Road clean up

Mae gwaith adfer yn mynd rhagddo ar draws Wrecsam, wrth i’r fwrdeistref sirol geisio gael ei draed dano ar ôl y llifogydd diweddar.

Crëwyd problemau mewn sawl ardal yn sgil glaw llifeiriol a lefelau afon digynsail, yn cynnwys cau ffyrdd, llifogydd mewn tai a bu rhaid i rai preswylwyr orfod symud o’u cartrefi.

Cyhoeddwyd argyfwng (digwyddiad difrifol a mawr) ym Mangor-is-y-Coed, a Dyffryn Dyfrdwy Isaf (gan effeithio ar eiddo yn ardal Holt), yn ogystal â phroblemau mewn mannau problemus yn cynnwys New Broughton, Yr Orsedd, Pontfadog a Brymbo, ymysg nifer o ddigwyddiadau ynysig eraill.

Helpu cymunedau i gael eu traed danynt

Mae timau’r Cyngor ac asiantaethau partner allan yn delio â chanlyniadau’r llifogydd.

Mae hyn yn cynnwys dadflocio ffyrdd, cafnau a draeniau sydd wedi’u heffeithio gan storm Christoph, gwneud gwaith trwsio yng nghartrefi tenantiaid y Cyngor sydd wedi cael eu heffeithio, a darparu cyngor i berchnogion cartrefi preifat.

Mae hefyd yn cynnwys ailgychwyn ein gwasanaethau eto yn yr ardaloedd sydd wedi’u heffeithio – er enghraifft symud gwastraff a chasglu biniau.

Y nod yw helpu’r gymuned i gael ei thraed dani cyn gynted â phosibl gyda’r adnoddau sydd ar gael a byddwn yn parhau i weithio ag asiantaethau partner amrywiol yr wythnos hon.

Sut i gael cymorth os effeithiwyd arnoch chi

Gallwch ddefnyddio wrecsam.gov.uk i adrodd unrhyw broblemau llifogydd neu ddŵr wyneb parhaus nad ydym ni’n ymwybodol ohonynt.

Os ydyw’n argyfwng, ffoniwch 01978 298989 (neu 01978 292055 y tu allan i oriau swyddfa).

Gallwch ddefnyddio wrecsam.gov.uk i ofyn am gymorth os ydych chi’n denant tŷ Cyngor ac os effeithiwyd ar eich eiddo (er mwyn i ni wneud gwaith atgyweirio i’ch cartref a sicrhau ei fod yn ddiogel).

Ffoniwch 01978 298993 os yw’n argyfwng.

Os ydych chi’n berchen ar eich cartref a bod dŵr wedi dod mewn i’r tŷ, dylech siarad â’ch yswiriwr cyn gyned â phosibl.

Fel rheol fe fyddant yn cadarnhau pa waith atgyweirio sydd ei angen a beth y bydd eich polisi yswiriant yn talu amdano.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi grantiau rhwng £500 a £1,000 i aelwydydd sydd wedi’u taro gan lifogydd. Pan fydd rhagor o fanylion ar gael, byddwn yn eu rhannu gyda chi.

Gallwch hefyd gysylltu â ni os ydych chi angen cymorth wrth ddod o hyd i rywle i fyw (er enghraifft, os nad oes modd i chi fyw yn eich cartref bellach). Ffoniwch 01978 292947.

Cyngor iechyd os ydych chi’n glanhau eich eiddo ar ôl llifogydd

Mae hi’n bwysig aros yn ddiogel os ydych chi’n glanhau ar ôl llifogydd yn eich cartref.

Mae cyngor ar gael ar wefannau Iechyd Cyhoeddus Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae hyn yn cynnwys aros allan o ddŵr llifogydd, a golchi eich dwylo ar ôl dod i gyswllt â dŵr llifogydd neu unrhyw eitem sydd wedi bod yn y dŵr.

Cofiwch – gall llifogydd greu peryglon amrywiol yn y cartref.

Er enghraifft, os nad ydi’ch cyflenwad trydan wedi’i ddiffodd yn y prif gyflenwad, dylech gael trydanwr cymwys i wneud hyn (PEIDIWCH Â CHYFFWRDD ffynonellau trydan wrth sefyll yn y dŵr llifogydd.

Y diweddaraf am y ffyrdd

Mae’r ffordd ymuno a’r bont mewn i Fangor-is-y-Coed dal ynghau ar hyn o bryd, yn ogystal â’r Filltir Syth y tu allan i’r pentref.

Mae pob ffordd fynediad arall i mewn i Fangor-is-y-Coed bellach ar agor.

Mae’r bont rhwng Holt a Farndon bellach ar agor, ac mae pob llwybr mynediad mewn i Holt ar agor.

Mae Ffordd Fferi Almere yn Yr Orsedd dal ynghau.