Efallai eich bod yn cofio’r gyfres o ddigwyddiadau a gynhaliwyd yn gynharach yn mis Mawrth fel rhan o Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched (DRhM).

Yn ogystal a chyfres o ddigwyddiadau ledled canol tref Wrecsam, gwelodd y diwrnod hefyd ferched ifanc o bob rhan o’r fwrdeistref sirol yn cysgodi merched mewn gwasanaeth cyhoeddus a swyddi gwleidyddol yn ystod y dydd – gan roi golwg agosach iddynt ar fywyd cyhoeddus na fyddent wedi cael y siawns i’w gael fel arall.

Dyma oedd gan rai o’r rhai a gymerodd ran i’w ddweud am eu profiadau o’r diwrnod.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB .

Tu ôl y llen yn y GIG

Treuliodd y ferch 14 oed Emilia Mandyna y diwrnod yn cysgodi Amanda Lonsdale, Cyfarwyddwr Rhanbarth Cynorthwyol y GIG dros Wasanaethau Cymunedol.

Cafodd y cyfle i eistedd mewn cyfarfodydd tu ôl y llen yn y GIG, gan gynnwys rhai’n trafod y gyllideb ac ymgynghori, a siaradodd â merched oedd yn gweithio i’r uwch dimau am eu swyddi o ddydd i ddydd a sut y cawsant eu swyddi.

Roedd yn awyddus i gymryd rhan yn nigwyddiadau’r dydd, ar ôl cymryd rhan mewn gwaith cysgodi ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Merched yn 2018.

Dywedodd Emilia: “Gwelais y tu ôl i’r llen yn y Maelor a nifer o wahanol swyddi nad ydynt y rhai rheng flaen.

“Mae doctoriaid a nyrsys yn cael llawer o glod am y gwaith gwych maent yn ei wneud, ond mae angen mwy o glod ar staff tu ôl i’r llenni gan y byddai’r GIG yn dod i stop hebddynt.

Ychwanegodd y byddai’n argymell DRhM a digwyddiadau tebyg i ferched ifanc sydd â diddordeb mewn bywyd cyhoeddus.

Cipolwg ar y gwasanaethau ieuenctid

Cysgododd Jessie Hack, sydd hefyd yn 14 oed, Donna Dickenson, y rheolwr gwasanaeth dros atal a chefnogaeth yn yr adran addysg yma yng Nghyngor Wrecsam.

Yn ystod y dydd, roedd Jessie’n cysgodi Donna mewn nifer o wahanol leoliadau’r cyngor, gan gynnwys y Siop Wybodaeth ar Stryt Lampint a’r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid. Siaradodd hefyd â Donna am y ffordd y daeth hi’n reolwr gwasanaeth a’i gyrfa hyd yma.

Ychwanegodd Jessie y byddai’n argymell y digwyddiad i ferched ifanc eraill, a dywedodd: “Mwynheais y diwrnod gymaint, a byddwn wrth fy modd i hwn fod yn ddiwrnod cynrychioliadol y gallai sefydliadau eraill gymryd rhan ynddo.”

“Falch i weld lefel y cyfranogiad”

Dywedodd y Cyng. Andrew Atkinson, Aelod Arweiniol Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrth-dlodi: “Mae’n bwysig ein bod yn gwneud popeth y mae modd ei wneud i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Merched – nid gyda’r digwyddiadau’n unig, ond drwy roi’r cyfle i ferched a allai fod yn ystyried gyrfa mewn gwleidyddiaeth neu wasanaeth cyhoeddus i weld beth sy’n digwydd tu ôl i’r llen.

“Gan hynny, rwy’n falch iawn i weld lefel y cyfranogiad ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched yn gynharach yn y mis, ac rwy’n arbennig o falch i weld sylwadau gan ferched ifanc fel Emilia a Jessie, ac mae’n amlwg eu bod wedi elwa o’u profiadau yn ystod y dydd.”

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB