl ‘seren’ yn y byd pêl-droed, ond mae gofalwyr ifanc yn ‘sêr’ i ni oll.. ac mae’n wych fod ein clwb pêl droed lleol yn cefnogi lansiad y cerdyn adnabod.

“Mae’r pandemig wedi gwneud pethau hyd yn oed yn fwy heriol i nifer o ofalwyr ifanc, ac maent bellach yn fwy tebygol o gael eu herio wrth ymweld â siopau neu ymgymryd â thasgau eraill y mae oedolion fel arfer yn eu gwneud.

“Felly gobeithiaf y bydd y cynllun hwn yn gwneud gwahaniaeth, ac yn eu helpu i deimlo’n fwy hyderus yn yr ysgol ac wrth siopa ar gyfer eu teulu.”

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Atkinson, Aelod Arweiniol y Gwasanaethau Plant: “Mae’n wych fod Clwb Pêl Droed Wrecsam wedi cytuno i gefnogi ein gofalwyr ifanc, nid yn unig yma yn Wrecsam ond ar draws Gogledd Cymru hefyd, ac rwy’n siŵr y bydd pob gofalwr ifanc yn gwerthfawrogi’r cymorth hwn.

“Mae nifer o ofalwyr ifanc wedi profi problemau yn ystod y cyfnod clo, ond mae’r rhain wedi amlygu’r holl dasgau y maent yn ymgymryd â hwy er mwyn gofalu am eu hanwyliaid. Rydym yn ddiolchgar iawn iddynt am eu cyfraniad a’u gwaith caled i gyflawni’r tasgau hyn, yn ogystal â mynd i’r ysgol a dal i fyny gyda gwaith ysgol.

“Gobeithiwn y bydd y cerdyn hwn yn helpu i wneud bywyd ychydig yn haws iddynt wrth iddynt barhau â’r rôl ofalu bwysig hon.”

“Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch yn bersonol i’r Cynghorydd Phill Wynn sydd wedi bod ar flaen y gad â’r fenter hon yn Wrecsam.”

Sut i wneud cais am gerdyn

A ydych chi’n ofalwr ifanc ac angen cerdyn adnabod, neu ychydig o gefnogaeth a chyfle i gyfarfod gofalwyr ifanc eraill?

Os ydych chi’n byw yn Wrecsam, ffoniwch Gofalwyr Ifanc WCD / Credu ar 01597 823800.

😷 Mynnwch y ffeithiau…darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf am raglen frechu Covid-19 GIG Cymru ar gyfer Wrecsam a Gogledd Cymru 👈

CANFOD Y FFEITHIAU