Council Tax

Rydym newydd gymeradwyo ein cyllideb ar gyfer 2021/22 oedd yn cynnwys cynnydd o 6.95% yn Nhreth y Cyngor ar gyfer eiddo Band D ac rydym yn aml yn dod ar draws sylwadau gan breswylwyr yn gofyn “ar gyfer beth mae fy nhreth y cyngor yn mynd?”

Y diweddaraf am y rhaglen frechu rhag Covid-19 ar draws Wrecsam a Gogledd Cymru

Cwestiwn dilys iawn felly roeddem yn meddwl y byddem yn rhoi crynodeb o’r hyn yr oedd Band D yn cael ei wario arno eleni.

Yn y rhestr isod gallwch weld yn glir fod y mwyafrif o Dreth y Cyngor yn mynd ar Addysg, Gofal Cymdeithasol Oedolion a Gofal Cymdeithasol Plant.  Mae’r tri maes yn flaenoriaeth i ni wrth i ni anelu i helpu ein pobl ifanc i gyflawni eu llawn botensial, a bod ein trigolion mwy bregus neu hŷn yn ddiogel ac mae eu lles nhw’n dod yn gyntaf.

Os wnaethoch chi dalu Treth y Cyngor ar gyfer Band D eleni, roeddech wedi talu £1,233.27 a dyma ble’r aeth eich arian:

 • Addysg gan gynnwys Ysgolion £526.15
 • Gofal Cymdeithasol Oedolion £225.72
 • Gofal Cymdeithasol Plant £103.76
 • Costau Ariannu Cyfalaf (e.e. cost ariannu prosiectau cyfalaf) £65.64
 • Cynllun Gostyngiad yn Nhreth y Cyngor yn ôl Disgresiwn £56.80
 • Casglu a Gwaredu Gwastraff £44.03
 • Costau Ailgylchu £42.81
 • Ardoll Tân £35.05
 • Cynnal a Chadw Priffyrdd (gan gynnwys goleuadau stryd) £26.26
 • Hamdden, Chwaraeon a Mannau Agored £15.46
 • Rheolaeth Gorfforaethol a Chostau Canolog Eraill £13.77
 • Tai (ac eithrio rheoli anheddau cyngor eich hun) £11.47
 • Gwasanaeth llyfrgell £10.51
 • Cynrychiolaeth a rheolaeth ddemocrataidd £9.03
 • Glanhau Stryd £8.47
 • Iechyd yr Amgylchedd (gan gynnwys diogelwch bwyd a safonau tai), Safonau Masnach,Costau amddiffynfeydd llifogydd a newid hinsawdd £8.21
 • Economaidd, Datblygu Cymuned a Chefnogi Busnes £5.91
 • Diwylliant a threftadaeth £4.77
 • Trafnidiaeth £4.46
 • Casglu trethi lleol £3.58
 • Cynllunio a Rheoli Adeiladu £3.21
 • Twristiaeth £2.42
 • Cofrestru genedigaethau, marwolaethau a phriodasau, Etholiadau, Cynllunio at Argyfwng £2.29
 • Diogelwch Cymunedol £2.10
 • Gwasanaeth y Crwner £1.38

Ar gyfer 2021/22 mae 6.95% o gynnydd yn Nhreth y Cyngor yn golygu y bydd teulu mewn eiddo Band D yn talu oddeutu £1.65 ychwanegol yr wythnos

Eleni, byddwn yn gwario dros hanner cyfanswm Treth y Cyngor a dderbyniwyd ar addysg, gwasanaethau gofal plant a gofal cymdeithasol oedolion.

Dywedodd y Cyng. Mark Pritchard, Arweinydd y Cyngor ac Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu: “Rwy’n gallu gwerthfawrogi nad yw cynghorwyr na phreswylwyr eisiau nac angen cynnydd yn Nhreth y Cyngor ar hyn o bryd ond er mwyn darparu a gwella gwasanaethau statudol a chynnal y rhai fel Canolfannau Adnoddau a Llyfrgelloedd, mae wedi bod yn gwbl hanfodol.

“Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i bawb sy’n ymwneud â phroses y gyllideb am sicrhau ein bod yn cyflwyno cyllideb gytbwys a chyfreithiol fel sy’n ofynnol i ni ei wneud yn gyfreithiol.”

Roedd cyllideb 2021/22 yn destun ymgynghoriad “Penderfyniadau Anodd” ac roedd dros 840 o bobl wedi cymryd yr amser i roi eu barn cyn i’r cynigion gael eu cwblhau.

😷 Mynnwch y ffeithiau…darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf am raglen frechu Covid-19 GIG Cymru ar gyfer Wrecsam a Gogledd Cymru 👈

CANFOD Y FFEITHIAU