Climate Change

Wrth i ni nesáu at ddiwedd Newid Hinsawdd 2020, rydym yn lansio ymgynghoriad, a byddem wrth ein boddau pe baech cystal â chymryd rhan yn yr ymgynghoriad hwn.

Mae’n ymwneud â’n Cynllun Gweithredu Datgarboneiddio drafft sy’n amlinellu sut fyddwn yn datblygu i fod yn sefydliad carbon niwtral. Fe wnaethom gytuno i lunio’r cynllun hwn pan ddatganwyd argyfwng hinsawdd y llynedd.

Diogelu’r bobl yr ydych yn eu caru, lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG.

Mae’r Cynllun yn canolbwyntio ar bedwar maes:

 • Mae’r Cynllun yn canolbwyntio ar bedwar maes:
 • Adeiladau
 • Cludiant a Symudedd
 • Defnydd Tir
 • Caffael (y ffordd yr ydym yn cael gafael ar ein nwyddau a’n gwasanaethau)

Yn ogystal ag amlygu’r gwaith yr ydym eisoes wedi’i gwblhau yn y meysydd pwysig hyn, mae hefyd yn darparu manylion am ein cynlluniau dros y misoedd a’r blynyddoedd nesaf mewn perthynas â’r pedwar maes.

Adeiladau:

 • Uwchraddio goleuadau LED
 • Technoleg pwmp gwres ar gyfer adeiladau mawr
 • Gosodiadau PV a storio batri ar draws ein hysgolion, swyddfeydd a chanolfannau cymunedol
 • Ailwampio cynaliadwy a charbon isel ein swyddfeydd ac ysgolion
 • Ymgorffori technolegau clyfar ac arloesol o fewn ein portffolio adeiladau.

Cludiant a Symudedd

 • Ehangu ein fflyd o gerbydau trydan ymhellach.
 • Parhau i ehangu ein rhwydwaith gwefru, ac addasu i’r galw cynyddol am yrwyr ceir trydan. Creu mwy o ganolfannau gwefru ar draws y Fwrdeistref Sirol.

Defnydd Tir

 • Ymchwilio i safleoedd ar gyfer cynlluniau plannu coed ar draws y Fwrdeistref Sirol.
 • Datblygu gosodiadau adnewyddadwy mawr, gan gynnwys technolegau arloesol.

Caffael

 • Platfform Caffael. I sicrhau ateb cadarn, tryloyw ac amddiffynadwy ar gyfer gwerthuso cynigion ‘gwerth cymdeithasol’ a wneir gan gynigwyr yn erbyn blaenoriaethau allweddol y cyngor.
 • Rheoli Contractau. Offeryn rheoli contractau a ddefnyddir i reoli darpariaeth contractau a’r ymrwymiadau gwerth cymdeithasol sy’n gysylltiedig â hwy.
 • Ateb i roi gwybod am ddarpariaeth Gwerth Cymdeithasol ar lefel prosiect, adran a’r Cyngor yn gyffredinol. Bydd hyn yn cynnwys mynediad at ddata heb fod yn ariannol (e.e. nifer y mentrau carbon) a data ariannol (e.e. £ gwerth a gynhyrchwyd drwy ostyngiadau carbon)

Meddai’r Cyng. David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Rydym eisoes wedi ymgymryd â llawer o waith i leihau ein hallyriadau carbon, gan gynnwys agor fferm solar, gosod mannau gwefru ceir trydan mewn meysydd parcio, gosod paneli solar ar ein stoc dai addas a’n hadeiladau ein hunan ac ymgymryd â gwelliannau amgylcheddol sylweddol drwy blannu coedwigoedd a dolydd blodau gwyllt ar draws y fwrdeistref sirol.

“Mae’n amlwg y gallwn wneud mwy ac rydym yn annog trigolion, sefydliadau a busnesau am ein cynlluniau er mwyn sicrhau ein bod yn gweithio ar yr opsiynau mwyaf ymarferol a chynaliadwy.

Gallwch gymryd rhan yn yr ymgynghoriad yma

Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam yn ddiogel yr hydref yma.

Lawrlwythwch yr ap GIG