Rydym wedi dechrau anfon ffurflenni’r wythnos hon, yn gofyn i bobl wirio a diweddaru’r wybodaeth am eu haelwyd ar y gofrestr etholiadol. Ydych chi wedi ei derbyn eto?

Rydym yn galw hyn yn ”Canfasiad Blynyddol” ac mae’n bwysig ei wneud i sicrhau bod pawb sy’n gymwys i bleidleisio, wedi cofrestru. Efallai nad ydych ar y ffurflen oherwydd eich bod newydd symud i dŷ newydd neu wedi troi’n gymwys i bleidleisio’n ddiweddar.

Mwy o bobl nag erioed yn gymwys i bleidleisio!

A gyda’r newidiadau newydd sy’n caniatáu i bobl ifanc o 16 mlwydd oed, a dinasyddion tramor cymwys 16 oed ac uwch i bleidleisio yn yr etholiadau nesaf mae’n debygol bydd angen i sawl un ohonoch ddiweddaru’r wybodaeth am eich aelwyd.

Efallai bod eich symptomau ddim yn ddifrifol ond dylech dal cael prawf am Coronafeirws

Mae’n ofyniad cyfreithiol ar bawb i ymateb i’r Canfasiad Blynyddol. Mae’n broses syml, sy’n cymryd munudau’n unig, a’i wneud ar-lein yw’r ffordd symlaf.

Yn syml, os nad ydych ar y gofrestr, nid ydych yn gallu pleidleisio. Cyn gynted ag y byddwch yn derbyn y ffurflen, gwiriwch y manylion os gwelwch yn dda. Yna, mae gennych y dewisiadau canlynol:

  • Os nad yw eich manylion wedi newid, ewch i www.householdresponse.com/wrexham, ffoniwch 0800 197 9871 neu anfonwch y neges destun NOCHANGE gan gynnwys y ddwy ran o’ch cod diogelwch at 80212 – codir tâl safonol
  • Os oes angen diweddaru eich manylion neu os oes angen ychwanegu neu gael gwared ar unrhyw beth, ewch i www.householdresponse.com/wrexham i wneud y newidiadau angenrheidiol. Unwaith rydych wedi gwneud hyn, dylai pobl newydd gofrestru’n unigol ar www.gov.uk/register-to-vote
  • Fel arall, diwygiwch/cwblhewch y ffurflen a’i dychwelyd atom ni, ond bydd angen i unrhyw bobl newydd gael eu cofrestru’n unigol ar www.gov.uk/register-to-vote

“Proses hawdd iawn”

Dywedodd y Cyng. David Kelly, Aelod Arweiniol Gwasanaethau Cofrestru: “Mae’n bwysig iawn eich bod chi’n ymateb cyn gynted â phosib er mwyn i ni allu sicrhau bod gennym y manylion cywir ar y gofrestr etholiadol, i chi a’r bobl sy’n byw gyda chi. Mae’n broses hawdd iawn.

“Mae angen i bobl fod yn ymwybodol bod pobl ifanc 16 ac 7 oed a gwladolion tramor sy’n Byw yng Nghymru nawr yn gymwys i bleidleisio yn etholiadau Senedd Cymru, felly mae’n bwysig bod y bobl hyn yn cael eu hychwanegu i’w caniatáu i leisio eu barn yn yr etholiad nesaf.”

Cofiwch ei fod yn ofyniad cyfreithiol i nodi’r wybodaeth y gofynnir amdani yn y Canfasio Blynyddol. Gallwch gael dirwy o hyd at £1,000 am beidio gwneud, felly cymrwch y camau perthnasol i sicrhau nad ydych yn colli cyfle i bleidleisio.

Gallai’r newidiadau hyn i’r drefn bleidleisio effeithio ar y bobl ifanc yn eich bywydau…rhowch wybod iddynt

Sut i gael prawf

YMGEISIWCH RŴAN