Mae’r clociau wedi troi ac rydym yn troi ein sylw at dywydd y gaeaf nawr 🙁 🙁

Fel bob amser, mae ein hadran yr Amgylchedd yn gobeithio am y gorau ond cynllunio ar gyfer y sefyllfa waethaf o ran eira, rhew, gwyntoedd cryfion, neu beth bynnag a ddaw.

Rydym am sicrhau bod yr holl gytundebau ar waith gennym i’n helpu i ymdopi ag amodau gwael a gallu mynd allan gyda chyn lleied â phosibl o amhariad.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Mae gennym fflyd o gerbydau graeanu wedi’u cynnal a’u cadw’n dda iawn, a 30 o wirfoddolwyr o’r adran Strydwedd sy’n gweithio’n galed a chamu i mewn i yrru’r cerbydau.

Mae gennym 10 llwybr graeanu ynghyd ag 8,000 tunnell o raean a gaiff ei lenwi bob tro byddwn yn graeanu’r ffyrdd.

Mae gennym gynlluniau ar waith i gwmpasu cyfnodau estynedig o dywydd difrifol sy’n cynnwys cynlluniau i raeanu ystadau tai (lle mae’n ddiogel i wneud hynny) cyn casgliadau biniau, a chadw ardaloedd fel llety gwarchod a llwybrau ysgol mor glir a diogel ag sy’n bosibl.

“Graeanu neu beidio?”

Hwn yw’r cwestiwn mae ein goruchwylwyr profiadol yn ei wynebu sawl gwaith y dydd. Os byddwn yn graeanu’n rhy gynnar, gallai gael ei olchi i ffwrdd gan y glaw. Os byddwn yn graeanu’n rhy hwyr, gallai fod yn llithrig.

Os hoffech wybod a yw’r cerbydau graeanu allan, gallwch gadw llygad ar ein cyfrif Twitter – neu dilynwch #wxmgrit.

twitter.com/cbswrecsam

Rydym hefyd yn anfon negeseuon atgoffa drwy’r system Fy Niweddariadau sy’n anfon negeseuon e-bost at danysgrifwyr yn uniongyrchol – gallwch danysgrifio yma.

Pan ddisgwylir tywydd gwael iawn neu pan fyddwn yn profi cyfnod arbennig o hir o dywydd oer, rhewllyd, byddwn yn rhoi’r manylion diweddaraf i chi o ran lle i gael gwybodaeth gan gynnwys casgliadau bin a manylion am ysgolion sydd wedi cau, drwy’r blog hwn, ein gwefan www.wrecsam.gov.uk a’n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol felly cadwch lygad arnyn nhw.

🚗 Cofiwch wirio eich cerbyd cyn mynd allan yn ystod tywydd gwael neu cyn i’r tywydd gwael gyrraedd. Mae gan y Swyddfa Dywydd gyngor ardderchog (dolen gyswllt i wefan Saesnegi) ond cofiwch adael rhagor o amser ar gyfer eich taith ac arhoswch yn ddiogel.

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Rydym mor barod ag a allwn fod ac mae gyrwyr wedi bod yn gwirio eu llwybrau graeanu eisoes i sicrhau eu bod yn ymwybodol o unrhyw broblemau posibl. Rydym yn gwerthfawrogi’r gwasanaeth hwn a rydym am sicrhau bod pawb yn gallu dal i symud yn ystod tywydd gwael, sy’n hanfodol i’r economi leol. Cymerwch ofal ychwanegol yn ystod y gaeaf a gwyliwch am rybuddion a chyngor tywydd, a chymerwch yr holl gamau angenrheidiol.”

“Helpu lle gallwch”


Dylech hefyd gadw golwg ar eich perthnasau hŷn neu gymdogion diamddiffyn. Gall tywydd gwael olygu eu bod yn wynebu anawsterau mwy wrth gyflawni tasgau sylfaenol bob dydd fel mynd i’r siop neu swyddfa’r post. Ceisiwch gynnig help lle gallwch – gallai wneud gwahaniaeth i rywun na all fynd allan ar eu pen eu hunain.

Dywedodd y Cynghorydd Joan Lowe, Aelod Arweiniol Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion: “Rydym i gyd yn ei chael yn anodd defnyddio cludiant a chyflawni tasgau dyddiol yn ystod tywydd gwael felly dychmygwch sut mae hi i rywun nad yw’n gallu symud yn dda ac sy’n methu mynd allan o gwbl. Gallech wneud gwahaniaeth mawr i rywun drwy helpu gyda siopa, mynd â phryd o fwyd poeth iddynt neu dim ond alw am sgwrs.”

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN