Solihull

Mae Tîm Iechyd y Cyhoedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi buddsoddi mewn trwydded aml-ddefnyddiwr ar gyfer 4 cwrs ar-lein sydd wedi ennill gwobrau, sydd â nod ansawdd ac sy’n seiliedig ar dystiolaeth gan Solihull Approach – sefydliad cenedlaethol y GIG.

Mae’r cyrsiau wedi’u dylunio ar gyfer oedran cyn geni i ddeunaw oed ac maen nhw’n cwmpasu:

• Deall beichiogrwydd, esgor ar eni, genedigaeth a’ch babi
• Deall eich babi
• Deall eich plentyn
• Deall ymennydd eich plentyn yn ei arddegau

Mae’r cyrsiau hyn ar gyfer HOLL ddarpar rieni, rhieni, neiniau a theidiau neu ofalwyr unrhyw blant o’r cyfnod cyn-geni hyd at 18 oed. Mae’r cyrsiau hyn yn berthnasol i rieni pob plentyn, gan gynnwys y rhai ag anghenion arbennig, awtistiaeth, ADHD ac ati.

Byddem yn eich annog i fanteisio ar y cyfle hwn sydd â therfyn amser. Mae’r cyrsiau AM DDIM i bob preswylydd Gogledd Cymru gyda’r codau mynediad isod.

Mae’r drwydded yn ddilys tan 30 Tachwedd 2022 felly manteisiwch ar yr adnodd ardderchog tra gallwch. Unwaith y byddwch wedi cael mynediad at y cyrsiau trwy ddefnyddio’r cod, bydd gennych fynediad nad yw’n dod i ben.

Ewch i www.inourplace.co.uk a nodwch god mynediad NWSOL:

• Deall beichiogrwydd, esgor ar eni, genedigaeth a’ch babi
• Deall eich babi
• Deall eich plentyn
• Deall ymennydd eich plentyn yn ei arddegau

Gofynnir i chi greu cyfrif er mwyn i chi allu parhau â’r cwrs o’r pwynt y gwnaethoch ei adael. Yn ogystal, gofynnir i chi wirio bod gennych hawl cyfreithiol i ddefnyddio’r cod mynediad drwy nodi eich cod post.

Bydd y wybodaeth bersonol a ddarperir gennych yn aros yn breifat. Bydd eich ymatebion i’r cwestiynau monitro yn ddienw ac ni fyddwch yn cael unrhyw negeseuon e-bost marchnata. Byddwch yn cael negeseuon e-bost i’ch llongyfarch pan fyddwch yn cwblhau modiwl.

Efallai y bydd Solihull Approach yn anfon e-bost atoch o bryd i’w gilydd i roi gwybod i chi am ddiweddariadau i’r cwrs.

I gael rhagor o wybodaeth am y cwrs, ewch i www.inourplace.co.uk

Os oes gennych ymholiadau technegol, anfonwch e-bost at solihull.approach@heartofengland.nhs.uk neu ffoniwch 0121 296 4448 o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau lleol, cysylltwch â nwsol@wales.nhs.uk yn Gymraeg neu Saesneg.

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19