Mae sut mae gwasanaethau iechyd yn gweithio, beth maent yn ei wneud, a sut y gallant wella yn eithriadol o bwysig i ni i gyd.

Gyda chyllidebau wedi eu tynhau ar draws yr holl sectorau cyhoeddus, mae byrddau iechyd yn edrych ar ffyrdd o ymdopi gyda phwysau cynyddol ar wasanaethau.

Os oes gennych ddiddordeb yn sut mae’r gwasanaethau iechyd yn gweithredu ac os ydych am wybod mwy am sut mae gwasanaethau yn newid, mae’n bosibl y bydd gennych ddiddordeb yn yr isod.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Mesurau Arbennig, meddygfeydd a recriwtio Meddygon Teulu

Bydd uwch swyddogion iechyd yn wynebu cwestiynau gan gynghorwyr yng nghyfarfod Pwyllgor Craffu Diogelu, Cymunedau a Lles Cyngor Wrecsam ddydd Mercher, Hydref 11.

Bydd aelodau o’r pwyllgor yn cyflwyno cwestiynau i gynrychiolwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC).

Hwn fydd un o’r cyfarfodydd sy’n digwydd ddwywaith y flwyddyn rhwng y Pwyllgor Craffu â phobl o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Yn cynrychioli’r bwrdd bydd Rob Smith, Cyfarwyddwr Ardal (Dwyrain); Gareth Bowdler, Cyfarwyddwr Meddygol (Dwyrain) a Jon Falcus, Cyfarwyddwr Cynorthwyol dros Wasanaethau Cymunedol (Dwyrain).

Bydd Aelodau yn holi cwestiynau am raglen Mesurau Arbennig y Bwrdd, ailfodelu gwasanaethau Gofal Cynradd – fel meddygfeydd – a recriwtio Meddygon Teulu yn ardal Wrecsam.

Mae rhaglen lawn y cyfarfod ar gael yma.

Gweddarllediad

Bydd y cyfarfod yn dechrau am 10.30am fore dydd Mercher, a bydd gweddarllediad byw o’r cyfarfod ar gael arlein.

Os na allwch weld y gweddarllediad byw, bydd recordiad o’r cyfarfod ar gael yn ein harchif gweddarlledu.

Dywedodd y Cynghorydd Derek Wright, Cadeirydd y Pwyllgor: “Rwy’n gwybod fod materion yn ymwneud â’r bwrdd iechyd a chyflenwi gwasanaeth iechyd yn Wrecsam, Gogledd Cymru o ddiddordeb mawr i’r cyhoedd, ac fe fyddwn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb yn y materion hyn i ddilyn y cyfarfod ar-lein.

“Dylai unrhyw un sydd am wybod mwy am sut mae’r gwasanaeth iechyd yn gweithio wylio’r cyfarfod – un ai yn fyw neu wedi ei recordio – ac rwy’n sicr y bydd y cyfarfod yn un diddorol.”