Mae tenantiaid y Cyngor wedi canmol gwaith gwella a wnaethpwyd i’w heiddo yn ddiweddar.

Mae eiddo yn Johnstown yn cael toeau newydd ar hyn o bryd i sicrhau eu bod yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru, Llywodraeth Cymru.

Dyma’r diweddaraf mewn rhaglen enfawr o welliannau sydd hefyd yn cynnwys gwaith arall fel amnewid ceginau ac ystafelloedd ymolchi ac inswleiddio waliau allanol eiddo nad ydynt yn draddodiadol.

CYFRIF SNAPCHAT I WRECSAM.

Mae’r cartrefi’n edrych yn well nag erioed

Mae Arthur Harris, tenant y Cyngor o Johnstown, wedi croesawu’r gwaith. Meddai: “Rwyf wedi cael bob math o welliannau gan gynnwys cegin ac ystafell ymolchi newydd a gwres canolog newydd. Maent wedi ailweirio’r trydan a gwneud gwaith yn yr ardd hefyd.

“Mae’n rhaid i chi ddioddef ychydig o darfu, does dim modd o osgoi hynny, ond mae angen gwneud y gwaith os ydych eisiau i’ch tŷ gyrraedd y safon, ac mae werth ei wneud i’w weld yn edrych cystal ar ôl gwneud y gwaith.

“Mae’r tîm sydd wedi gwneud y gwaith wedi bod yn gwrtais iawn a pharod eu cymorth, i fod yn deg. Rŵan bod y gwaith wedi gorffen, mae fy nhŷ yn edrych yn well nag erioed, y tu mewn a’r tu allan!”

Mae’r gwaith toi yn Johnstown yn cael ei wneud gan Paveaways Ltd.

Dywedodd yr Aelod Lleol dros Johnstown, y Cynghorydd David Bithell: “Gwnaethpwyd llawer iawn o waith i foderneiddio cannoedd o eiddo yma, a bydd gwaith yn cael ei wneud i ragor o dai dros y misoedd nesaf.

“Yn amlwg, gall gwaith ar y raddfa hon arwain at nifer o heriau ond rydym yn gweithio yn galed i gadw’r safon yn uchel, a gallwch rŵan weld y gwahaniaeth y mae’n ei wneud yn yr ardal leol.

“Mae tai wedi’u trawsnewid yn llwyr, a’u gwella i safon llawer uwch, felly mae hyn yn newyddion ardderchog i’n tenantiaid.”

Mae mwy o fuddsoddiad ar y ffordd

Yn ddiweddar, cymeradwyodd Bwrdd Gweithredol Cyngor Wrecsam fuddsoddiad o £50.3m i’r gwaith gwella tai barhau yn 2018/19.

Bydd hyn hefyd yn cynnwys cyfraniad gan Lywodraeth Cymru ar ffurf grant Lwfans Atgyweiriadau Mawr. Mae hwn yn cael ei ddyfarnu i Awdurdodau Lleol i’w helpu i gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru.

Dywedodd yr Aelod Arweiniol Tai, y Cynghorydd David Griffiths: “Mae dyfodol disglair i dai cymdeithasol yn Wrecsam. Rydym yn gwneud buddsoddiad enfawr ac yn cyflawni’r rhaglen wella fwyaf a welwyd yn y fwrdeistref sirol ers sawl degawd.

“Y pwrpas yw sicrhau bod ein cartrefi yn fodern, yn ddiogel, yn gyfforddus, yn ddeniadol, ac yn addas i’r dyfodol. Bydd angen gwneud mwy o waith ar rai eiddo nag eraill ond rwy’n credu ei fod yn bwysig ein bod yn manteisio ar y cyfle i wneud hyn rŵan a’i wneud yn gywir.”

Peidiwch â cholli allan…dilynwch ni ar Snapchat.

DILYNWCH NI AR SNAPCHAT