Blood Donor

Erthyl Gwadd – Gwaed Cymru

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn annog pobl i ystyried dod yn rhoddwyr gwaed i helpu i achub bywydau’r Wythnos Genedlaethol Rhoddwyr Gwaed hon.

Mae angen dros 350 o roddion gwaed bob dydd ledled Cymru. Mae’r rhoddion hyn yn chwarae rhan hanfodol mewn achub bywydau bob dydd, drwy gefnogi amrywiaeth o driniaethau, o helpu dioddefwyr damweiniau sy’n gwella a chleifion â chanser y gwaed, i gefnogi mamau a babanod newydd-anedig yn ystod genedigaeth. Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn cefnogi 20 o ysbytai ar draws y wlad, ac yn dibynnu ar roddion gan roddwyr gwaed, platennau a mêr esgyrn i gefnogi cleifion mewn angen.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan eich cyngor lleol – cofrestrwch i dderbyn bwletinau ar ffurf e-bost.

Yn cefnogi’r alwad mae Howard Provis, 65 oed, un o roddwyr hiraf Cymru sydd â bron i 50 mlynedd o ymroddiad i’r gwasanaeth. Mae Howard wedi bod yn rhoi platennau ers yn 18 oed ac yn ddiweddar mae wedi rhoi ei 1,000fed rhodd sydd wedi helpu i achub bywydau miloedd o bobl ledled Cymru.

Gan annog mwy o bobl i ddod ymlaen yn dilyn ei brofiad ei hun, esbonia Howard, “Gyda chefndir mewn cymorth cyntaf ac ymateb yn gyntaf, rwyf wedi gweld pobl mewn llawer o sefyllfaoedd sydd wedi gofyn am waed. I mi, mae gallu rhoi gwaed neu blatennau wedi rhoi ail gyfle i rai o’r bobl hynny fyw neu dreulio amser ychwanegol gwerthfawr gyda’u teuluoedd a’u ffrindiau.

“Yfory, efallai mai fi sydd angen gwaed neu rodd platennau, neu fy ngwraig, teulu neu ffrind. Mae’r syniad y gallai fy rhodd heddiw o bosibl achub bywyd rhywun yfory wedi fy ysbrydoli i barhau i gefnogi Gwasanaeth Gwaed Cymru.”

Wrth siarad am gyflawniad Howard, esbonia Alan Prosser, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru, “Mae Howard yn un o ddim ond llond llaw o roddwyr i gyrraedd y garreg filltir anhygoel hon, a bydd ei roddion wedi helpu cleifion mewn angen o ysbytai ledled Cymru.

“Mae ei ymrwymiad i helpu eraill yn wirioneddol ysbrydoledig, ac rydym yn gobeithio y bydd ei stori yn annog eraill i ddechrau eu taith achub bywydau eu hunain yr Wythnos Genedlaethol Rhoddwyr Gwaed hon.”

Mae Wythnos Genedlaethol Rhoddwyr Gwaed yn gyfle i wasanaethau gwaed ledled y DU godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd rhoi gwaed i achub bywydau ac annog y rhai nad ydynt erioed wedi rhoi gwaed i roi cynnig arni.

Mae’r wythnos hefyd yn cynnwys Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd (Mehefin 14), diwrnod o ddathlu a diolch i’r miloedd o bobl sy’n rhoi o’u hamser i roi gwaed a helpu pobl mewn angen.

Mae Alan yn parhau, “Mae’n rhaid i ni ddiolch yn fawr iawn i bob rhoddwr unigol sydd wedi ein cefnogi dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae wedi bod yn gyfnod heriol, ond mae haelioni pobl ledled Cymru wedi bod yn annymunol.

“Wrth i’n Gwasanaeth weithio tuag at wasanaeth casglu ar ôl covid, rydym yn gobeithio y bydd mwy o bobl yn camu ymlaen ac yn ymuno â’n tîm achub bywyd. Yn dilyn newidiadau i ganllawiau rhoi gwaed y DU, gall mwy o bobl nag erioed o’r blaen roi gwaed yn ddiogel, sy’n golygu na fu erioed amser gwell i roi cynnig arni.”

Mehefin 14 hefyd yw pen-blwydd cyntaf y newidiadau nodedig a gyflwynwyd yn dilyn yr argymhellion a wnaed gan grŵp llywio Ar gyfer Asesu Risg Unigol (FAIR).

Mae’r newidiadau arloesol hyn i reolau rhoi gwaed wedi golygu y gofynnir cyfres o gwestiynau i bob rhoddwr, waeth beth fo’i ryw, sy’n golygu y gallai mwy o bobl nag erioed o’r blaen, gan gynnwys y rhai o’r gymuned LHDTC+ fod yn gymwys i roi.

Gallwch drefnu eich apwyntiad rhoi gwaed cyntaf neu nesaf drwy fynd i www.wbs.wales/wgrg22 ac os ydych yn 17-30 oed, gallwch hefyd ystyried cofrestru ar gyfer Cofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru.

I’r rhai na allant roi, gallwch barhau i fod yn gefnogwr Gwasanaeth Gwaed Cymru. Rhannu eu postiadau cyfryngau cymdeithasol, annog eich ffrindiau, eich teulu a’ch cydweithwyr i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd rhoi gwaed, platennau a mêr esgyrn.

I ddysgu mwy am roi gwaed, platennau a mêr esgyrn, neu i drefnu apwyntiad, ewch i https://www.welsh-blood.org.uk/cy/.

Derbyniwch ein prif straeon dros e-bost.

TANYSGRIFWYCH