Household Recycling Centres

Efallai eich bod wedi sylwi yn y cyfryngau cymdeithasol yn ddiweddar bod cynnydd wedi bod mewn tipio anghyfreithlon o gwmpas y fwrdeistref sirol. Ers y Nadolig rydym wedi delio â 250 o ddigwyddiadau gwahanol.

Mae llawer ohonoch chi’n ei chael hi’n anodd deall pam mae pobl yn mynd i gymaint o drafferth i daflu sbwriel yn hytrach na mynd ag ef i’r safle sgip lleol? Roeddem ninnau hefyd yn meddwl pam fod hyn yn digwydd.

Mae’n wir, mae rhai pobl yn rhoi sbwriel yn eu ceir yn fwriadol ac yn gyrru i leoliad tawel ac yn ei ollwng – gan adael i ni godi’r sbwriel a gwneud yr ardaloedd golygfaol arferol yn edrych yn dda unwaith eto. Os ydych chi’n gwybod am rywun sy’n gwneud hyn, trosglwyddwch yr wybodaeth i contact-us@wrexham.gov.uk.

NODWCH DIPIO ANGHYFREITHLON YMA

Ond mae yna enghreifftiau, llawer mewn gwirionedd, lle y gallech fod wedi talu i rywun fynd â’ch sbwriel ymaith heb sylweddoli eu bod wedi cymryd eich arian ac yna’n taflu’ch sbwriel lle bynnag y gallant. Gadael eich gadael chi yn atebol os gellir ei olrhain yn ôl atoch.

Os ydych chi’n talu i rywun gymryd eich sbwriel, gwnewch yn siŵr eu bod yn gyfreithlon. Dylent fod â Thrwydded Cludo Gwastraff, os nad oes ganddynt – peidiwch â’u defnyddio, gan eu bod yn debygol iawn o’i dipio’n anghyfreithlon ac fe fyddwch yn gyfrifol ac yn atebol am erlyniad os cânt eu dal neu os gellir ei olrhain yn ôl atoch chi.

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol dros yr Amgylchedd a Chludiant: “Mae yna achosion syfrdanol o dipio anghyfreithlon ar y cyfryngau cymdeithasol ac mae’n costio ni i gael gwared arno. Rydym bob amser yn gwirio a oes unrhyw beth yn y sbwriel i adnabod y perchennog ac os felly, ni fyddwn yn meddwl ddwywaith am erlyn. Naill ai defnyddiwch gwmni cydnabyddedig neu defnyddiwch ein casgliad swmpus neu hyd yn oed ymweld ag un o’r tair canolfan ailgylchu gwastraff cartref. Peidiwch â’i adael i siawns a’r risg o gael eich erlyn oherwydd ymddygiad amheus rhywun arall.”

Mae’r Cyngor yn cynnig casgliad o wastraff gardd / organig ymyl y ffordd yn y bin gwyrdd, nid ydym yn cynnig unrhyw wasanaethau casglu pellach ar gyfer gwastraff gwyrdd, pridd neu rwbel.

Felly, os oes gennych chi neu unrhyw eitemau mawr o sbwriel yr hoffech gael gwared arnynt, gallech ystyried defnyddio ein gwasanaeth casgliadau swmpus. Rydym yn cymryd:

• Dodrefn (e.e. byrddau, cadeiriau, soffas, gwelyau, matresi, cypyrddau, desgiau, llyfrynnau, wardrobau)
• Nwyddau gwyn (e.e. oergelloedd, rhewgelloedd, poptai, sychwyr dillad, microdonnau)
• Offer garddio (e.e. peiriannau torri gwell bach, offer garddio, byrddau a chadeiriau gardd, barbeciws, beiciau)
• Carped (ychydig bach o garped ac is-orchudd (darnau heb fod yn fwy na maint 1 ystafell)
• Offer trydanol ac electronig (e.e. cyfrifiaduron, teledu)

Fel arfer, caiff casgliadau swmpus eu gwneud ar eich diwrnod casglu nesaf ar yr amod bod rhybudd o 2 ddiwrnod gwaith yn cael ei roi. Mae mwy o wybodaeth am gasgliadau swmpus i’w gweld yma

Gallwch hefyd ddefnyddio ein Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref am ddim:
• Mae Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Cartrefi Bryn Lane ar agor rhwng 8am a 8pm bob dydd o’r flwyddyn ar wahân i Ddydd Nadolig
• Mae Canolfannau Ailgylchu Plas Madoc a The Lodge ar agor rhwng 9am a 8pm

Wedi gweld tipio anghyfreithlon? Nodwch o’n hawdd ac yn gyflym ar-lein

NODWCH DIPIO ANGHYFREITHLON