Borras Park School Planet Eco Council

Mae’r Cyngor Eco yn Ysgol Gynradd Gymunedol Parc Borras, Wrecsam, yn gobeithio y byddant, drwy osod esiampl gyda’u gwaith amgylcheddol, yn annog eraill i gamu ymlaen a gwneud newidiadau bychain i’w bywydau eu hunain.

Mae Cyngor Eco’r ysgol yn cynnwys aelodau o’r Blynyddoedd Cynnar hyd at Flwyddyn 6, ac maent yn cyfarfod yn rheolaidd drwy gydol y tymor i ddatblygu ac ymestyn eu cynllun gweithredu.

“Ysbrydoli eu cyd-ddisgyblion i fod yn ecogyfeillgar”

Dywedodd Alessia, 7 oed: “Rwy’n hoffi bod yn rhan o’r Cyngor Eco oherwydd mae’n bwysig dysgu am faterion amgylcheddol. Mae Blwyddyn 3 hefyd yn dysgu am y newid yn yr hinsawdd fel ein pwnc ar gyfer y tymor hwn. Mae arnom ni angen dysgu beth allwn ni ei wneud i rwystro ein planed rhag cynhesu mwy.”

Dywedodd Robert Stock, sy’n cydlynu’r Cyngor Eco: “Rydym yn falch iawn o waith y disgyblion ar faterion amgylcheddol. Mae gennym Gyngor Eco gweithgar iawn sy’n gweithredu fel arweinwyr ac yn ysbrydoli eu cyd-ddisgyblion i fod yn ecogyfeillgar.’

SIGN UP TO RECEIVE REGULAR GRITTING ACTIVITY ALERTS

Fodd bynnag, nid yw hyn wedi digwydd dros nos, mae’r ysgol wedi bod yn cymryd camau i leihau eu hôl troed carbon ers sawl blwyddyn bellach, ac o ganlyniad, maent wedi llwyddo i ennill ‘Fflag Platinwm’ gan Eco Ysgolion Cymru yn ystod tymor yr haf yn 2018.

Dyma’r wobr orau sydd ar gael i ysgolion, a dim ond ysgolion sydd wedi bod yn ymgymryd â gwaith amgylcheddol parhaus am 10 mlynedd sy’n deilwng o’r wobr.

Ychwanegodd Mr Stock: “Mae ein gwaith parhaus dros y ddegawd ddiwethaf wedi golygu ein bod wedi llwyddo i ennill ‘Fflag Platinwm’ Eco Ysgolion. Rydym hefyd yn aelod o’r rhaglen ‘One World,’ sef rhwydwaith byd-eang o addysgwyr a disgyblion sy’n gweithio gyda’i gilydd i helpu ein disgyblion i ddatblygu eu cymhwysedd byd-eang.

“Fel ysgol Fflag Platinwm, rydym bellach yn mynychu cyfarfod Cyngor Eco Cenedlaethol Cymru ynghyd ag ysgolion Fflag Platinwm eraill yn flynyddol.”

Cynllun Gweithredu

Eleni, mae cynllun gweithredu’r ysgolion yn cynnwys:

• Arbed, Ailddefnyddio ac Ailgylchu gymaint â phosibl
• Lleihau’r ynni na ellir ei adnewyddu a ddefnyddir gan yr ysgol
• Datblygu cysylltiadau rhyngwladol newydd
• Parhau i fod yn ysgol garbon niwtral ac ysbrydoli ysgolion eraill i wneud yr un fath
• Defnyddio Ecosia.org fel chwilotwr diofyn yr ysgol (Mae Ecosia yn defnyddio eu helw i blannu coed mewn rhannau o’r byd sydd wedi’u heffeithio fwyaf gan ddatgoedwigo)

These Wrexham pupils are trying to help our planet

Bod yn garbon niwtral

Yn 2019, daeth yr ysgol yn garbon niwtral am y tro cyntaf, sy’n llwyddiant gwych.

Dywedodd Mr Stock wrthym: “Llwyddom i gyflawni hyn drwy gyfrifo ein hallyriadau carbon a’u gwrthbwyso drwy helpu i ariannu prosiectau gwyrdd ar Blatfform Gwrthbwyso Carbon y Cenhedloedd Unedig (offset.climateneutralnow.org).”

Cysylltiadau Rhyngwladol

Mae Ysgol Gynradd Parc Borras yn aelod o’r grŵp ysgolion cenedlaethol ‘One World’ sy’n anelu at ddatblygu cymhwysedd byd-eang ymysg plant.

Eglurodd Mr Stock: “Mae gan ein hysgol glwb ‘One World’ ar ôl ysgol, a gaiff ei arwain gan ein pennaeth, Mr Nicholson. Cyfeirir at blant sy’n mynychu’r clwb fel ‘Asiantwyr Newid’ ac maent yn cysylltu ac yn cydweithio gyda chlybiau One World eraill ar draws y byd i drafod materion byd-eang.

“Fe wnaeth Mr Nicholson a minnau fynychu Wythnos ‘One World’ yn Efrog Newydd ym mis Tachwedd 2019. Buom yn gweithio ochr yn ochr ag athrawon eraill o bob cwr o’r byd mewn cyfres o weithdai ar ‘gymhwysedd byd-eang’ ac yn cynllunio pwnc a rannir i’r ysgol ganolbwyntio arno yn ystod tymor y gwanwyn.”

Gweithredu dros yr Hinsawdd

Mae Mr Stock yn dysgu dosbarth Blwyddyn 3 yn Ysgol Gynradd Parc Borras, ac maent yn astudio’r pwnc ‘Gweithredu dros yr Hinsawdd’ ar hyn o bryd, mae ysgolion ‘One World’ eraill hefyd yn astudio’r pwnc hwn.

Dywedodd Mr Stock: “Mae ychydig o’r gwaith yr ydym wedi’i wneud yn cynnwys dysgu am gynhesu byd eang a’r newid yn yr hinsawdd. Rydym hefyd wedi ystyried ffyrdd i drafod ein holion traed carbon personol ac wedi gwneud ‘Addewid Ecogyfeillgar’ ar gyfer 2020.”

Get the latest gritting info straight into your inbox

SIGN ME UP NOW