Wrexham Young People Care Council

Mae’r blog hwn yn un o nifer o straeon y byddwn yn eu postio trwy gydol Wythnos Gwaith Ieuenctid 2018

Mae hi’n Wythnos Gwaith Cymdeithasol…ac ar ddydd Sadwrn, Mehefin 30 mae cyfle i chi fynd draw i Dŷ Pawb i weld rhai o’r gwasanaethau gwych sydd ar gael i bobl ifanc yn yr ardal leol.

Dros y dyddiau nesaf, byddwn yn canolbwyntio ar bum math o’r gwasanaethau hyn, gan ddechrau gyda Cyngor Cyfranogiad a Gofal.

Felly gwrandewch a chyfranogwch!

Senedd yr Ifanc

Mae Senedd yr Ifanc Wrecsam yn eich annog i gyfranogi trwy drafod eich materion yn uniongyrchol gyda nhw. Y pethau sy’n bwysig i chi, eich grwpiau ac ysgolion a gaiff eu trafod.

Y nod yw rhoi lle i bobl ifanc wrth y bwrdd dadlau pan drafodir newidiadau mawr a allai effeithio ar weddill eu bywydau.

Cafodd y Senedd ei gynnwys yn ein herthygl yn ddiweddarach yn yr wythnos er mwyn i chi gyfeirio ato, neu am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01978 317961 neu anfonwch e-bost at youngvoices@wrexham.gov.uk.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB .

Cyngor Gofal

Mae Cyngor Gofal Pobl Ifanc yn casglu safbwyntiau holl blant sy’n derbyn gofal a’r rhai sy’n gadael gofal yn Wrecsam, ac yn sicrhau bod rhywun yn gwrando ar eu safbwyntiau nhw ac yn gweithredu arnynt.

Gwneir hyn trwy weithio gyda staff yr Adran Gofal Cymdeithasol Plant i gefnogi gwelliannau i fywydau plant sy’n derbyn gofal a’r rhai sy’n gadael gofal.

Mae wyth o bobl ifanc rhwng 11-20 oed ac o gefndiroedd gwahanol yn y system ofal yn ffurfio Cyngor Gofal Pobl Ifanc. Cynhelir cyfarfodydd bob mis.

Materion Pwysig

Bob blwyddyn mae’r Cyngor Gofal yn cynnal arolwg i gael gwybod pa faterion sydd fwyaf pwysig i bobl ifanc mewn gofal. Mae canlyniadau’r arolwg hwn penderfynu pa waith fydd y grŵp yn ei wneud y flwyddyn nesaf, i geisio gwella bywydau pobl ifanc.

Beth oedd arolwg eleni yn ei ddangos?

Eleni, datgelodd yr arolwg blynyddol, bod plant a phobl ifanc o’r farn bod problem o ran diffyg preifatrwydd, diffyg cefnogaeth emosiynol neu gyfleoedd rhwydweithio a bod anawsterau o ran trefnu i ffrindiau aros draw neu aros draw yn nhai ffrindiau.

Sut mae mynd i’r afael â’r materion hyn?

Mae’r materion hyn wedi’u datrys drwy ddatblygu ffilm fer gyda sefydliad o’r enw Fixers, a gaiff ei defnyddio yn ystod sesiynau hyfforddi ar gyfer gofalwyr maeth a gweithwyr cymdeithasol. Aeth pobl ifanc â materion eraill i ddigwyddiad Hawl i Holi yng Nghaerdydd.

Am fwy o wybodaeth am Gyngor Gofal Pobl Ifanc Wrecsam, ffoniwch 01978 295372 neu anfonwch e-bost at youngpeoplescarecouncil@wrexham.gov.uk.

Felly dyna ni!

Os hoffech gyfarfod â’r tîm neu ddarganfod mwy am y gwaith maent yn ei wneud , byddent yn Nhŷ Pawb, ddydd Sadwrn, 30 Mehefin.

Bydd nifer o wasanaethau eraill yno hefyd, yn hyrwyddo eu gwaith a bydd digon o hwyl a gweithgareddau anffurfiol i gymryd rhan ynddynt.

Meic Agored

Mae un o’r digwyddiadau yn sesiwn meic agored sy’n dechrau am 1pm ac yn hwyrach am 3pm, ac mae gwledd ar eich cyfer wrth i Luke Gallagher berfformio cerddoriaeth fyw.

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB