Mae’n bleser gennym gyhoeddi y gallwn gynnig parcio am ddim ym meysydd parcio’r cyngor yng nghanol y dref, ac eithrio Tŷ Pawb, ar ddiwrnodau penodol a fydd yn galluogi masnachwyr i fanteisio ar y cynnydd disgwyliedig yn nifer yr ymwelwyr i ganol y dref. Mae hyn yn dilyn llwyddiant parcio am ddim a gynigiwyd yn gynharach eleni ar gyfer Diwrnod Chwarae a’r Ŵyl Fwyd.

OS YDYM NI’N CAEL SETLIAD GWAEL, BYDD YN RHAID I NI YSTYRIED TORIADAU PELLACH. DWEUD EICH DWEUD…

Bydd modd parcio am ddim yn Tŷ Pawb ar ôl 3pm bob dydd Gwener tan y Nadolig i gefnogi’r digwyddiadau Noson Ffilm.

Bydd ein dathliadau’r Nadolig yn dechrau ar 14 Tachwedd pan fydd y goleuadau’r Nadolig yn cael eu troi ymlaen, a bydd y cyfnod parcio am ddim ar ôl 3pm yn dechrau ar y dyddiad yma ac yn parhau tan 7 Rhagfyr pan fydd modd parcio am ddim ar ôl 10am. Mae’n bwysig ein bod yn annog cymaint o bobl â phosibl i ganol y dref yn ystod cyfnod prysur y Nadolig.

Mae’r meysydd parcio canlynol yn rhan o’r cynllun:

  • Canolfan Byd Dŵr
  • Y Llyfrgell
  • Cilgant San Siôr
  • Ffordd y Cilgant
  • San Silyn

Mae hyn yn ffordd o sicrhau y bydd parcio am ddim yn cefnogi’r holl ddigwyddiadau Nadolig

“Prif ddigwyddiadau Nadolig yw”

  • Troi’r goleuadau ymlaen, dydd Iau 14 Tachwedd
  • Marchnad Fictoraidd, dydd Iau 5 Rhagfyr
  • Siopa hwyr, nos Iau 12 a 19 Rhagfyr
  • Pentref Nadoligaidd, rhwng dydd Gwener, 13 Rhagfyr a dydd Sul 15 Rhagfyr

Dywedodd y Cynghorydd Mark Pritchard, Arweinydd y Cyngor: “Rydym yn hapus iawn gyda’r cynllun yma, yn enwedig mewn cyfnod o heriau ariannol.

“Mae gennym ddigwyddiadau ardderchog wedi’u trefnu dros gyfnod y Nadolig ac rydym yn awyddus i sicrhau y bydd ymwelwyr yn cael profiad gwych ac y gall masnachwyr fanteisio ar yr ymwelwr ychwanegol y mae digwyddiadau o’r fath yn eu denu.

“Mae ffioedd parcio bob amser yn uchel ar yr agenda, ac er na allwn ni gynnig parcio am ddim pedair awr ar hugain y dydd, rydym wedi edrych ar y sefyllfa i weld beth allwn ni ei wneud i fod o fudd i fasnachwyr a sicrhau ein bod ni’n derbyn yr incwm er mwyn parhau i gynnal a chadw ein meysydd parcio ar y lefel bresennol. Mae teledu cylch caeedig yn y mwyafrif o’n meysydd parcio, ac mae prisiau rhesymol ym mhob maes parcio. Yn dibynnu ar lwyddiant rhaglen digwyddiadau Hyrwyddo’r Nadolig, ac yn benodol y fenter ‘am ddim ar ôl 3pm’, dwi’n bwriadu cyflwyno adroddiad mewn cyfarfod o’r Bwrdd Gweithredol yn y dyfodol er mwyn ystyried cyflwyno’r fenter hon yn yr hir dymor.

“Mae pawb yn darllen am y problemau mewn meysydd parcio lleol a phreifat yng nghanol y dref, ac mae’n galonogol nad yw pobl yn cael yr un problemau ym meysydd parcio’r cyngor.”

Bydd pob cyfyngiad priffordd ac amseroedd aros yn berthnasol yng nghanol y dref a chynghorir modurwyr y byddant yn cael tocyn parcio os nad ydynt wedi parcio’n gywir.

Bydd modd parcio am ddim ar Sul y Cofio ar 10 Tachwedd hefyd.

Os ydym ni’n cael setliad gwael, bydd yn rhaid i ni ystyried toriadau pellach. Dweud eich dweud.

DWEUD EICH DWEUD