Pan fyddwch yn cerdded i fewn i dafarn yn Wrecsam ac yn gweld yr arwydd Braf Bob Nos, mae’n golygu eich bod newydd gamu i mewn i leoliad sydd wedi’i achredu gan Braf Bob Nos (BBN) Wrecsam.

Mae pob lleoliad BBN wedi rhoi eu safleoedd ar brawf er mwyn profi pa mor ymrwymedig ydynt i’ch cadw chi yn fwy diogel ar eich noson allan.

Mae Braf Bob Nos Wrecsam yn rhan o gynllun gwirfoddol cenedlaethol ar gyfer lleoliadau nos, sydd wedi ei greu i gadw staff a chwsmeriaid yn ddiogel tra’n cydnabod rhagoriaeth o fewn y diwydiant trwy ‘archwiliad trwyadl’ sy’n manylu ar dros 120 o feini prawf – a’r rheiny yn cynnwys popeth o reolaeth gyfrifol a diogel i ofal cwsmeriaid.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Anogir ymddygiad cyfrifol gan ddeiliaid trwyddedau sy’n cymryd rhan. Fe’u hanogir hefyd i gymryd balchder yn eu safleoedd a’r hyn sydd o’u cwmpas a thrwy wneud hynny, cyfrannu yn ôl i’w trefi a’u cymunedau lleol. Daw’r cynllun i uchafbwynt blynyddol mewn seremoni wobrwyo sydd yn dathlu’r hyn y mae’r holl leoliadau wedi ei gyflawni.

Rhedir y cynllun mewn partneriaeth â Heddlu Gogledd Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, ac mae ganddo’r nod o geisio lleihau nifer y digwyddiadau sy’n gysylltiedig ag alcohol trwy godi safonau tai trwyddedig ac adeiladu perthnasau cadarnhaol rhwng yr holl randdeiliaid, gan gynnwys gweithredwyr tai trwyddedig a’u staff.

Caiff yr holl leoliadau sy’n rhan o Gynllun Gwobrau Braf Bob Nos eu harchwilio gan aseswyr hyfforddedig ac, os yn llwyddiannus, byddant yn dod yn aelod achrededig o’r cynllun gan ennill gwobr Aur, Arian neu Efydd. Caiff y lleoliadau gorau wedyn eu beirniadu gan banel annibynnol sydd yn dewis yr enillwyr ym mhob adran.

Dywedodd y Cyng. Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol, “Mae ein deiliaid trwyddedau yn cymryd diogelwch a gofal cwsmeriaid o ddifri, ac yn darparu safon gyson sydd yn cefnogi rheoliadau, polisïau ac arferion gorau mewn Trwyddedu. Bydd pob lleoliad a dderbyniodd achrediad bellach yn arddangos y tystysgrifau Braf Bob Nos ar eu lleoliad, fel y gallwch fod yn sicr y cewch ymweliad diogel a dymunol pan fyddwch yn eu gweld”.

Mynnwch olwg ar enillwyr BBN ar gyfer 2018/19

BBN 2019/20 – gellir parhau i ymgeisio i gymryd rhan yng ngwobrau eleni, cysylltwch â communitysafety@wrexham.gov.uk. Cynhelir archwiliadau o eiddo ym mis Chwefror 2020 a bydd y noson Wobrwyo ym Mawrth 2020.

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN