Old Roof Tiles Building House

Mae’r Adran Tai ac Economi yn chwilio am Syrfëwr Adeiladu… ai hon yw’r swydd i chi?

Mae’n gyfle gwych i unigolyn deinamig ac egnïol weithio yn ein Tîm Atgyweirio, felly os oes gennych chi’r hyn sydd ei angen, darllenwch ymlaen…

Rydym yn gofalu am 11,200 o dai ledled Wrecsam a bydd yr unigolyn llwyddiannus yn cyfrannu at y gwaith o wella cyflwr ein tai.

COFRESTRWCH I DDERBYN HYSBYSIADAU GWEITHGARWCH GRAEANU

Ydych chi’n addas ar gyfer y swydd? Dyma ychydig mwy o wybodaeth am y swydd…

Ynglŷn â’r Swydd

Mae’r rôl hon yn cynnwys paratoi arolygon manwl a rhestrau gwaith trwsio ar gyfer ein heiddo.

Rydym yn gofyn i chi hefyd nodi unrhyw ddiffygion mewn cartrefi sydd wedi’u meddiannu a pharatoi manylebau a rhestrau deunyddiau a fydd yn ein galluogi i drwsio’r eiddo i safon uchel ac er boddhad ein cwsmeriaid.

Yn y bôn, mae ein Syrfëwyr Adeiladu yn gwneud yn siŵr bod ein tai yn cael eu trwsio a’u bod yn cyrraedd ein safonau mewn modd prydlon ac effeithlon 🙂

Oes gennych chi ddiddordeb?

Mae swydd-ddisgrifiad mwy manwl ar gael ar ein gwefan.

Y dyddiad cau ar gyfer y swydd hon yw dydd Gwener, 7 Chwefror.

Edrychwn ymlaen at glywed gennych chi 🙂

EWCH Â FI AT Y SWYDD