Mae Cyngor Wrecsam yn cynghori trigolion i fod yn ymwybodol o fasnachwyr twyllodrus ac i helpu eu cymdogion, perthnasau a’u ffrindiau sy’n agored i niwed i osgoi derbyn gwaith diangen yn eu cartrefi ar ôl i fasnachwr twyllodrus gael ei garcharu heddiw, wedi iddo gael cannoedd o bunnoedd gan breswylydd hŷn drwy dwyll am wneud gwaith.

Cafodd Edward Delaney ei garcharu am 14 mis yn Llys y Goron yn yr Wyddgrug ddydd Mercher, 2 Awst ar ôl pledio’n euog o dwyll. Daeth Swyddogion Safonau Masnach Cyngor Wrecsam â’r achos i’r Llys ar ôl ymchwiliad i waith a wnaeth Delaney mewn eiddo yn Wrecsam yn hydref 2015.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Yn ystod yr ymchwiliad, fe ddaeth i’r amlwg bod y sawl a oedd yn byw yn y tŷ wedi’i dargedu dro ar ôl tro yn y gorffennol gan fasnachwyr twyllodrus, gan dalu canoedd o bunnoedd dros y blynyddoedd am waith amrywiol ar ei dŷ neu yn yr ardd nad oedd ei angen ac a oedd yn eithaf di-werth.

Mae Cyngor Wrecsam yn atgoffa pobl bod angen iddynt fod yn wyliadwrus o fasnachwyr fel y rhain.

 “Cadw golwg ar eu ffrindiau, eu teulu a’u cymdogion”

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: “Mae’r math hwn o dargedu dro ar ôl tro’n gyffredin iawn mewn troseddau ar stepen y drws.

“Gall trigolion sy’n agored i niwed gael eu twyllo a’u gwthio i ffurfio cytundebau hirdymor sy’n gallu achosi iddyn nhw golli eu cynilion am waith sy’n ddrud, yn ddiangen ac sydd o safon wael.

“Weithiau, mae’n anodd deall sut y gall unrhyw un adael i hyn ddigwydd, ond mae’n bwysig cydnabod bod rhai pobl yn ein cymunedau’n agored iawn i niwed, efallai oherwydd eu hoed neu broblemau iechyd.

“Bydd llawer yn credu nad ydyn nhw mewn perygl o ddioddef troseddau fel hyn, ond fe fyddwn i’n ymbil arnyn nhw i gadw golwg ar eu ffrindiau, eu teulu a’u cymdogion sydd, o bosib’, yn llai hyderus neu ddigon gwybodus i wrthod y math hwn o waith.

“Os ydych chi’n gweld neu’n clywed am unrhyw beth amheus, rwy’n gofyn i chi roi gwybod amdano.”

Pwy i gysylltu â nhw

Os ydych chi’n gweld unrhyw un yn ymddwyn yn amheus neu os oes masnachwr twyllodrus wedi cysylltu â chi, cysylltwch â Gwasanaeth Cwsmeriaid Cyngor ar Bopeth ar 03454 04 05 05 (neu 03454 04 05 06 am y gwasanaeth Saesneg).

Os ydych chi’n pryderu ynglŷn â masnachwyr sy’n gweithio neu’n rhannu taflenni yn eich cymdogaeth, cysylltwch â’ch tîm Heddlu lleol ar 101. Os oes masnachwr sy’n troi’n ddifrïol neu os ydych chi’n teimlo dan fygythiad, cysylltwch â’r Heddlu ar 999.

Cyngor yr Adran Safonau Masnach yw na ddylech chi fyth gytuno i waith sy’n cael ei gynnig gan alwr diwahoddiad.  Os ydych chi’n teimlo bod angen y gwaith, ceisiwch gael sawl dyfynbris gan rai sydd ag enw da cyn cytuno i unrhyw beth.

Os ydych chi’n teimlo eich bod angen help i gael dyfynbrisiau, gofynnwch am help gan rywun rydych chi’n ymddiried ynddyn nhw a chofiwch – fe fydd masnachwyr teg wastad yn fodlon rhoi amser i chi benderfynu a ydych chi am barhau efo’r gwaith ai peidio.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fy Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI