Fel y gwyddoch chi, efallai, rydym ni ar hyn o bryd yn buddsoddi llawer iawn o arian i wella ein stoc dai. Ac rydym ni’n buddsoddi £56.4 miliwn eleni yn unig!

Mae hyn yn cynnwys grant Lwfans Atgyweiriadau Mawr o £7.5 miliwn a ddyfernir gan Lywodraeth Cymru i helpu awdurdodau lleol i gyrraedd y safon newydd.

Mae’r arian yn cael ei ddefnyddio i sicrhau bod cartrefi yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru Llywodraeth Cymru.

Mae’r gwaith sy’n cael ei wneud yn cynnwys gosod miloedd o geginau, ystafelloedd ymolchi a systemau gwres canolog newydd, ail-doi, insiwleiddio waliau a llawer, llawer mwy!

Mae arnom ni eisiau sicrhau bod ein cymunedau a’n heconomi yn gallu elwa cymaint â phosibl ar y buddsoddiad enfawr yma. Rydym ni’n gwneud hyn mewn sawl ffordd, fel penodi contractwyr lleol a’u hannog i recriwtio prentisiaid modern lleol.

CYFRIF SNAPCHAT I WRECSAM.

Helpu i foderneiddio Plas Madoc

A dyma’n union sy’n digwydd Mhlas Madoc.

Mae cannoedd o dai ar y stad yn cael eu moderneiddio ac mae’r gwaith yn mynd rhagddo’n dda.

Mae dau brentis o Goleg Cambria Wrecsam wedi llwyddo i gael profiad gwerthfawr ar y safle, a fydd yn help garw iddyn nhw barhau â’u gyrfa yn y maes adeiladu.

Maen nhw ar hyn o bryd ym mlwyddyn gyntaf eu cwrs NVQ mewn gosod brics ac yn cwblhau cynlluniau prentisiaeth gydag Adeiladu Cynaliadwy.

Profiad gyda’r gweithwyr proffesiynol

Dywedodd Kieran: “Rydym ni’n treulio deuddydd yn astudio yn y coleg ar Ffordd y Bers a thridiau ar y safle. Mae’n rhaid i ni wneud y gwaith coleg, ond mae cael profiad ar safle gwaith go iawn yn fantais, gan weithio ar dai go iawn gyda gweithwyr proffesiynol.

“Rydym ni’n cael amrywiaeth o dasgau i’w gwneud, o waith toi i insiwleiddio. Mae’n brofiad gwych ac yn mynd i fod o gymorth i ni wrth i ni ddilyn ein gyrfaoedd.”

Ychwanegodd Morgan: “Mae’n yrfa dda i’w dilyn oherwydd bod llawer iawn o waith adeiladu i’w gael ar y funud, gyda thai newydd yn cael eu hadeiladu ymhob man. Mae’n mynd yn brysurach, ac mae hynny’n beth da i ni.”

Partneriaeth lwyddiannus

Meddai Paul Sinclair, Rheolwr Safle ar gyfer Sustainable Buildings: “Rydym wedi bod yn falch o weithio ochr yn ochr â Chyngor Wrecsam ar eu prosiect gwella tai ac wedi datblygu partneriaeth lwyddiannus iawn dros y blynyddoedd diwethaf.

“Yn ogystal â’r gwaith toi a inswleiddio wal allanol ar eiddo ym Mhlas Madoc, rydym hefyd wedi gweithio ar eiddo’r cyngor mewn ardaloedd gan gynnwys Llai a Choedpoeth.

“Rydym yn gwbl ymrwymedig i ddarparu buddion cymunedol yn y meysydd rydym yn gweithio ac rydym wrth ein boddau ein bod wedi gallu recriwtio dau brentis lleol lleol addawol a fydd, heb unrhyw amheuaeth, yn elwa’n fawr o’r gwaith uchelgeisiol a wneir ar ystad Plas Madoc.”

Bydd buddsoddiad o fudd i’n cymunedau

Dywedodd yr Aelod Lleol ar gyfer Plas Madoc, y Cyng. Paul Blackwell: “Mae hwn yn gyfnod cyffrous i Blas Madoc. Mae’n braf gweld y gwaith yn mynd rhagddo ac rydym ni eisoes yn gallu gweld y gwahaniaeth y mae’n ei wneud.

Mae’r prosiect wedi rhoi cyfle i ni fuddsoddi yn y gymuned hon a’n heconomi leol, ac felly rydw i’n falch iawn ein bod ni wedi llwyddo i recriwtio dau brentis modern.

Yn ogystal â chyflogaeth a hyfforddiant, gall Cynlluniau Mantais Gymunedol hefyd gynnwys cyfraniadau gan gontractwyr i wella cyfleusterau lleol a chyfraniadau i grwpiau cymunedol.

Dywedodd y Cyng. David Griffiths, Aelod Arweiniol Tai: “Rydym ni wedi ymgymryd â gwelliannau ar hyd a lled y fwrdeistref sirol ac, o ganlyniad, mae’r contractwyr wedi cefnogi nifer o gymunedau. Mae sawl canolfan gymunedol a chyfleuster lleol wedi eu hailwampio ac mae’r contractwyr hefyd wedi prynu cyflenwadau gan fusnesau lleol a chyflogi gweithwyr lleol.

“Mae llawer o waith eto i’w wneud er mwyn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru ond rydym ni ar y trywydd cywir i gwrdd â therfyn amser Llywodraeth Cymru. Byddwn hefyd yn parhau i weithio’n galed i sicrhau bod cymaint o’r buddsoddiad hwn â phosibl yn dod yn ôl i’n heconomi leol.”

Yn y prif lun: Morgan Jones (Prentisiaeth Fodern, Sustainable Building), Paul Sinclair (Rheolwr Safle, Sustainable Building), Kieron Yardley (Prentisiaeth Fodern, Sustainable Building), Ceri Postle (Rheolwr Prosiect Ailfodelu Ystâd Plas Madoc, CBSW

Os hoffech gael gwybod mwy am Fudd-daliadau Cymunedol a Safon Ansawdd Tai Cymru, ewch i wefan y cyngor

DILYNWCH NI AR SNAPCHAT