Old Roof Tiles Building House

Rydym yn chwilio am Syrfëwr Adeiladu i weithio i’n Hadran Tai a’r Economi.

Mae’n gyfle gwych ar gyfer unigolyn dynamig ac egnïol i weithio o fewn ein Tîm Comisiynu Unedau Gwag, felly os oes gennych chi’r hyn sydd ei angen, darllenwch ymlaen…

Rydym yn gofalu am 11,200 o dai ar draws Wrecsam a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ein helpu i sicrhau bod ein tai gwag yn y cyflwr gorau posibl.

ALLECH CHI WNEUD GWAHANIAETH I FYWYD PLENTYN SYDD MEWN GOFAL?

Ydych chi’n barod am yr her? Dyma ychydig o wybodaeth bellach am y swydd…

Gwybodaeth am y Swydd

Mae’r rôl yn cynnwys paratoi arolygon manwl a rhestrau gwaith ar gyfer ein tai gwag.

Mae hefyd gwaith rheoli ôl-gontract mewn perthynas â thai sy’n cael eu hailwampio gan gontractwyr mewnol ac allanol.

Yn syml, mae ein Syrfewyr Adeiladau yn sicrhau bod ein tai yn cael eu hadfer, ac yn bodloni ein safonau, mewn modd amserol ac effeithlon.

Oes gennych chi ddiddordeb?

Mae swydd-ddisgrifiad manwl ar gael ar ein gwefan.

Neu os ydych eisiau sgwrs anffurfiol am y swydd, ffoniwch 01978 315377.

Ond brysiwch, mae’r dyddiad cau ddydd Gwener, 7 Mehefin.

Edrychwn ymlaen at glywed gennych chi 🙂

IE…DWI EISIAU GWELD Y SWYDD!