Covid-19

Byddwn yn gweld newidiadau pellach yn ystod yr ychydig ddyddiau nesaf, wrth i’r cyfyngiadau barhau i gael eu codi’n ofalus yng Nghymru.

Ar ôl misoedd o gyfnod clo caeth, mae’n deimlad gwych gallu gwneud mwy o’r pethau yr oeddem yn arfer eu gwneud (ac o bosibl yn eu cymryd yn ganiataol). Ond rydym angen cadw’n ddiogel a gwneud pethau’n ofalus.

Rydym eisiau diolch i bawb yn Wrecsam am eu hymdrechion i frwydro’r feirws. Mae wedi bod yn aeaf caled ac mae’n braf croesawu’r haf a gallwn i gyd deimlo’n fwy cadarnhaol.

Ond rydym angen parhau i weithio gyda’n gilydd i gadw Wrecsam yn ddiogel.

Mae yna ddau newid mawr yr wythnos nesaf sy’n ymwneud ag ysgolion a siopau dianghenraid…

Nôl i’r Ysgol

Bydd ysgolion yn Wrecsam a gweddill Cymru yn ailagor i holl blant – cynradd ac uwchradd – dydd Llun yma, 12 Ebrill.

Bydd rhai ysgolion yn cynnwys dyddiau hyfforddi athrawon yr wythnos nesaf, ond byddwn yn gadael i rieni wybod os mai dyma sy’n digwydd.

Os ydych yn rhiant, peidiwch â rhannu ceir os gwelwch yn dda a pheidiwch ag aros o gwmpas giatiau’r ysgol.

Gall y ddau beth syml yma wneud gwahaniaeth mawr.

Siopa yn Wrecsam

Bydd canol tref Wrecsam yn ail-agor ar gyfer siopa dianghenraid dydd Llun yma.

Mae hyn yn cynnwys y Farchnad awyr agored ar ddydd Llun, y marchnadoedd Cyffredinol a’r Cigyddion dan do a’r farchnad a’r safle bwyd (bwyd i fynd yn unig) yn Tŷ Pawb.

Pan fyddwch yn dod i’r dref i gefnogi busnesau lleol, cofiwch gadw pellter cymdeithasol os gwelwch yn dda, defnyddiwch yr hylif diheintio mewn siopau a gwisgwch fasg wyneb oni bai eich bod wedi eich eithrio.

Bydd ein cefnogwyr cadw pellter cymdeithasol o amgylch y lle yn darparu cymorth.

Heblaw am y maes parcio aml-lawr yn Tŷ Pawb, mae pob maes parcio a reolir gan y cyngor yng nghanol y dref am ddim ar ôl 11am (er bod cyfyngiadau amser yn parhau’n berthnasol mewn meysydd parcio arhosiad byr).

Masnachwyr yn barod i groesawu ymwelwyr yn ôl i ganol y dref

Prif ddyddiadau a newidiadau

Dyma grynodeb byr o brif newidiadau yn Wrecsam dros yr ychydig ddyddiau nesaf…

Dydd Sadwrn, 10 Ebrill

• Dim angen archebu ar benwythnos mwyach yng Nghanolfan Ailgylchu Brymbo.

Dydd Llun, 12 Ebrill

• Holl blant yn ôl yn yr ysgol.
• Canol tref Wrecsam yn ailagor ar gyfer manwerthu dianghenraid.
• Man ymgynnull Gorsaf Bws Wrecsam yn ailagor (yn unol â mwy o wasanaethau bws ar rai ffyrdd).
• Toiledau cyhoeddus yn yr orsaf bws yn ailagor (toiledau ar Stryd Henblas hefyd yn parhau’n agored).
• Teithio trawsffiniol rhwng Cymru a Lloegr yn cael ei ganiatáu ar gyfer rhesymau dianghenraid.

Neithiwr, roedd Llywodraeth Cymru hefyd wedi cadarnhau y bydd rhai newidiadau eraill a drefnwyd yn cael eu dygwyl ymlaen.

Bydd dyddiad agor a drefnwyd ar gyfer gweithgareddau awyr agored a drefnwyd a derbyniadau priodas awyr agored yn cael eu dygwyl ymlaen i ddydd Llun, 26 Ebrill (yn lle 3 Mai).

Ac o ddydd Llun, 3 Mai – wythnos yn gynt nag yn flaenorol – bydd campfeydd, canolfannau hamdden a chyfleusterau ffitrwydd yn gallu ailagor ar gyfer hyfforddiant unigol neu un i un. Bydd Aelwydydd Estynedig yn cael eu caniatáu eto, gan alluogi dwy aelwyd i gwrdd a chael cyswllt dan do.

Cyfyngiadau yng Nghymru a Lloegr

O ddydd Llun, 12 Ebrill, byddwch yn gallu teithio i mewn ac allan o Gymru – ar draws ffin Cymru-Lloegr – heb gyfyngiadau.

Bydd rhai pethau yr un fath ar y ddwy ochr o’r ffin. Er enghraifft, bydd siopau dianghenraid yn ailagor yng Nghymru a Lloegr.

Ond bydd rhai pethau yn wahanol, ac mae’n werth eu nodi i osgoi dryswch.

Y ddau wahaniaeth mwyaf amlwg yw:

• Bydd campfeydd a chanolfannau hamdden yn Lloegr yn ailagor, ond yn parhau ar gau am y tro yng Nghymru.
• Bydd tafarndai a bwytai yn Lloegr yn gallu gweini bwyd ac alcohol yn yr awyr agored, ond byddant yn parhau ynghau am nawr yng Nghymru.

Os byddwch yn teithio dros y ffin, gwnewch yn siŵr eich bod yn deall y rheolau yng Nghymru a Lloegr.

Y Coronafeirws yn eich ardal chi

Mae Wrecsam nawr yn seithfed yng Nghymru, gyda 22.1 achos fesul 100k o’r boblogaeth ar sail dreigl saith diwrnod.

Os ydych am weld ffigurau eich ardal chi, ewch i ddangosfwrdd data Iechyd Cyhoeddus Cymru, a chliciwch ar y tab ‘MSOA’.

Y wybodaeth ddiweddaraf ar frechu

Mae bron hanner miliwn o frechlynnau wedi eu gweinyddu yng Ngogledd Cymru.

Yn ystod y misoedd diwethaf, mae’r drefn cyflwyno’r frechlyn wedi canolbwyntio ar gynnig dos cyntaf i bobl mewn Grwpiau Blaenoriaeth (50+ neu 16+ gyda chyflyrau iechyd), ac mae’r bwrdd iechyd yn benderfynol nad yw am adael unrhyw un ar ôl.

Yn 65 oed+?

Os ydych yn y Grwpiau Blaenoriaeth 1-5 (65+ neu’n eithriadol o agored i niwed yn glinigol) ac nad ydych wedi gallu mynychu apwyntiad eto, yna ffoniwch Ganolfan Gyswllt Brechlyn Covid-19 ar 03000 840004.

Yn 50-64 oed?

Os ydych yn y Grwpiau Blaenoriaeth 6-9 (50-64 oed) ac wedi methu mynychu apwyntiad eto, bydd y bwrdd iechyd mewn cysylltiad i gynnig un arall i chi.

Byddwch yn amyneddgar os gwelwch yn dda a pheidiwch â chysylltu â’ch meddyg teulu na’r Ganolfan Gyswllt Brechlyn Covid-19 oni bai eich bod angen canslo neu newid apwyntiad presennol.

Yn 40-49 oed?

Mae gwahoddiadau nawr yn dechrau mynd allan i bobl yn eu pedwar degau, wrth i’r GIG weithio tuag at frechu gweddill y boblogaeth oedolion cyn diwedd Gorffennaf.

Gallwch ddarllen mwy am y rhaglen frechu yng Ngogledd Cymru ar wefan y bwrdd iechyd lleol.

Gyda symptomau neu wedi eich adnabod fel ‘cyswllt’?

Os oes gennych symptomau coronafeirws – neu eich bod wedi eich adnabod fel ‘cyswllt’ gan y gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu – gwnewch yn siŵr eich bod yn hunan-ynysu ac yn cael prawf.

Gallai fod y peth pwysicaf i chi ei wneud erioed.

Darllenwch fwy ar wefan Llywodraeth Cymru.

Ffynonellau gwybodaeth defnyddiol