Mae cyn blasty trefol wedi’i adnewyddu, yn barod i fynd ar y farchnad, diolch i fenter gan Gyngor Wrecsam.

Roedd yr eiddo yn Rhosddu wedi’i adael mewn cyflwr gwael, gyda nifer o faterion mewnol ac allanol oedd yn golygu ei bod yn amhosibl byw ynddo mwy neu lai.

Mae’r eiddo wedi cael cegin ac ystafell ymolchi newydd, yn ogystal â gwelliannu eraill fel ail-blastro’r waliau.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Help gan Houseproud

Cafodd y gwaith gwneud gwelliannau i’r eiddo ei gydlynu gan Gyngor Wrecsam, trwy’r Cynllun Houseproud. Mae’r cynllun yn helpu perchnogion tai i wneud gwelliannau trwy drefnu’r holl waith ar eu rhan a sicrhau bod gweithwyr a chontractwyr dibynadwy yn cael eu defnyddio.

Darparwyd cymorth i ariannu’r gwaith drwy fenthyciad drwy Gynllun Llefydd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru.   Mae hwn yn brosiect a ddyluniwyd i helpu i adfywio canol trefi, cymunedau arfordirol a Chymunedau yn Gyntaf ar draws Cymru.

Cynhaliwyd y gwaith adnewyddu gan P.V. Groom Ltd.

Paul Martin (Syrfewr Adnewyddu Tai CBSW), Sion Wynne (Swyddog Partneriaeth Tai), y Cynghorydd Terry Evans (Aelod Arweiniol dros yr Economi – Datblygu Economaidd ac Adfywio), y Cynghorydd David Griffiths (Aelod Arweiniol dros Dai)

Arian yn cael ei ailgylchu

Dywedodd y Cynghorydd Lleol ar gyfer Grosvenor, y Cyng Marc Jones:  “Rwyf wrth fy modd ein bod wedi gallu gwneud y gwaith ar yr eiddo hwn ac mae’n newyddion gwych y bydd ar y farchnad yn fuan.

“Mae’n bwysig ein bod yn gwneud popeth posibl i ateb gofynion tai pobl yn Wrecsam felly mae’n gadarnhaol clywed bod cynlluniau fel hyn yn profi’n llwyddiannus ac y bydd yr arian a wariwyd yn cael ei ailgylchu i wella eiddo gwag neu segur arall yn y dyfodol.”

Dywedodd y Cynghorydd Terry Evans, Aelod Arweiniol Datblygu Economaidd ac Adfywio: “Dyma enghraifft wych o sut y gall arian Llefydd Llewyrchus Llawn Addewid helpu i wneud gwahaniaeth gwirioneddol yn ein cymunedau lleol.

“Mae wedi caniatáu i ni ariannu gwelliannau na fyddai wedi bod yn bosibl fel arall ac mae’n golygu bod gennym nawr gartref mewn cyflwr da iawn, yn barod i fynd ar y farchnad.”

Meddai’r Aelod Arweiniol Tai, y Cynghorydd David Griffiths: “Mae’r cynllun Houseproud yn cynnig gwasanaeth gwych i berchnogion tai sy’n edrych am ffyrdd diogel, hawdd i wneud y gwaith hanfodol mewn modd proffesiynol a chyda chyn lleied o drafferth â phosibl.

“Rwy’n falch o weld ei fod wedi cyflawni canlyniadau gwych yma a’n bod wedi gallu trawsnewid yr eiddo hwn.”

Am fwy o wybodaeth ar gynllun Houseproud ffoniwch 01978 315300

FFONIWCH AR EICH FFÔN SYMUDOL

Neu ebost: <a href=”mailto:housing@wrexham.gov.uk”>housing@wrexham.gov.uk</a>

Gallwch gael newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam gyda Fy Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI