Ymunwch â ni fel Cymhorthydd Cefnogi Busnes

Dyma gyfle i ymuno â thîm prysur a chyfeillgar o fewn yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae’r tîm yn ymdrin ag ystod o wasanaethau cymorth – gofal cartref, gofal preswyl, byw â chymorth, gofal dydd a gwasanaethau eraill gan ddarparwyr trydydd sector.

Chi fydd y pwynt cyswllt ar gyfer Darparwyr, timau Gwaith Cymdeithasol, timau Cyllid, Defnyddwyr Gwasanaeth a’u teuluoedd mewn perthynas â’r gwasanaethau y maent yn eu darparu / derbyn a bydd angen i chi allu trin pobl yn hyderus a sensitif dros y ffôn.

Eisiau gwybod mwy – edrychwch ar ein gwefan.

Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed.

Mae’r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 7 Tachwedd 2021.

Cymerwch gip ar y cyfle hwn ar https://saas.zellis.com/wrexham/wrl/pages/vacancy.jsf?latest=01004821&language=cy” target=”_blank” rel=”noopener”>ein gwefan