Street Marshals

Efallai y bydd ychydig o wynebau newydd o amgylch y dref ar nosweithiau Gwener a Sadwrn, wrth i Fugeiliaid Stryd ddechrau eu swyddi i sicrhau bod pawb yn mwynhau eu noson allan yn ddiogel.

Bydd y bugeiliaid yn cefnogi swyddogion yr heddlu a Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu i gynnig cyngor a chefnogaeth a chyfeirio pobl at Fannau Diogel megis Hafan y Dref.

Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich cymuned.

Bydd 4 Bugail wrth law, wedi’u darparu gan Parallel Security, ac mae bob un ohonynt wedi derbyn hyfforddiant Awdurdod y Diwydiant Diogelwch. Maent yn edrych ymlaen at sicrhau bod y rhai sy’n mwynhau bywyd nos canol y dref yn cael noson i’w chofio – nid noson i’w hanghofio.

Bydd y bugeiliaid yn gwisgo tabardau glas a bydd modd dod o hyd iddynt mewn lleoliadau amrywiol yn ystod adegau prysuraf canol y dref tan oriau mân y bore.

Bydd y stiwardiaid hyn yn gweithio ar ein strydoedd tan ddiwedd mis Mawrth diolch i gyllid a sicrhawyd drwy Gronfa Strydoedd Mwy Diogel y Swyddfa Gartref.

Dywedodd y Cyng. Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol, “Mae’r Bugeiliaid Stryd yn cael eu croesawu wrth sicrhau bod strydoedd Wrecsam yn ddiogel i’r rhai sy’n mwynhau economi gyda’r nos canol y dref.

“Mae’n hollbwysig bod merched yn teimlo’n hyderus ac yn ddiogel, a’u bod yn gwybod lle i fynd er mwyn cael derbyn cymorth lle bo angen.”

Meddai’r Uwch-arolygydd Neil Evans “Mae Heddlu Cymru’n ymrwymo i weithio gyda’n partneriaid i sicrhau bod pawb yn gallu mwynhau eu noson allan yn ddiogel yn Wrecsam. Rwy’n falch o weld bod y fenter Bugeiliaid Stryd yn cael ei harbrofi yn ein Tref a fydd yn cynnig presenoldeb calonogol a gwerthfawr ar y strydoedd.”

Gallwch ddarganfod mwy am Hafan y Dref a sut y gallai eich helpu i gadw’n ddiogel yma

Hafan y Dref ar agor i rai sydd angen help tra byddant yn mwynhau noson allan

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL