Os ydych chi’n rhentu tŷ gan landlord preifat a bod gennych broblem frys gyda’ch eiddo, dyma gyngor am sut i gael help yn ystod y cyfyngiadau ar symud yn ystod Covid-19.

Dylid rhoi gwybod i’ch landlord am bob argyfwng, fel diffygion trydanol neu nwy (gan gynnwys diffyg dŵr poeth neu wres), materion draenio neu gynnydd o ran risg tân, ond os na allwch gael help ganddyn nhw, gallwch ffonio tîm Gwarchod y Cyhoedd y Cyngor.

Gallwch gysylltu â’r adran Gwarchod y Cyhoedd dros e-bost ar healthandhousing@wrexham.gov.uk neu trwy ffonio’r ganolfan gyswllt ar 01978 292000.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19 GAN IECHYD CYHOEDDUS CYMRU

Pan fyddwn yn cael eich cwyn am amodau gwael, bydd swyddog achos yn cysylltu â chi i drafod y diffygion ac mae’n bosibl y bydd yn gofyn am dystiolaeth ar ffurf llun neu fideo i’n galluogi i asesu’r risg.

Mae’n bosibl y bydd staff Gwarchod y Cyhoedd yn ymweld â’ch cartref hefyd, gan lynu wrth ganllawiau cadw pellter cymdeithasol a gwisgo cyfarpar diogelu personol, neu drefnu i asesu’r broblem dros fideoalwad.

Er mwyn ein galluogi i’ch ffonio chi’n ôl, mae angen i chi gasglu’r wybodaeth a ganlyn:

 • cyfeiriad llawn yr eiddo
 • eich manylion cyswllt, rhif ffôn ac e-bost lle bynnag bo’n bosibl
 • disgrifiad o’r diffygion a’u heffaith arnoch chi
 • os oes unrhyw ddeiliaid sy’n dangos arwyddion neu symptomau o Covid-19
 • os oes unrhyw ddeiliaid sy’n cael eu hystyried fel unigolion diamddiffyn, gan gynnwys unrhyw weithwyr allweddol
 • Os oes unrhyw un yn yr eiddo sydd yn y grŵp gwarchod

Cysylltiadau Tenantiaeth a Throi Pobl Allan yn ystod COVID-19

Mae Llywodraeth y DU wedi llunio cyfres o fesurau i ddiogelu pobl sy’n rhentu ac sydd wedi’u heffeithio gan Covid-19. Mae hyn yn golygu na chaiff unrhyw un sy’n rhentu, naill ai lety cymdeithasol neu breifat, eu gorfodi i adael eu cartref.

Cyngor i denantiaid

Mae’r Cyngor yn dal i ymchwilio i gwynion am aflonyddu a throi allan yn anghyfreithlon. Os byddwch chi’n gwneud cwyn, bydd swyddog achos yn cysylltu â chi i’ch cynghori.

Rydym yn darparu gwybodaeth a chyngor i denantiaid am amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys:

 • bygythiad o gael eu troi allan
 • aflonyddwch gan eu landlord
 • gwaith atgyweirio i eiddo rhent
 • safleoedd cartrefi symudol
 • trwyddedu llety rhent

Cyngor i landlordiaid

Fel landlord, rydych chi’n dal i fod yn gyfrifol am gydymffurfio â’r holl ddeddfwriaeth  berthnasol.

Sylwch nad ydym yn cynghori landlordiaid am sut i gydymffurfio â deddfwriaeth, ac nid yw unrhyw wybodaeth a ddarperir gyfystyr â chyngor. Dylech geisio eich cyngor arbenigol eich hun (e.e. gan gymdeithas landlordiaid neu gyfreithiwr).

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19