Covid 19
Mae’r nodyn hwn yn ddiweddariad i’r wybodaeth oedd yn y blog yma ddoe (19.3.20).
Ian Bancroft – Prif Weithredwr
Y Cynghorydd Mark Pritchard – Arweinydd y Cyngor

Yn ogystal â goblygiadau iechyd brawychus, fe wyddom ni fod y feirws yma’n achosi poen meddwl ariannol i lawer o bobl yn Wrecsam ac ar draws y DU.

Mae pobl yn poeni am yr economi, eu swyddi a’u busnesau. Mae llawer o bobl yn colli oriau am fod rhaid iddynt hunan-ynysu neu gymryd amser i ffwrdd o’r gwaith i edrych ar ôl eu plant.

Dydi’r wlad erioed wedi wynebu her fel hyn mewn cyfnod o heddwch o’r blaen, ac nid yw’n amlwg pa fath o gymorth ariannol fydd ar gael i nifer o bobl a fydd yn cael eu heffeithio’n ddrwg.

Ond rydym am i chi wybod, ein bod ni fel Cyngor yn cydymdeimlo ac rydym ni’n deall. Rydym ni’n rhannu eich poen meddwl.

Os byddwch chi’n cael llythyr am Dreth y Cyngor dros yr wythnosau nesaf ac os ydych chi’n poeni, neu os ydych chi’n poeni am dalu eich rhent tai, fe wnawn ni ein gorau i helpu…a’ch cyfeirio at unrhyw gymorth a chyngor sydd ar gael.

Fel Cyngor, rydym ni’n parhau i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus hanfodol, ond mae’n rhaid i ni wneud newidiadau i’r ffordd rydym ni’n darparu ein gwasanaethau bob dydd.

Rydym ni wedi rhoi’r wybodaeth ganlynol at ei gilydd i’ch helpu i ddeall y newidiadau diweddaraf i wasanaethau’r cyngor, ac i ailadrodd y cyngor sy’n cael ei rannu gan Lywodraeth y DU a’r gwasanaethau iechyd.

Ysgolion

Cau ysgolion

Bydd pob ysgol yng Nghymru yn cau ar gyfer darpariaeth addysg statudol erbyn diwedd y dydd heddiw.

Serch hynny, bydd ganddynt rôl newydd o ddydd Llun ymlaen – darparu llefydd i blant ‘gweithwyr allweddol’ (yn ôl diffiniad y Llywodraeth, e.e. gweithwyr iechyd a gofal, swyddogion y gwasanaethau brys, gyrwyr cyflenwadau i’r archfarchnadoedd, swyddogion carchar) er mwyn iddynt allu parhau i fynd i’w gwaith. Bydd ysgolion hefyd yn darparu llefydd i blant sydd wedi’u cofrestru’n ddiamddiffyn.

Rydym yn parhau i geisio cael eglurhad ar rai agweddau o’r trefniadau.

Cludiant i’r Ysgol

Bydd trefniadau cludiant i blant sydd yn mynd i’r ysgol o ddydd Llun (h.y. plant gweithwyr allweddol a phlant diamddiffyn) yn parhau fel arfer.

Ond os bydd angen i ni wneud unrhyw newidiadau ar unrhyw adeg, bydd yr ysgol yn rhoi gwybod i’r rhieni a gofalwyr.

Prydau Ysgol am Ddim

Fe wyddom y bydd rhai rhieni sydd â phlant sy’n arfer derbyn prydau ysgol am ddim yn poeni am y trefniadau newydd.

Rydym ni’n gweithio gyda chynghorau eraill a Llywodraeth Cymru i ddod o hyd i ffordd o barhau i ddarparu prydau i’r plant hynny.

Byddwn yn rhoi’r newyddion diweddaraf i chi cyn gynted ag y byddwn ni’n gwybod mwy.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19 GAN IECHYD CYHOEDDUS CYMRU

Gwasanaethau wyneb yn wyneb y cyngor ac adeiladau cyhoeddus

Fel y soniwyd ddoe, mae’n holl ardaloedd derbynfa wyneb yn wyneb bellach wedi cau.

Rydym ni’n annog cwsmeriaid i gael gafael ar wasanaethau a chysylltu â ni ar-lein lle bynnag y bo’n bosibl.

Rhagor o wybodaeth am gau llyfrgelloedd

Ni allwch gerdded mewn i’n llyfrgelloedd bellach.

Os ydych chi’n poeni am lyfrau sydd gennych ar fenthyg a dirwyon posibl, peidiwch â phoeni.

Cadwch eich llyfrau llyfrgell gartref. Bydd eitemau’n cael eu hadnewyddu’n awtomatig a bydd pob ffi yn cael ei hepgor. Ni fyddwch chi’n cael dirwy.

Ni fydd modd i chi archebu eitemau o’r llyfrgell, ewch ar-lein. 

Llythyrau Treth y Cyngor

Fe ddylech dderbyn eich bil blynyddol ar gyfer Treth y Cyngor dros y diwrnodau nesaf.

Bydd gwybodaeth ynghlwm â phob bil i chi ei ddarllen. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, peidiwch â phoeni…cysylltwch â ni.

Serch hynny, mae effaith y feirws yn golygu fod llai o bobl ar gael i ateb galwadau ffôn…felly cysylltwch â ni ar e-bost: council.tax@wrexham.gov.uk

Cefnogaeth i Fusnesau

Os ydych chi’n rhedeg busnes yn Wrecsam, mae ein Tîm Busnes a Buddsoddi yn parhau i ddarparu cefnogaeth yn ystod y cyfnod ansicr yma.

Darllen mwy…

Byddwch yn wyliadwrus o sgamiau Covid-19

Mae timau Safonau Masnach ar draws y DU yn derbyn adroddiadau o sgamiau amrywiol sydd yn ceisio manteisio ar y sefyllfa bresennol o ran Covid-19.

Felly os ydych chi’n derbyn cynnig o gymorth, gofynnwch a ydyw’n swnio’n ddilys cyn i chi ei dderbyn.

Yn anffodus, mae yna bobl a fydd yn ceisio manteisio arnoch chi, hyd yn oed yn ystod amser fel hyn.

Nodyn i’ch atgoffa – ffynonellau dibynadwy o wybodaeth am Covid-19

Mae’r wybodaeth ddiweddaraf am y feirws a’r hyn y dylai pobl ei wneud yn cael eu darparu:

● Mewn datganiadau dyddiol ar y teledu gan y Llywodraeth (yn cynnwys y Prif Weinidog).
● Mewn briffiau swyddogol dyddiol gan yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol am 2pm, ac Iechyd Cyhoeddus Cymru am 3pm.

Allwch chi helpu fel gwirfoddolwr?

Fe allwch chi gofrestru fel gwirfoddolwr posibl i helpu staff i ddarparu gwasanaethau rheng flaen ac i gefnogi cyfeillio cymunedol.

Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam yn annog pobl i gofrestru.

Mae’r sefyllfa hon yn newid yn gyflym iawn, felly byddwn yn cyhoeddi rhagor o wybodaeth fel y bo angen ac fel y bo’n briodol.

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19