Pan fo argyfwng, rydym i gyd yn disgwyl i’r heddlu, gwasanaeth tân a gwasanaethau iechyd chwarae rhan fawr. Mae’r cyngor lleol yn aml yn chwarae rhan fawr hefyd.

Beth sydd ddim mor amlwg, yw rôl grwpiau gwirfoddol yn ystod argyfyngau. Er enghraifft, gall y Groes Goch, tîm Achub Mynydd ac eraill chwarae rôl allweddol o ran delio ag argyfwng yn aml.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM WYTHNOSOL RŴAN.

Yn ddiweddar iawn, gwnaeth grwpiau gwirfoddol o bob cwr o Ogledd Cymru gymryd rhan mewn digwyddiad i ganfod y gwasanaethau gallant eu darparu o ran cynllunio ar gyfer argyfwng ac o ran ymateb iddo. Maen nhw’n ased gwerthfawr iawn ac maen nhw’n ategu gwaith y gwasanaethau golau glas yn dda iawn.

Meddai Dirprwy Brif Gwnstabl Gareth Pritchard, sy’n Gadeirydd Fforwm Cydnerth Gogledd Cymru: “Tra bod gan sefydliadau fel y gwasanaethau brys, cynghorau sir a byrddau iechyd drefniadau yn eu lle i gynllunio a delio gydag argyfyngau, mae gan y sector wirfoddol ran bwysig i’w chwarae wrth gefnogi’r cyrff statudol yma.

“Mynediad i offer arbenigol”

“Mae’r sector wirfoddol yn gallu cynnig amrediad o sgiliau a gwasanaethau wrth ymateb i argyfwng, o gymorth ymarferol fel cymorth cyntaf, mynediad at offer arbenigol, i help gyda chwnsela fel yr angen.

“Mae ymgysylltu gyda’r sector wirfoddol wrth baratoi ar gyfer argyfyngau posib o ran cynllunio, hyfforddi a chynnal ymarferiadau o fudd o ran sut yr ydyn ni’n ymateb pan mae argyfwng yn digwydd.

“Roedd y digwyddiad rhanbarthol yma yn cynnig cyfle gwych i’r cyrff rheini sydd â chyfrifoldeb statudol i ddeall yn well y gwasanaethau mae’r sector wirfoddol yn gallu ei gynnig ac yn gyfle i ni adeiladu ar y berthynas dda sydd eisoes yn ei le yn lleol. Diolch i bawb oedd ynghlwm gyda’r digwyddiad.”

Cafodd y digwyddiad i Amlinellu Gwasanaethau gan y Sector Wirfoddol yng Ngogledd Cymru ei drefnu gan y Fforwm Cydnerth Lleol. Mae’r fforwm yn dwyn ynghyd y cyrff allweddol sydd â chyfrifoldeb statudol i ymateb i neu gydweithredu gyda chyrff eraill pe byddai yna argyfwng.

COFIWCH EICH BINIAU

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.