Dros y blynyddoedd mae Wrecsam wedi meithrin rhai o bencampwyr chwaraeon gorau Cymru, ac nid yw 2018 yn wahanol.

Yr wythnos hon mae Gemau’r Gymanwlad yn cael eu cynnal ar Arfordir Aur Awstralia, ac mae yna ddau gystadleuydd o Wrecsam yn cynrychioli Cymru ar lwyfan y byd.

Bydd yr hen law, Xenna Hughes, a’r newydd-ddyfodiad, Izzie Howell, yn ceisio gwneud eu marc yr ochr arall i’r byd ar ol enill yn erbyn India yn ei gem cyntaf, 3-2.

“Mae’n deimlad arbennig iawn ac mae’n bleser gen i gynrychioli Wrecsam”

17 mlwydd oed yw Izzie Howell ac mi fydd hi’n cystadlu dros Gymru yn y gemau am y tro cyntaf. Wedi ei geni a’i magu yn Wrecsam, mae gan Izzie ddyfodol disglair o’i blaen yn chwarae hoci, ar ôl treulio’r tair blynedd ddiwethaf yn Neston.

Meddai Izzie: “Ymunais â Chlwb Hoci Wrecsam pan oeddwn i’n 12 oed, a bu i’r clwb fy nghefnogi i hyfforddi a chwarae dan yr adrannau iau a’r adran merched.

“Pan oeddwn i’n rhan o’r timau iau rydw i’n cofio mynd i nifer o dwrnameintiau a chystadlaethau bychain; roeddwn i hefyd yn rhan o Dîm Gogledd Cymru am flynyddoedd lawer.

“Roedd chwarae dan yr adrannau oed gwahanol a’r timau rhanbarthol yn fy nghadw i’n brysur, ond roedd hefyd yn gyfle i mi ddatblygu ac rydw i’n ddiolchgar iawn am y cyfleoedd hynny.”

Gall bywyd seren chwaraeon ymddangos yn hudolus ar yr olwg gyntaf, ond mae’r sêr hoci yma wedi gweithio’n galed iawn ac wedi aberthu llawer er mwyn cyrraedd yr Arfordir Aur.

Gyda sesiynau hyfforddi yn ne Cymru a theithiau hir pob wythnos er mwyn troedio’r cae, dyma rai o athletwyr mwyaf ymroddedig y wlad.

“Mae’n bleser gen i gynrychioli Wrecsam gan fod llawer o bobl yr ardal wedi fy nghefnogi a dal yn fy nghefnogi. Hoffaf wneud hyn er eu mwyn nhw a dangos bod gwaith caled, er gwaethaf gorfod teithio ar y trên i Gaerdydd yn aml, yn talu ar ei ganfed.

“Mae fy ngobeithion ar gyfer y gemau yn eithaf realistig; hoffaf chwarae’n dda, dysgu cymaint â phosibl yn dactegol ac ennill cymaint o brofiad rhyngwladol â phosibl.

“Rydw i’n ceisio canolbwyntio ar beidio â chael fy llethu gan y profiad a chwarae’r gorau y gallaf, gan gyfrannu at y tîm mewn ffordd gadarnhaol”.

Mae’n bosibl y bydd Izzie yn wynebu, Malaysia, De Affrica neu Lloegr yn ei gêm gyntaf dros ei gwlad yng Ngemau’r Gymanwlad ar ol chwarae ei gem cyntaf yn erbyn India ar Dydd Iau.

Ond, beth bynnag y canlyniad, mi fydd yn gyflawniad gwych i ferch ifanc o Wrecsam a fydd yn cychwyn yn y brifysgol ym mis Medi ac yn parhau â’i gyrfa.

“Rydw i’n gorfod atgoffa fy hun i ymgolli yn y profiad a mwynhau pob eiliad”

Mae saith mlynedd ers i Xenna, sydd bellach yn 25 mlwydd oed, gystadlu dros ei gwlad am y tro cyntaf, a dyma fydd yr ail dro iddi gystadlu yng Ngemau’r Gymanwlad ac uchafbwynt ei gyrfa.

Meddai Xenna: “Digon posib mai Gemau’r Gymanwlad ar yr Arfordir Aur fydd uchafbwynt fy ngyrfa. Er mai’r rhain yw’r ail gemau i mi gymryd rhan ynddyn nhw rydw i’n cofio clywed yng Nglasgow 2014 y bydd y gemau nesaf yn cael eu cynnal yn Awstralia, a bu i mi osod nod o gyrraedd yno gyda thîm Cymru.

“Rydw i wedi bod yn gweithio tuag at y nod yma ers pedair blynedd, ac mae’r holl waith caled a’r ymarfer wedi bod yn werth y drafferth.”

Ar ôl cystadlu yng Nglasgow, a dod yn 9fed gan guro Trinidad a Thobago, mae Xenna yn gobeithio gwneud yn well, gan ganolbwyntio ar yr hyn sydd angen ei wneud.

“Fy ngobeithion ar gyfer y gemau yw canolbwyntio ar yr hyn sy’n digwydd y funud ohono drwy sicrhau fy mod yn chwarae’r gorau y gallaf a chadw at y cynllun.

“Rydw i’n gorfod atgoffa fy hun i ymgolli yn y profiad a mwynhau pob eiliad, gan ei fod yn gyfle anhygoel i ni ddangos i wledydd eraill yr hyn rydym ni’n gallu ei wneud, a deall pa mor bell yr ydym ni wedi dod fel tîm.

Mae Cymru wedi dod o bell, a Xenna hefyd. Mae Xenna yn ferch i’r arwr pêl-droed, Mark Hughes, ond mae hi wedi llwyddo i ymryddhau o’r label hwnnw a chreu enw iddi hi ei hun fel arwres hoci ac ysbrydoliaeth i ferched ifanc Wrecsam.

“Ar ddechrau fy ngyrfa hoci cefais wahoddiad i ymarfer unwaith yr wythnos yn Wrecsam gyda bechgyn a merched eraill – roedden nhw’n chwaraewyr rhyngwladol ac roeddwn i wedi synnu at gae hoci Wrecsam gan fy mod wedi arfer efo caeau tywod. Roeddwn i wrth fy modd yn ymarfer yno oherwydd fy mod i’n cael aros yn nhŷ nain a taid”.

“Rydw i wrth fy modd yn cael cynrychioli fy ngwald fel chwaraewr o ogledd Cymru, gan mai dim ond llond llaw ohonom ni sy’n dod o’r gogledd. Rydw i’n falch o gael cynrychioli bro fy mebyd yn ogystal â’m gwlad.”

COFIWCH EICH BINIAU