Wrexham housing

Rydym yn gobeithio penodi nifer o Gymdeithasau Tai, Landlordiaid Preifat, Asiantaethau Gosod Tai neu sefydliadau dibynadwy eraill i fodloni’r galw am dai argyfwng a thai dros dro.

Bydd y llety yn darparu ar gyfer amrywiaeth o bobl,  o dai sengl i dai teuluol mwy.

ALLECH CHI WNEUD GWAHANIAETH I FYWYD PLENTYN SYDD MEWN GOFAL?

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Byddwn yn ymgymryd ag ymarfer tendro i benodi darparwyr llety llwyddiannus ar restr gymeradwy a reolir gan System Brynu Ddeinamig. Bydd y System yn cael ei defnyddio fel sail ar gyfer sicrhau unrhyw ofynion llety i’r dyfodol.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud cais, dylech gael golwg ar y wybodaeth drwy ymweld â gwefan Gwerthwchigymru (rhif dogfen 98616) a dilynwch y cyfarwyddiadau.

Os mai dyma’r tro cyntaf i chi ymweld â’r safle, bydd angen i chi gofrestru er mwyn gweld y dogfennau.

Ai Maethu yw’r dewis i chi?

DYSGWCH FWY AM FABWYSIADU