Road clean up

Bydd ein staff Amgylchedd yn brysur rhwng 21 Tachwedd a 3 Rhagfyr yn gwneud rhywfaint o waith cynnal a chadw arferol ar rai o’n priffyrdd prysuraf.

Mae’n debygol y bydd rhywfaint o darfu i ddefnyddwyr y ffyrdd er, yn ôl yr arfer â’r math hwn o waith, dydyn ni ddim yn bwriadu ymgymryd ag unrhyw waith rheoli traffig yn ystod oriau prysur.

Cymorth gyda chostau byw – hawliwch yr hyn sy’n ddyledus i chi, lleihewch eich biliau, gofalwch am eich iechyd.

Yn gyffredinol bydd staff yn brysur yn torri gwair ar ymylon priffyrdd, ysgubo’r ffyrdd, glanhau cafnau, llenwi ceudyllau a thrwsio goleuadau stryd ac arwyddion.

Ar hyn o bryd, mae’r rhaglen yn edrych fel a ganlyn:

Ffordd gyswllt Llan y Pwll – Yr wythnos yn dechrau ddydd Llun 21 Tachwedd – dydd Mawrth 29 Tachwedd

Bydd y gwaith yn dechrau yn ystâd Ddiwydiannol JCB a bydd yn digwydd am yn ail o lôn 1 i lôn 2 tan ein bod ni’n cwblhau’r gwaith ar y dydd Mawrth canlynol.

A541 Ffordd yr Wyddgrug – Yr wythnos yn dechrau ddydd Mercher 30 Tachwedd – dydd Iau 1 Rhagfyr

Bydd y gwaith yn dechrau o gylchfan B&Q i Gylchfan Parc San Silyn, Gwersyllt.   Unwaith eto, bydd y gwaith yn digwydd drwy gau lôn 1 ac yna lôn 2 am yn ail o gylchfan B&Q i Gylchfan Parc San Silyn, Gwersyllt.

A539 Rhiwabon (ffordd gyswllt o gyffordd 1 A483) – dydd Gwener 2 Rhagfyr am bythefnos, torri gwair, glanhau cafnau, casglu sbwriel

Embargo Ffyrdd wedi’i Gynllunio ar gyfer cyfnod y Nadolig

Nid yw’r gwaith hwn sydd wedi’i gynllunio’n cyfaddawdu’r Embargo cyfnod y Nadolig a ddiffinnir ar gyfer canol y dref (mae’r uchod i gyd y tu allan i’r rhwydwaith canol y dref a ddiffinnir beth bynnag) sy’n dechrau o ddydd Llun 5 Rhagfyr a bydd yn para yn ôl yr arfer tan a thrwy gyfnod y Nadolig.

O ran costau byw, gallai gwneud yn siwr eich bod yn hawlio yr holl gymorth a chefnogaeth y mae gennych hawl iddo wneud gwahaniaeth mawr.

HAWLIWCH YR HYN SY’N DDYLEDUS I CHI