pubs

Heddiw bydd llawer o dafarndai a bwytai ar draws Wrecsam yn agor eu drysau am y tro cyntaf ers sawl mis.

Yn yr un modd â phob sector sy’n ailagor – maen nhw’n gwneud hynny gan gadw diogelwch staff ac ymwelwyr mewn cof.

Ni fydd pob tafarn yn dewis ailagor neu mae’n bosibl y byddant yn ailagor ar ddyddiad diweddarach, ond mae’r rhai fydd yn agor wedi cael canllawiau am beth mae’n rhaid iddynt ei wneud er mwyn cadw pawb yn ddiogel.

Efallai bod eich symptomau ddim yn ddifrifol ond dylech dal cael prawf am Coronafeirws

Mae’r rhain yn cynnwys sicrhau bod mesurau cadw pellter cymdeithasol a hylendid ar waith. Gofynnir i chi roi rhai manylion personol hefyd, er mwyn iddynt allu cysylltu â chi pe baent yn cael gwybod bod rhywun wedi cael prawf positif.

Peidiwch â mynd allan os oes gennych symptomau o’r Coronafeirws, hyd yn oed os mai symptomau ysgafn ydynt. Trefnwch brawf a chadw pawb yn ddiogel

Mae’r penderfyniad hwn yn dilyn agor ardaloedd awyr agored yn gynharach yn y mis, gan gynnwys gerddi cwrw. Mae’r mwyafrif o bobl sydd wedi bod i’r lleoedd hyn wedi ymddwyn mewn modd synhwyrol a diogel ac rydym yn annog pawb i ddychwelyd i dafarndai yn yr un modd.

Ymweld â thafarndai a bwytai yn ddiogel

Dywedodd y Cynghorydd Terry Evans, Aelod Arweiniol Datblygu Economaidd: “Mae’r newyddion hwn yn newyddion da i’r rhai sy’n rhedeg tafarndai a bwytai ac sy’n gweithio ynddynt, wrth iddynt baratoi i groesawu cwsmeriaid yn ôl trwy’r drysau. Ond cofiwch fod y Coronafeirws yn dal i fod yma, yn ein cymunedau, ac mae’r canolfannau profi rhwydd yn ardal Caia a Hightown yn ein hatgoffa o hyn. Dilynwch bob un o’r canllawiau sydd ar waith er eich diogelwch chi a’r staff.”

Dywedodd Arolygydd Tref Wrecsam, Vic Powell: “Byddwn allan gyda staff trwyddedu i sicrhau bod pawb yn dilyn y gweithdrefnau cywir sydd ar waith i gadw pawb yn ddiogel. Rwyf am i gwsmeriaid eiddo trwyddedig, a’r rhai sy’n gweithio yno, fwynhau’r cyfnod ailagor, a gwneud hynny’n ddiogel a gofalu am ei gilydd. Yfwch yn gyfrifol a chofiwch fod y rheoliadau a nodwyd gan Lywodraeth Cymru yno i’ch diogelu chi.”

Mae Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus ar waith, felly peidiwch ag yfed mewn unrhyw fan cyhoeddus yn Wrecsam.

Cofiwch! Os byddwch chi’n defnyddio cludiant cyhoeddus neu os bydd angen tacsi arnoch er mwyn teithio yn unrhyw le yn Wrecsam neu Gymru, bydd angen i chi wisgo masg wyneb. Sicrhewch fod gennych un neu ddau wrth law rhag ofn i chi newid eich cynlluniau ar y funud olaf. Mae gan yrwyr, gan gynnwys gyrwyr tacsi, hawl i beidio â’ch cludo os na fyddwch chi’n gwisgo masg.”

Sut i gael prawf

YMGEISIWCH RŴAN