Common Purpose

Yr wythnos nesaf gofynnir i’n Bwrdd Gweithredol arnodi gweledigaeth i Wrecsam sydd wedi cael ei rhoi at ei gilydd gan grŵp o Arweinwyr Dinesig o amryw o wahanol sectorau yn y fwrdeistref sirol.

Mae’r ddogfen “Pwrpas Cyffredin Wrecsam i anelu at ddod â buddsoddiad pellach i Wrecsam” yn galw ar Arweinydd y Cyngor a Gweinidogion Llywodraeth Cymru i:

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

 • addo cefnogi a chyfrannu tuag at ddiffinio, siapio ac ymestyn y “pwrpas cyffredin” ymhellach
 • dod yn bartneriaid, buddsoddwyr a chefnogwyr y “pwrpas cyffredin”; a
 • chynorthwyo i ddarparu cynnig Wrecsam i gynulleidfa traws sector, ehangach o bartneriaid

Mae’r weledigaeth yn cydnabod cryfderau canol y dref a’i gwendidau hefyd ac mae’n cyflwyno wyth syniad i ymestyn y cryfderau hynny ac i fynd i’r afael â’r gwendidau.

 • yn gyntaf mae’n cynnig tyfu entrepreneuriaeth, arloesedd a pherchnogaeth
 • datrysiadau arPwrpas Cyffrediniannol i wneud gwaith dymchwel a buddsoddi mewn eiddo
 • cronfa fenthyg entrepreneuraidd ac arloesi
 • cysylltu canol y dref â’i chymunedau a’i hamgylchedd
 • canol tref gyda phyrth a llwybrau clir, a gofodau diogel a bywiog
 • canolbwynt amlycach a safonol i ganol y dref
 • llety preswyl o safon uchel
 • ac yn olaf creu prosbectws “pwrpas cyffredin” o safon uchel gyda Llywodraeth Cymru yn bartner

“Darparu’r Pwrpas Cyffredin”

Mae’r ddogfen yn nodi y bydd cyflawni’r pwrpas cyffredin yn meithrin hyder yn ein dyfodol ac ymdeimlad o le yn Wrecsam.  Bydd Cam 1 yn creu’r amgylchedd trwy ymgysylltu creadigol, cronfa arloesi, prosbectws ‘pwrpas cyffredin’ gyda brand clir

Bydd Cam 2 yn adeiladu’r isadeiledd – craidd o safon uchel, gwella pyrth a marchnata.

Bydd Cam 3 yn trawsnewid y dref trwy fuddsoddi mewn eiddo a chreu cysylltiadau rhwng y dref a phentrefi a’r Ystad Ddiwydiannol.

Dywedodd y Cynghorydd Mark Pritchard, Arweinydd y Cyngor: “Rydw i’n edrych ymlaen at gyflwyno’r adroddiad hwn ac i weithio mewn partneriaeth â’r grŵp os caiff yr adroddiad ei ardystio. Mae’r weledigaeth yn anelu at gyflenwi a dod â chynlluniau eraill at ei gilydd ar gyfer canol y dref er mwyn creu canol tref bywiog sy’n barod am fuddsoddiad pellach. ”

Aelodau Grŵp Arweinyddiaeth Ddinesig Wrecsam yw:

 • Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
 • Coleg Cambria
 • Banc Datblygu Cymru
 • Net World Sports
 • Heddlu Gogledd Cymru
 • Eglwys Sant Silyn
 • The Bank
 • The Lemon Tree
 • CPD Wrecsam
 • Wrexham Business Professionals
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
 • Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN